"przedstawiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedstawiać" po polsku

przedstawiać

czasownik
 1. show , *****
  • pokazywać, przedstawiać, wykazywać (udowadniać coś) [przechodni]
   This graph shows how much they earned each month. (Ten wykres pokazuje, jak dużo oni zarobili każdego miesiąca.)
   Your behaviour shows that you're jealous of her. (Twoje zachowanie pokazuje, że jesteś o nią zazdrosny.)
   link synonim: indicate
 2. introduce ****
  • przedstawiać (kogoś, np. znajomych) [przechodni]
   I'd like to introduce my husband. (Chciałabym przedstawić mojego męża.)
   You haven't been introduced to each other. (Nie byliście sobie przedstawieni.)
 3. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie
  • przedstawiać, ukazywać [przechodni]
   The film which I saw yesterday pictured the life of an African tribe. (Film, który wczoraj widziałem, przedstawiał życie afrykańskiego plemienia.)
   My photographs picture the cruelty of war. (Moje zdjęcia ukazują okrucieństwo wojny.)
 4. present *****
  • przedstawiać, prezentować [przechodni]
   The board presented new solutions to our problem. (Zarząd przedstawił nowe rozwiązania naszego problemu.)
   I would like to present you my wife. (Chciałbym przedstawić wam moją żonę.)
   We present the facts in a way that points to the truth. (Prezentujemy fakty w sposób, który zmierza do prawdy.)
 5. submit **
  • przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty) [przechodni]
   You must submit your application by January 1st. (Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia.)
   The developers submitted building plans for approval. (Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.)
   I submitted a formal request on her behalf. (Złożyłam oficjalną prośbę w jej imieniu.)
 6. feature ****
  • przedstawiać, prezentować (np. film) [przechodni]
   The movie features a love story between two best friends. (Film przedstawia historię miłosną dwóch najlepszych przyjaciół.)
   The film features the reality of Poland. (Film przedstawia realia Polski.)
 7. represent ****   [przechodni]
  This painting represents the painter's hopes for a better future. (Ten obraz przedstawia nadzieje malarza na lepszą przyszłość.)
  What does this sculpture represent? (Co przedstawia ta rzeźba?)
 8. portray **
 9. depict ** , także: depicture
  • przedstawiać, obrazować oficjalnie [przechodni]
   This painting depicts Saint Joseph. (Ten obraz przedstawia świętego Józefa.)
   Her favourite painting depicts Ophelia. (Jej ulubiony obraz przedstawia Ofelię.)
 10. produce *****
  • wydawać, przedstawiać [przechodni]
   He's producing a magazine in London. (On wydaje magazyn w Londynie.)
   The company produced new solutions which will revolutionize the industry. (Firma przedstawiła nowe rozwiązania, które zrewolucjonizują przemysł.)
 11. symbolize * , symbolise BrE
  • symbolizować, przedstawiać
   The deepest notes in music are often used to symbolise danger. (Najgłębsze tony w muzyce często używane są, aby przedstawić niebezpieczeństwo.)
 12. render **
  • przedstawiać, oddawać (np. charakter sztuki) [przechodni]
   The poster renders the play's character. (Plakat oddaje charakter sztuki.)
  • przedkładać, przedstawiać, składać (np. podziękowanie) [przechodni]
   I rendered my resignation letter yesterday. (Przedłożyłem moją rezygnację wczoraj.)
 13. put *****
  • przedstawiać, ujmować, wyjaśniać [przechodni]
   It doesn't sound attractive when you put it like this. (To nie brzmi atrakcyjnie, kiedy tak to przedstawiasz.)
   The way you put it makes me look like a horrible person. (Sposób w jaki ty to przedstawiasz sprawia, że wychodzę na okropną osobę.)
   I am not his type as he put it. (Jak to ujął, nie jestem w jego typie.)
 14. cover ***** , także: kiver dialekt
  • zdawać relację, relacjonować, przedstawiać [przechodni]
   The journalist covered the story of a stray dog. (Dziennikarz zrelacjonował historię o bezpańskim psie.)
   I covered the Olympiad. (Ja zdawałem relację z olimpiady.)
 15. delineate
 16. dramatize AmE , dramatise BrE  
 17. character ****
  • przedstawiać, opisywać dawne użycie
   I want you to character yourself. (Chcę, abyś opisał swoją osobę.)
   Can you character that picture? (Czy możesz opisać ten obrazek?)
 18. enunciate
 19. bring *****
 20. catch *****
  • uchwycać, przedstawiać (np. czyjąś charakterystykę) [przechodni]
   The painter was able to catch the mysterious gleam in her eyes. (Malarzowi udało się uchwycić tajemniczy błysk w jej oczach.)
   The photographer caught a beautiful sunset. (Fotograf uchwycił piękny zachód słońca.)
   link synonim: capture
 21. blazon
  • przedstawiać (na herbie)
 1. lay before  
phrasal verb
 1. bring forward legislation , bring forward plans
rzeczownik
 1. depaint
phrasal verb
 1. set something out , set out something **
  • przedstawiać coś, wyłożyć coś (wyjaśniać), określać (w dokumentach prawnych)
   I set my demands out to my boss but he only laughed. (Wyłożyłem mojemu szefowi moje żądania, ale on tylko się zaśmiał.)
   Today I will set my brilliant plan out. (Dzisiaj przedstawię mój znakomity plan.)
   Such action isn't in accordance with the standards set out in the legal act. (Takie działanie nie jest zgodne ze standardami określonymi w akcie prawnym.)
 2. put forth something
 3. make something out * , make out something *
 4. lay something out  
  to present something clearly
  I will lay my requirements out. (Przedstawię wam moje wymagania.)
 5. put something on , także: put on something ***
 6. put something forward , także: put forward something
 7. set something forth
 8. spell something out
idiom
 1. come forth with something
czasownik
 1. physicalise BrE , physicalize AmE
phrasal verb
 1. introduce somebody to somebody  
  I'll introduce you to my parents. (Przedstawię cię moim rodzicom.)
  Jane introduced him to her friends. (Jane przedstawiła go swoim przyjaciołom.)
czasownik
 1. introduce oneself  
  Let me introduce myself. (Pozwól, że się przedstawię.)
 2. identify oneself

"przedstawiać" — Słownik kolokacji angielskich

lay before kolokacja
 1. lay czasownik + before przyimek = przedstawiać
  Bardzo silna kolokacja

  Then she half stood up to lay them before him.

  Podobne kolokacje: