PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"droga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "droga" po polsku

droga

obrazek do "road" po polsku obrazek do "path" po polsku Path of the Giants Path, Integral This is my path in life…and obrazek do "way" po polsku obrazek do "route" po polsku and myself on Route 66
rzeczownik
 1. road , *****
  • droga [policzalny lub niepoliczalny]
   Which road do we take? (Którą drogą pojedziemy?)
   He kept his eyes on the road. (On uważnie patrzył na drogę.)
   This road is in very bad condition. (Ta droga jest w bardzo złym stanie.)
  • droga (przenośnie, np. droga do celu) [policzalny]
   The road to championship was a hard one. (Droga do mistrzostwa była ciężka.)
   My road to success wasn't easy but I did my best. (Droga do sukcesu nie była łatwa, ale robiłem co mogłem.)
 2. path , ***
  • ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga [policzalny]
   They followed the path until they got to the river. (Oni podążali wzdłuż ścieżki, aż dotarli do rzeki.)
   He chose an interesting career path. (On wybrał interesującą ścieżkę kariery.)
   This is the path to victory! (To jest droga do zwycięstwa!)
 3. way *****
  • trasa, droga [policzalny]
   Could you tell me the way to the airport? (Możesz mi wskazać drogę na lotnisko?)
   They stopped for fuel on their way home. (W drodze do domu zatrzymali się, żeby zatankować.)
   The way to our new house was bumpy. (Droga do naszego nowego domu była wyboista.)
  • droga, przejście (przestrzeń przed czymś)
   Get out of the way. (Zejdź z drogi.)
   The way was too narrow to fit the piano. (Przejście było zbyt wąskie, aby zmieścić pianino.)
 4. route , ***
  • trasa, droga [policzalny]
   Take Route 65 north and get off at exit 4A. (Pojedź drogą numer 65 na północ i zjedź na wyjeździe numer 4A.)
   As you travel, have her follow the route on the map. (Jak będziecie jechać, niech ona śledzi trasę na mapie.)
   What is the shortest route from here to the airport? (Jaka jest najkrótsza droga stąd na lotnisko?)
 5. drive *****
  • jazda, droga, podróż (samochodem) [policzalny]
   The drive home is easier. (Jazda do domu jest łatwiejsza.)
   This is a long drive. (To jest długa droga.)
   We've got a long drive ahead of us. (Mamy długą drogę przed sobą.)
   It's a 90 mile drive. (To 90 mil drogi.)
  • droga (używane w nazwach dróg) [tylko liczba pojedyncza]
   Have your ever been to Rodeo Drive? (Czy byłeś kiedyś na Rodeo Drive?)
 6. track ****
  • ścieżka, droga [policzalny]
   Follow this track and you'll find the beach you're looking for. (Podążaj tą drogą, a znajdziesz plażę, której szukasz.)
   I saw a hare on a forest track. (Zobaczyłem zająca na leśnej ścieżce.)
  • tor, droga (np. burzy, tajfunu) [policzalny]
   You can watch the track of the storm online. (Możesz oglądać tor burzy w internecie.)
   We have to analyze the track of the hurricane to be ready for it in the future. (Musimy przeanalizować drogę huraganu, żeby w przyszłości być na niego gotowym.)
 7. channel ***
  • kanał, droga (system, metoda uzyskiwania informacji, dóbr) [policzalny]
   a method or system used for communicating and sending or obtaining information
   There should be a direct channel of communication between the two offices. (Pomiędzy tymi dwoma biurami powinien być bezpośredni kanał komunikacyjny.)
   Please use the usual channel of contact. (Proszę korzystać ze zwykłego kanału kontaktu.)
  • kanał, droga, sposób (np. wyrażania siebie) [policzalny]
   That was an unusual channel of expressing emotions. (To był niezwykły sposób wyrażania emocji.)
   He found a channel of expressing his inner feelings. (On znalazł sposób na wyrażenie swoich wewnętrznych uczuć.)
 8. avenue ***
  • droga (sposób osiągnięcia czegoś), możliwość [policzalny]
   This job was her avenue to success. (Ta praca była dla niej drogą do sukcesu.)
   My avenue of escape is through this door. (Moja droga ucieczki wiedzie przez te drzwi.)
 9. pad **
 10. trackway
 11. passway    AmE
 12. marg
  • ulica, droga (w adresach, zapożyczone z jęz. indyjskiego) dialekt
obrazek do "beloved" po polsku
przymiotnik
 1. expensive , ***  
  This watch is too expensive for me. (Ten zegarek jest dla mnie za drogi.)
  She bought a very expensive dress. (Ona kupiła bardzo drogą sukienkę.)
  Living in the city is really expensive. (Życie w mieście jest naprawdę drogie.)
  link synonimy: pricey, spendy
 2. beloved **
  • ukochany, drogi
   My beloved wife died two years ago. (Moja ukochana żona zmarła dwa lata temu.)
   This beloved country is threatened. (Ten ukochany kraj jest zagrożony.)
   His beloved son studies at the university. (Jego ukochany syn studiuje na uniwersytecie.)
 3. dear , **
  • drogi, szanowny (używane w nagłówkach listów)
   Dear Sir or Madam, (at the beginning of a letter) (Szanowni Państwo, (na początku listu))
   Dear Kate, (at the beginning of a letter) (Droga Kate, (na początku listu))
  • drogi (np. przyjaciel) oficjalnie
   My dear friend died last year. (Mój drogi przyjaciel zmarł w zeszłym roku.)
   His brother was very dear to him. (Jego brat był mu bardzo drogi.)
   It's good to be back in dear old Warsaw. (Dobrze być z powrotem w kochanej starej Warszawie.)
  • drogi, kosztowny  BrE
   Cigarettes in the European Union are dearer than in the countries that are not the member states. (Papierosy w Unii Europejskiej są droższe niż w krajach niebędących krajami członkowskimi.)
   I thought he was a scrooge, but he bought the dearest TV. (Myślałem, że on jest skąpy, ale kupił najdroższy telewizor.)
   Wyrażenie to występuje głównie w brytyjskiej odmianie języka, ale i tam nie jest zbyt popularne, więc należy być ostrożnym z używaniem tego sformułowania.
 4. lush *
 5. darling *
  • drogi, najukochańszy, najdroższy
   She's always been my darling sister. (Ona zawsze była moją najukochańszą siostrą.)
   My darling wife is an angel. (Moja najukochańsza żona jest aniołem.)
   link synonim: cher
 6. valued
 7. pricey , pricy
 8. high-priced  
  having a high price
 9. high-cost
 10. cher
 11. spendy
 12. cost-prohibitive
 13. high-street
 14. expenseful dawne użycie  
 15. spenny BrE slang  
 16. exy AusE slang  
rzeczownik
 1. roads **   [tylko liczba mnoga]
  The roads in Poland are in bad shape. (Drogi w Polsce są w złym stanie.)
  There are far too many accidents on European roads. (Na europejskich drogach dochodzi do zbyt wielu wypadków.)
 2. tract *
  • przewód (pokarmowy), drogi (oddechowe), układ (rozrodczy) [policzalny]
   Nancy has a urinary tract infection. (Nancy ma zakażenie dróg moczowych.)
   Something seems to be stuck in the dog's food tract. (Wygląda na to, że coś utknęło w przewodzie pokarmowym psa.)
   We need to clear his air tract. (Musimy udrożnić jego drogi oddechowe.)
 3. swankiness
 4. trackside
 5. dautie ScoE dialekt , także: dawtie ScoE
przysłówek
 1. by the way , BTW (skrót) , także: bee-tee-dubs slang

Powiązane zwroty — "droga"

rzeczownik
czasownik
podróżować = travel +4 znaczenia
phrasal verb
idiom
przymiotnik
śliski (np. droga) = slick
bezkresny (np. poszukiwania, droga, pustynia) = endless
otwarty (nie zablokowany, np. droga, przejazd) = open
zatłoczony (np. droga, miasto) = congested
oblodzony (np. droga) = glazed
przysłówek
drogo = dearly +2 znaczenia