BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zagrożony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagrożony" po polsku

zagrożony

przymiotnik
 1. at risk **  
  Earth is at risk now more than ever. (Ziemia jest teraz zagrożona bardziej niż kiedykolwiek.)
 2. endangered *  
  being in danger
 3. threatened
 4. unsafe
  • zagrożony (np. samotny przechodzień)
 5. under threat  
 6. compromised  
przysłówek
 1. at stake *
  • w zagrożeniu, zagrożony, na szali
   Thousands of lives will be at stake if emergency ambulance does not arrive soon. (Tysiące ludzkich żyć będą zagrożone, jeśli karetka wkrótce nie przybędzie.)
czasownik
 1. threaten ***
  • grozić, straszyć [przechodni]
   They threatened to kill my family. (Oni grozili, że zabiją moją rodzinę.)
   Don't threaten me, I'm not scared. (Nie strasz mnie, nie boję się.)
   You threatened her right in front of me. (Groziłeś jej przy mnie.)
   Some guys threatened him but then let him go. (Jacyś faceci grozili mu, ale potem go puścili.)
   He never threatened her before she dumped him. (On nigdy jej nie groził, zanim go nie rzuciła.)
 2. menace *
czasownik
 1. endanger *
  • zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
   My business rivals endanger my career. (Moi rywale biznesowi zagrażają mojej karierze.)
   Their incompetence endangers our company. (Ich niekompetencja naraża na szwank naszą firmę.)
 2. jeopardize * , jeopardise BrE
 1. be imminent  
 2. put somebody in danger
czasownik
 1. impend

"zagrożony" — Słownik kolokacji angielskich

at stake kolokacja
 1. at przyimek + stake rzeczownik = w zagrożeniu, zagrożony, na szali
  Bardzo silna kolokacja

  Too many lives were at stake for him to move before he had enough information.

  Podobne kolokacje:
at risk kolokacja
 1. at przyimek + risk rzeczownik = zagrożony
  Bardzo silna kolokacja

  They did so at the risk of their own lives.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo