"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. seen wearing = zobaczone noszenie seen wearing
  • He is usually seen wearing a blue suit with a red tie.
  • That would explain all the men he'd seen wearing earrings.
  • Here, he is seen wearing a shirt for the first time.
  • Men are not often seen wearing them, but they can do so.
  • So why wait until August to be seen wearing it?
  • She is also seen wearing a white and green cat mask.
  • But the members are never seen in town wearing the coats.
  • Dawn is seen wearing almost all black here on her first day of school.
  • He does not fear death, and is sometimes seen wearing clothing with the number 42 on it.
  • She is usually seen wearing a dress with her hair fixed up.
2. found wearing = znalezione noszenie found wearing
3. spotted wearing = spostrzeżone noszenie spotted wearing
4. recommend wearing = poleć noszenie recommend wearing
5. caught wearing = złapane noszenie caught wearing
(9) mind, tend, plan
Kolokacji: 3
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.