Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"nadzieja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadzieja" po polsku

nadzieja

obrazek do "hope" po polsku
rzeczownik
 1. prospect ***
  • szansa, możliwość, nadzieja, perspektywa [policzalny lub niepoliczalny]
   Is there any prospect of the situation improving? (Czy istnieje jakaś perspektywa, że sytuacja się poprawi?)
   There is a real prospect that 2020 may turn out to be one of the hardest years of this century. (Istnieje realna szansa na to, że rok 2020 może okazać się jednym z najtrudniejszych tego stulecia.)
   There is not much prospect that he will change. (Istnieje nikła szansa na to, że on się zmieni.)
   Is there a reasonable prospect that this can be achieved? (Czy istnieje racjonalna szansa na osiągnięcie tego?)
   There is no prospect of peace in this region. (W tym regionie nie ma nadziei na pokój.)
   There is a prospect, but it is very unlikely. (Istnieje szansa, ale jest bardzo nieprawdopodobna.)
   There's every prospect of finding a solution to this problem. (Istnieje realna szansa na znalezienie rozwiązania tego problemu.)
   prospect + of; prospect + that
 2. hope , *****   [policzalny lub niepoliczalny]
  He didn't have any hope. (On nie miał żadnej nadziei.)
  There is no hope of escape that way. (Nie ma nadziei na ucieczkę w ten sposób.)
  Fortunately, there are signs of hope. (Na szczęście, pojawiają się ślady nadziei.)
 3. expectation ***
  • nadzieja, przewidywanie, oczekiwanie [policzalny zwykle liczba mnoga]
   a hope that something will happen
   The outcome exceeded my expectations. (Wynik przekroczył moje oczekiwania.)
   You should lower your expectations if you don't want to be disappointed. (Musisz obniżyć swoje oczekiwania, jeśli nie chcesz się rozczarować.)
 4. show *****
  • szansa, nadzieja  AusE potocznie
   You say that there's a show of him appearing today? (Mówisz, że istnieje szansa, że on się dzisiaj pojawi?)
   I will give him a show. (Dam mu szansę.)
   She doesn't stand a show against them. (Ona nie ma szansy przeciwko nim.)
 5. hopefulness
 6. esperance   przestarzale
idiom
 1. white hope
idiom
 1. the white hope of something
  • nadzieja czegoś (np. drużyny, rodziny)
   My successful brother is the white hope of our family. (Mój odnoszący sukcesy brat jest nadzieją naszej rodziny.)

"nadzieja" — Słownik kolokacji angielskich

white hope kolokacja
 1. white przymiotnik + hope rzeczownik = osoba, w której są pokładane nadzieje, nadzieja
  Luźna kolokacja

  We put out this record and all of a sudden we were the great white hope.

  Podobne kolokacje: