"zabić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabić" po polsku

zabić

obrazek do "kill" po polsku
czasownik
 1. kill *****
  • zabić (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
   They killed him and threw the body into the river. (Oni zabili go i wrzucili ciało do rzeki.)
   I heard that someone tried to kill our king - is this true? (Słyszałem, że ktoś próbował zabić naszego króla - czy to prawda?)
   link synonim: murder
 2. off , *****
  • zabić, wykończyć  AmE potocznie
   I want you to off him. (Chcę, żebyś go wykończyła.)
   The poison wasn't strong enough to off them. (Trucizna nie była na tyle silna, żeby ich zabić.)
 3. ice ****
  • zabić, sprzątnąć  AmE potocznie
   We have to ice this guy before he splits on us. (Musimy sprzątnąć tego gościa, zanim na nas nakabluje.)
   They iced that woman because she knew too much. (Oni zabili tamtą kobietę, bo wiedziała za dużo.)
 4. destroy ***
  • zabić, wytępić (np. zwierzę, robactwo) [przechodni]
   Gardeners do their best to destroy a potato beetle. (Ogrodnicy robią, co mogą, aby wytępić stonkę ziemniaczaną.)
   Mary doesn't know how to destroy ants from her kitchen. (Mary nie wie, jak wytępić mrówki z jej kuchni.)
 5. clip ***    BrE potocznie
  I will clip you for what you've done to me. (Zabiję cię za to, co mi zrobiłeś.)
  Clip this fly, it's annoying. (Zabij tę muchę, jest denerwująca.)
 6. dispatch * , także: despatch
 7. fix ***
  • załatwić, pobić, zabić potocznie [przechodni]
   Fix him, he's dangerous for our business. (Załatw go, jest niebezpieczny dla naszego biznesu.)
   They drove him to a forest and fixed him. (Oni zawieźli go do lasu i pobili.)
   They want to fix my brother because he didn't give them money. (Chcą pobić mojego brata, bo nie dał im pieniędzy.)
 8. hose * , także: hosepipe BrE
 9. smoke , ***
  • sprzątnąć, zlikwidować, zabić slang [przechodni]
   He's gonna betray us. We have to smoke him. (On zamierza nas zdradzić. Musimy go sprzątnąć.)
   The gang smoked him before we could interrogate him. (Gang go zlikwidował, zanim mogliśmy go przesłuchać.)
 10. whack
 11. immolate
 12. murther
 13. fordo , foredo
 14. zot slang , także: zotz  
phrasal verb
 1. bump off
phrasal verb
 1. do somebody in ****  
  He's our enemy, you have to do him in. (On jest naszym wrogiem, musisz go zabić.)
  She did her own brother in. (Ona zabiła swojego własnego brata.)
 2. do for somebody **    BrE potocznie
  The divorce almost did for my father. (Rozwód prawie zabił mojego ojca.)
  We have to do for him before he finds out the truth. (Musimy go zabić, zanim dowie się prawdy.)
 3. account for somebody ***
 4. cut somebody down  
 5. strike somebody down  
 6. knock somebody off
 7. rub somebody out AmE przestarzale
 8. make away with somebody   przestarzale
 9. snuff somebody out
idiom
 1. pop somebody off
  • zabić kogoś, wyeliminować kogoś potocznie
   The car stops at the red light, the driver opens the window and in no-time he pops innocent Wallace off. (Auto zatrzymuje się na czerwonym świetle, kierowca otwiera szybę i w mgnieniu oka zabija niewinnego Wallace'a.)
 2. hose somebody down
 3. send somebody to glory  
 4. cancel someone's Christmas
czasownik
 1. merk somebody
czasownik
 1. hit *****
  • uderzyć, bić (np. ręką, kijem) [przechodni]
   I didn't do anything, why did you hit me? (Nic nie zrobiłem, dlaczego mnie uderzyłeś?)
   You can't hit him without a reason. (Nie możesz bić go bez powodu.)
   My friend hit me so hard with her bag she broke my nose. (Moja koleżanka tak mocno uderzyła mnie torbą, że złamała mi nos.)
   I hit my brother because he took my toy. (Uderzyłem mojego brata, bo zabrał mi zabawkę.)
   She told me to hit this guy. (Ona powiedziała mi, żebym przyłożył temu facetowi.)
 2. beat ****
  • bić, pobić [przechodni]
   He has beaten him senseless. (Pobił go do nieprzytomności.)
   Tom was beaten brutally by his mates. (Tom został brutalnie pobity przez kolegów.)
   He wanted to beat my brother but I stopped him. (On chciał pobić mojego brata, ale go powstrzymałem.)
 3. whale **
 4. mint *
  • bić (monety) [przechodni]
   We can't mint any more coins. (Nie możemy bić więcej monet.)
 5. coin **
 6. buffet *
 7. lash *
  • wysmagać, bić, uderzać (np. wiatr, morze)
   The wind lashed the people standing on the street. (Wiatr smagał ludzi stojących na ulicy.)
 8. throb
 9. thrash
 10. thump *
 11. pummel
 12. tussle
 13. pulsate
 14. trounce
 15. baste
 16. thresh
 17. drub
 18. belabour BrE przestarzale , belabor AmE przestarzale
 19. baff
 20. devel ScoE
 21. swinge
obrazek do "fight" po polsku
czasownik
 1. fight *****
  • bić się, walczyć [przechodni/nieprzechodni]
   He used to fight with other boys at school. (On zwykł bić się z innymi chłopcami w szkole.)
   My children always fight when they don't agree with each other. (Moje dzieci zawsze się biją, kiedy się ze sobą nie zgadzają.)
 2. skirmish
 3. scrap **
 4. scuffle
phrasal verb
 1. finish somebody off
 1. put somebody to the sword  
rzeczownik
 1. killing **
  • zabójstwo, zabicie, ubój, zabijanie [policzalny]
   The killing in the city centre has made us all anxious. (Zabójstwo w centrum miasta sprawiło, że wszyscy czuliśmy niepokój.)
  • zabicie (kogoś)
   The killing of his wife has put him in jail. (Zabicie jego żony wsadziło go do więzienia.)
 2. kill *****
  • zabicie, zabójstwo
   As of now, he has twenty confirmed kills. (W tej chwili on ma dwadzieścia potwierdzonych zabić.)
   This was a spectacular kill. They didn't expect anything. (To było spektakularne zabicie. Niczego się nie spodziewali.)
 3. immolating
 4. destroying
 5. murthering
 6. fordoing dawne użycie , także: foredoing
 7. despatching
 8. dispatching
rzeczownik
 1. kill oneself  
  link synonim: commit suicide

Powiązane zwroty — "zabić"

rzeczownik
idiom
czasownik
rozbić = break +4 znaczenia
zlikwidować (zabić kogoś) = eliminate
oszczędzać (np. czyjeś życie, nie zabić) = spare
przebić = pierce +2 znaczenia
wybić = drive +2 znaczenia
ubić = compact +1 znaczenie
przybić = dock +1 znaczenie
phrasal verb

"zabić" — Słownik kolokacji angielskich

bump off kolokacja
 1. bump czasownik + off particle = ukatrupić, zabić
  Bardzo silna kolokacja

  Because maybe I'd get bumped off, but it wouldn't make you anything.

  Podobne kolokacje: