"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. wear except = nosić tyle że wear except
2. wear including = nosić w tym wear including
3. wear out with = zużywać się z wear out with
4. wear behind = noś z tyłu wear behind
5. wear out in = zużywać się w wear out in
6. wear out by = zużywać się przez wear out by
7. wear except for = nosić oprócz wear except for
8. wear atop = nosić na wear atop
9. wear among = nosić wśród wear among
10. wear beyond = noś dalej wear beyond
11. wear because = nosić ponieważ wear because
12. wear unlike = nosić niepodobny wear unlike
13. wear till = noś kasę sklepową wear till
14. wear aboard = noś na pokładzie wear aboard
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.