ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"prospect" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prospect" po angielsku

prospect ***

rzeczownik
 1. szansa, możliwość, nadzieja, perspektywa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Is there any prospect of the situation improving? (Czy istnieje jakaś perspektywa, że sytuacja się poprawi?)
  There is a real prospect that 2020 may turn out to be one of the hardest years of this century. (Istnieje realna szansa na to, że rok 2020 może okazać się jednym z najtrudniejszych tego stulecia.)
  There is not much prospect that he will change. (Istnieje nikła szansa na to, że on się zmieni.)
  Is there a reasonable prospect that this can be achieved? (Czy istnieje racjonalna szansa na osiągnięcie tego?)
  There is no prospect of peace in this region. (W tym regionie nie ma nadziei na pokój.)
  There is a prospect, but it is very unlikely. (Istnieje szansa, ale jest bardzo nieprawdopodobna.)
  There's every prospect of finding a solution to this problem. (Istnieje realna szansa na znalezienie rozwiązania tego problemu.)
  prospect + of; prospect + that
 2. wizja [SINGULAR]
  This is such a dismal prospect that I must not allow it to happen. (To jest tak ponura wizja, że nie mogę pozwolić, aby to się stało.)
  The prospect that I have to explain this to him fills me with horror. (Wizja tego, że muszę mu to wytłumaczyć, napawa mnie przerażeniem.)
  The prospect of my retirement is very pleasant. (Wizja mojej emerytury jest bardzo przyjemna.)
  prospect + of; prospect + that
 3. perspektywa, widoki (na przyszłość) [PLURAL]
  I had a child to support and no real job prospects. (Miałem dziecko na utrzymaniu i żadnej perspektywy zatrudnienia.)
  I have no family prospects for the future because I don't even have a girlfriend. (Nie mam perspektyw na założenie rodziny w przyszłości, bo nawet nie mam jeszcze dziewczyny.)
  The prospects for the next few years looked good all around. (Perspektywy na następne lata wyglądały dobrze z każdej strony.)
  prospects for
 4. człowiek z przyszłością [COUNTABLE]
  He's a real prospect, you should go on a date with him. (On jest prawdziwym człowiekiem z przyszłością, powinnaś z nim pójść na randkę.)
  I want to raise a prospect. (Chcę wychować człowieka z przyszłością.)
 5. potencjalny klient, potencjalny nabywca [COUNTABLE]
  "Is he your new client?" "He's just a prospect." ("Czy on jest twoim nowym klientem?" "Jest tylko potencjalnym klientem.")
  I had many prospects today but none of them have bought anything. (Miałem dzisiaj wielu potencjalnych klientów, ale żaden z nich niczego nie kupił.)
  They've changed the design of their products with young prospects in mind. (Oni zmienili wzór swoich produktów,z myślą o młodych potencjalnych klientach.)
 6. widok, krajobraz, pejzaż formal [COUNTABLE]
  The prospect was almost enough to make up for everything else. (Krajobraz prawie rekompensował całą resztę.)
  I want to paint this prospect. (Chcę namalować ten krajobraz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przeszukiwać (teren), badać (teren)
  After 10 years of prospecting he still had no major success. (Po dziesięciu latach poszukiwań nadal nie znalazł niczego znaczącego.)
  He spent the next two years prospecting for gold in California. (Następne dwa lata spędził na poszukiwaniu złota w Kalifornii.)
 2. poszukiwać perspektyw
  I don't know what to do in my life so I'm prospecting. (Nie wiem, co mam robić w życiu, więc szukam perspektyw.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo