ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"bić coś czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bić coś czymś" po polsku

czasownik
 1. hit *****
  • uderzyć, bić (np. ręką, kijem) [TRANSITIVE]
   I didn't do anything, why did you hit me? (Nic nie zrobiłem, dlaczego mnie uderzyłeś?)
   You can't hit him without a reason. (Nie możesz bić go bez powodu.)
   My friend hit me so hard with her bag she broke my nose. (Moja koleżanka tak mocno uderzyła mnie torbą, że złamała mi nos.)
   I hit my brother because he took my toy. (Uderzyłem mojego brata, bo zabrał mi zabawkę.)
   She told me to hit this guy. (Ona powiedziała mi, żebym przyłożył temu facetowi.)
 2. beat ****
  • bić, pobić [TRANSITIVE]
   He has beaten him senseless. (Pobił go do nieprzytomności.)
   Tom was beaten brutally by his mates. (Tom został brutalnie pobity przez kolegów.)
   He wanted to beat my brother but I stopped him. (On chciał pobić mojego brata, ale go powstrzymałem.)
  • bić, uderzać (o sercu) [INTRANSITIVE]
   The patient's heart is beating very fast. (Serce pacjenta bije bardzo szybko.)
   My heart always beats fast when I see you. (Moje serce zawsze szybko bije, kiedy cię widzę.)
   She could hear the beat of her son's heart. (Ona słyszała bicie serca swojego syna.)
 3. mint *
  • bić (monety) [TRANSITIVE]
   We can't mint any more coins. (Nie możemy bić więcej monet.)
 4. coin **
 5. buffet *
 6. lash *
  • wysmagać, bić, uderzać (np. wiatr, morze)
   The wind lashed the people standing on the street. (Wiatr smagał ludzi stojących na ulicy.)
 7. throb
 8. thrash
 9. thump *
 10. pummel
 11. tussle
 12. pulsate
 13. trounce
 14. baste
 15. thresh
 16. drub
 17. belabour British English old-fashioned , belabor American English old-fashioned
 18. baff
 19. devel
 20. swinge

bić coś czymś

 1. pummel something with something
czasownik
 1. kill *****
  • zabić (kogoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They killed him and threw the body into the river. (Oni zabili go i wrzucili ciało do rzeki.)
   I heard that someone tried to kill our king - is this true? (Słyszałem, że ktoś próbował zabić naszego króla - czy to prawda?)
   link synonim: murder
 2. off *****
 3. ice ****
  • zabić, sprzątnąć American English informal
   We have to ice this guy before he splits on us. (Musimy sprzątnąć tego gościa, zanim na nas nakabluje.)
   They iced that woman because she knew too much. (Oni zabili tamtą kobietę, bo wiedziała za dużo.)
 4. destroy ***
  • zabić, wytępić (np. zwierzę, robactwo) [TRANSITIVE]
   Gardeners do their best to destroy a potato beetle. (Ogrodnicy robią, co mogą, aby wytępić stonkę ziemniaczaną.)
   Mary doesn't know how to destroy ants from her kitchen. (Mary nie wie, jak wytępić mrówki z jej kuchni.)
 5. clip ***   British English informal
  I will clip you for what you've done to me. (Zabiję cię za to, co mi zrobiłeś.)
  Clip this fly, it's annoying. (Zabij tę muchę, jest denerwująca.)
 6. dispatch * , także: despatch
 7. fix ***
  • załatwić, pobić, zabić informal [TRANSITIVE]
   Fix him, he's dangerous for our business. (Załatw go, jest niebezpieczny dla naszego biznesu.)
   They drove him to a forest and fixed him. (Oni zawieźli go do lasu i pobili.)
   They want to fix my brother because he didn't give them money. (Chcą pobić mojego brata, bo nie dał im pieniędzy.)
 8. hose * , także: hosepipe British English
 9. smoke , ***
  • sprzątnąć, zlikwidować, zabić slang
   He's gonna betray us. We have to smoke him. (On zamierza nas zdradzić. Musimy go sprzątnąć.)
   The gang smoked him before we could interrogate him. (Gang go zlikwidował, zanim mogliśmy go przesłuchać.)
 10. whack
 11. immolate
 12. murther
 13. fordo , foredo
 14. zot slang , także: zotz  
phrasal verb
 1. bump off
phrasal verb
 1. do somebody in ****  
  He's our enemy, you have to do him in. (On jest naszym wrogiem, musisz go zabić.)
  She did her own brother in. (Ona zabiła swojego własnego brata.)
 2. do for somebody **   British English informal
  The divorce almost did for my father. (Rozwód prawie zabił mojego ojca.)
  We have to do for him before he finds out the truth. (Musimy go zabić, zanim dowie się prawdy.)
 3. account for somebody ***
 4. cut somebody down  
 5. strike somebody down  
 6. knock somebody off
 7. make away with somebody   old-fashioned
 8. rub somebody out
 9. snuff somebody out
czasownik
 1. batter **
 2. lam
 3. whup
 4. confute
phrasal verb
 1. beat up
  • pobić, zbić
   You can't beat up women. (Nie możesz pobić kobiet.)
   You had no right to beat up that boy. (Nie miałeś prawa zbić tego chłopca.)
 2. bung up
czasownik
 1. fight *****
  • bić się, walczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He used to fight with other boys at school. (On zwykł bić się z innymi chłopcami w szkole.)
   My children always fight when they don't agree with each other. (Moje dzieci zawsze się biją, kiedy się ze sobą nie zgadzają.)
 2. skirmish
 3. scrap **
 4. scuffle

Powiązane zwroty — "bić coś czymś"

rzeczownik
bitwa = battle +1 znaczenie
odbicie = reflection , także: reflexion +5 znaczeń
czasownik

powered by  eTutor logo