"drogo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drogo" po polsku

drogo

przysłówek
 1. dearly
  • drogo, srogo
   He paid dearly for his mistakes. (On drogo zapłacił za swoje błędy.)
 2. expensively
 3. dear , **
Path of the Giants Path, Integral This is my path in life…and and myself on Route 66 Route 66 Missouri
rzeczownik
 1. road , *****
  • droga [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Which road do we take? (Którą drogą pojedziemy?)
   He kept his eyes on the road. (On uważnie patrzył na drogę.)
   This road is in very bad condition. (Ta droga jest w bardzo złym stanie.)
  • droga (przenośnie, np. droga do celu) [COUNTABLE]
   The road to championship was a hard one. (Droga do mistrzostwa była ciężka.)
   My road to success wasn't easy but I did my best. (Droga do sukcesu nie była łatwa, ale robiłem co mogłem.)
 2. path ***
  • ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga [COUNTABLE]
   They followed the path until they got to the river. (Oni podążali wzdłuż ścieżki, aż dotarli do rzeki.)
   He chose an interesting career path. (On wybrał interesującą ścieżkę kariery.)
   This is the path to victory! (To jest droga do zwycięstwa!)
 3. way *****
  • trasa, droga [COUNTABLE]
   Could you tell me the way to the airport? (Możesz mi wskazać drogę na lotnisko?)
   They stopped for fuel on their way home. (W drodze do domu zatrzymali się, żeby zatankować.)
   The way to our new house was bumpy. (Droga do naszego nowego domu była wyboista.)
  • droga, przejście (przestrzeń przed czymś)
   Get out of the way. (Zejdź z drogi.)
   The way was too narrow to fit the piano. (Przejście było zbyt wąskie, aby zmieścić pianino.)
 4. route , ***
  • trasa, droga [COUNTABLE]
   Take Route 65 north and get off at exit 4A. (Pojedź drogą numer 65 na północ i zjedź na wyjeździe numer 4A.)
   As you travel, have her follow the route on the map. (Jak będziecie jechać, niech ona śledzi trasę na mapie.)
   What is the shortest route from here to the airport? (Jaka jest najkrótsza droga stąd na lotnisko?)
 5. drive *****
  • jazda, droga, podróż (samochodem) [COUNTABLE]
   The drive home is easier. (Jazda do domu jest łatwiejsza.)
   This is a long drive. (To jest długa droga.)
   We've got a long drive ahead of us. (Mamy długą drogę przed sobą.)
   It's a 90 mile drive. (To 90 mil drogi.)
  • droga (używane w nazwach dróg) [SINGULAR]
   Have your ever been to Rodeo Drive? (Czy byłeś kiedyś na Rodeo Drive?)
 6. track ****
  • ścieżka, droga [COUNTABLE]
   Follow this track and you'll find the beach you're looking for. (Podążaj tą drogą, a znajdziesz plażę, której szukasz.)
   I saw a hare on a forest track. (Zobaczyłem zająca na leśnej ścieżce.)
  • tor, droga (np. burzy, tajfunu) [COUNTABLE]
   You can watch the track of the storm online. (Możesz oglądać tor burzy w internecie.)
   We have to analyze the track of the hurricane to be ready for it in the future. (Musimy przeanalizować drogę huraganu, żeby w przyszłości być na niego gotowym.)
 7. channel ***
  • kanał, droga (system, metoda uzyskiwania informacji, dóbr) [COUNTABLE]
   a method or system used for communicating and sending or obtaining information
   There should be a direct channel of communication between the two offices. (Pomiędzy tymi dwoma biurami powinien być bezpośredni kanał komunikacyjny.)
   Please use the usual channel of contact. (Proszę korzystać ze zwykłego kanału kontaktu.)
  • kanał, droga, sposób (np. wyrażania siebie) [COUNTABLE]
   That was an unusual channel of expressing emotions. (To był niezwykły sposób wyrażania emocji.)
   He found a channel of expressing his inner feelings. (On znalazł sposób na wyrażenie swoich wewnętrznych uczuć.)
 8. avenue ***
  • droga (sposób osiągnięcia czegoś), możliwość [COUNTABLE]
   This job was her avenue to success. (Ta praca była dla niej drogą do sukcesu.)
   My avenue of escape is through this door. (Moja droga ucieczki wiedzie przez te drzwi.)
 9. pad **
 10. trackway
 11. passway   American English
 12. marg
przysłówek
 1. by the way , BTW (skrót) , także: bee-tee-dubs slang

powered by  eTutor logo