TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"możliwość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "możliwość" po polsku

możliwość

obrazek do "chance" po polsku Faktycznie duży wybór rolek
rzeczownik
 1. prospect ***
  • szansa, możliwość, nadzieja, perspektywa [policzalny lub niepoliczalny]
   Is there any prospect of the situation improving? (Czy istnieje jakaś perspektywa, że sytuacja się poprawi?)
   There is a real prospect that 2020 may turn out to be one of the hardest years of this century. (Istnieje realna szansa na to, że rok 2020 może okazać się jednym z najtrudniejszych tego stulecia.)
   There is not much prospect that he will change. (Istnieje nikła szansa na to, że on się zmieni.)
   Is there a reasonable prospect that this can be achieved? (Czy istnieje racjonalna szansa na osiągnięcie tego?)
   There is no prospect of peace in this region. (W tym regionie nie ma nadziei na pokój.)
   There is a prospect, but it is very unlikely. (Istnieje szansa, ale jest bardzo nieprawdopodobna.)
   There's every prospect of finding a solution to this problem. (Istnieje realna szansa na znalezienie rozwiązania tego problemu.)
   prospect + of; prospect + that
 2. chance , *****
  • szansa, możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi) [policzalny lub niepoliczalny]
   There's no chance that she will change her mind. (Nie ma szans, żeby ona zmieniła zdanie.)
   What are their chances of success? (Jakie są ich szanse na sukces?)
 3. option ****
  • opcja, możliwość, wybór [policzalny]
   It was the only option I had at the time. (To była jedyna opcja, jaką wtedy miałem.)
   Are you sure this is the best option? (Jesteś pewien, że to jest najlepsza opcja?)
   As for today, it's just an option. (Na dzień dzisiejszy, to jest tylko możliwość.)
 4. feature ****
  • cecha charakterystyczna, funkcja, właściwość, możliwość [policzalny]
   This program has lots of useful features. (Ten program ma dużo przydatnych funkcji.)
   This product's main feature is its durability. (Główną cechą charakterystyczną tego produktu jest jego wytrzymałość.)
   This material has got very unique features. (Ten materiał ma bardzo unikalne właściwości.)
 5. opportunity *****
 6. possibility ****
 7. avenue ***
  • droga (sposób osiągnięcia czegoś), możliwość [policzalny]
   This job was her avenue to success. (Ta praca była dla niej drogą do sukcesu.)
   My avenue of escape is through this door. (Moja droga ucieczki wiedzie przez te drzwi.)
 8. moment *****
  • moment, możliwość [policzalny]
   It's your moment to say what you think about me. (To twoja możliwość, żeby powiedzieć, co o mnie myślisz.)
   Don't waste the moment - go and talk to her. (Nie zmarnuj tego momentu - idź i z nią porozmawiaj.)
 9. scope **  
  Perhaps they had the scope at their service to tell them we were near. (Może mieli w swojej usłudze możliwość, która im wskazała to, że jesteśmy blisko.)
 10. capability **
  • zdolność, możliwość [policzalny]
   If we get the capability, put the question to her. (Jeżeli dostaniemy możliwość, przedstaw jej to pytanie.)
   If you have the capability, do it. (Jeżeli masz możliwość, to zrób to.)
 11. contingency * , także: contingence
  • nieprzewidziany wypadek, ewentualność, możliwość
   They are prepared for every possible contingency. (Oni są przygotowani na każdą możliwą ewentualność.)
   Do we have a contingency plan? (Czy mamy plan awaryjny?)
 12. ability ****   [policzalny]
  They might not have the ability to do business in some states. (Oni mogą nie mieć możliwości prowadzenia interesów w niektóych stanach.)
  The problem at the moment is the lack of ability to act. (Obecnym problemem jest brak możliwości działania.)
 13. vista *
  • perspektywa, możliwość (np. na przyszłość)
   Our company has many vistas for development. (Nasza firma ma wiele perspektyw na rozwój.)
 14. opening ***
  • sposobność, możliwość (np. aby coś powiedzieć) [policzalny]
   You had many openings to tell me that. (Miałaś wiele sposobności, aby mi o tym powiedzieć.)
   I didn't have an opening to talk my boss. (Nie miałam sposobności, aby pomówić z moim szefem.)
 15. way *****
  • wybór, możliwość [policzalny]
   I've got too many ways and I can't decide on anything. (Mam zbyt wiele możliwości i na nic nie mogę się zdecydować.)
   She has no way but to take the job. (Ona nie ma innego wyboru jak przyjąć tę pracę.)
 16. fair shot
 17. conceivability , także: conceivableness
 18. look-in
 19. scouth , także: skouth
przymiotnik
 1. alethic

Powiązane zwroty — "możliwość"

czasownik
móc = can , can +2 znaczenia
uwalniać (dać możliwość poruszania się) = free
przyjmować (np. ofertę, możliwość) = embrace
wykluczać (np. hipotezę, możliwość) = eliminate
umożliwiać = permit +1 znaczenie
nie móc = can't , cannot , także: cain't AmE dialekt +1 znaczenie
pomijać (np. możliwość, nazwisko na liście) = exclude
rzeczownik
wstęp (możliwość wejścia gdzieś) = admission
szansa (możliwość osiągnięcia czegoś) = shot
zasięg (możliwość osiągnięcia czegoś) = grasp
dobry interes (możliwość kupienia czegoś taniej) = bargain
poczytalność (implikująca możliwość bycia pociągniętym do odpowiedzialności za swoje czyny) = accountability
dostanie się (możliwość dostępu do jakiegoś miejsca lub materiałów) = access
przymiotnik
możliwy = possible +4 znaczenia
regulowany (oferujący możliwość regulacji) = adjustable
przysłówek
możliwie = possibly +4 znaczenia
phrasal verb
idiom
inne

"możliwość" — Słownik kolokacji angielskich

fair shot kolokacja
 1. fair przymiotnik + shot rzeczownik = szansa, możliwość, sposobność
  Zwykła kolokacja

  He's got the credentials and you're to give him a fair shot, both of you.

  Podobne kolokacje: