MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"pokazywać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokazywać coś" po polsku

czasownik
 1. show , *****
  • pokazywać, prezentować (pozwalać zobaczyć) [przechodni]
   I showed her the letter. (Pokazałem jej list.)
   The airlines showed their new planes. (Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.)
   Can you show me your new car? (Czy możesz pokazać mi swój nowy samochód?)
   Show me your photos. (Pokaż mi swoje zdjęcia.)
  • pokazywać, przedstawiać, wykazywać (udowadniać coś) [przechodni]
   This graph shows how much they earned each month. (Ten wykres pokazuje, jak dużo oni zarobili każdego miesiąca.)
   Your behaviour shows that you're jealous of her. (Twoje zachowanie pokazuje, że jesteś o nią zazdrosny.)
   link synonim: indicate
  • pokazywać, prezentować (np. jak coś działa) [przechodni]
   He showed me how the software operates. (On mi pokazał jak działa oprogramowanie.)
   Let me show you how it works. (Pozwól, że pokażę ci jak to działa.)
  • pokazywać, ukazywać (np. o mapie, obrazie) [przechodni]
   The picture shows a man with a cat. (Obrazek przedstawia mężczyznę z kotem.)
   I'm sorry, but the maps don't show all the hill walk. (Przykro mi, ale mapy nie pokazują wszystkich tras wycieczkowych po wzgórzach.)
  • pokazywać, wskazywać (dokładne miejsce) [przechodni]
   Show me where it happened. (Pokaż mi, gdzie to się stało.)
   Show me where you were standing at the time of the crime. (Pokaż mi, gdzie stałaś w momencie popełnienia zbrodni.)
  • wyświetlać, pokazywać (np. film) [przechodni/nieprzechodni]
   The film shows an important period in the history of Poland. (Film prezentuje ważny okres w historii Polski.)
   Are they showing anything interesting? (Wyświetlają coś ciekawego?)
 2. reflect ****
  • odbijać się (o wizerunku), pokazywać (odbicie czegoś w lustrze) [przechodni]
   Her face reflected in the mirror. (Jej twarz odbijała się w lustrze.)
   The view was amazing - the trees and the moon reflected in the lake! (Widok był niesamowity - drzewa i księżyc odbijały się w jeziorze!)
 3. point ***** , pt (skrót) *
  • pokazywać, uświadamiać (że coś jest prawdą) [nieprzechodni]
   I pointed her that she would never be rich. (Uświadomiłem jej, że nigdy nie będzie bogata.)
   My parents tried to point me that I was not talented enough to become a rockstar. (Moi rodzice próbowali mi uświadomić, że nie jestem wystarczająco zdolny, aby zostać gwiazdą rocka.)
 4. exhibit ***
 5. show a front
 6. kithe , także: kythe
phrasal verb
 1. be on *****
 2. point out ***
 1. show oneself
  • okazywać się (np. zdolnym do czegoś), pokazywać (np. jakąś umiejętność, cechę)
   He has shown himself to be a vulnerable person. (Okazał się być wrażliwą osobą.)

pokazywać coś

phrasal verb
 1. show something up
 2. bring something up , bring up something **
 3. put something on , także: put on something ***
czasownik
 1. go to show something
obrazek do "show somebody around something" po polsku
czasownik
 1. show somebody something *****  
  Could you show me your notebook? (Czy mógłbyś pokazać mi swój zeszyt?)
  I showed him my phone. (Pokazałem mu swój telefon.)
phrasal verb
 1. show somebody around something , show somebody round something British English
czasownik
 1. demonstrate ***
  • zademonstrować, pokazać (np. jakąś umiejętność) [przechodni]
   Can you demonstrate me your strength? (Czy możesz zademonstrować mi swoją siłę?)
   What tricks can your dog demonstrate? (Jakie sztuczki może pokazać twój pies?)
 2. show sportsmanship
czasownik
 1. order , *****
 2. bid termin literacki **
  • rozkazać, kazać (zrobić coś) [przechodni]
   The officer bade his soldiers to stand in a row. (Oficer rozkazał swoim żołnierzom stanąć w rzędzie.)
   His mother bade him to clean his room. (Jego matka kazała mu posprzątać pokój.)
phrasal verb
 1. order up
czasownik
 1. command ***
  • wydawać rozkaz, rozkazywać [przechodni/nieprzechodni]
   The teacher commanded his students to answer the question. (Nauczyciel rozkazał swoim uczniom odpowiedzieć na pytanie.)
   The general commanded the soldiers to stand in a row. (Generał rozkazał żołnierzom stanąć w szeregu.)
 2. dictate **
phrasal verb
 1. show up ***
  • pokazywać się, pojawiać się
   Will you show up at my party? (Pojawisz się na mojej imprezie?)
   I hope he won't show up here, I'm mad at him. (Mam nadzieję, że on się tu nie pokaże, jestem na niego wściekły.)
   I won't be able to show up at your party, Kim. (Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.)
czasownik
 1. show , *****
 2. show your face
idiom
 1. make an appearance
  • pokazywać się, pojawiać się, występować
   Do you think that this famous singer will make an appearance? (Myślisz, że wystąpi ta słynna piosenkarka?)
   I don't think she'll make an appearance - she's very busy. (Nie sądzę, żeby ona się pojawiła - jest bardzo zajęta.)
phrasal verb
 1. order somebody around , order somebody about British English  
  Who do you think you are to order everyone around? (Za kogo ty się masz, żeby wszystkim rozkazywać?)
 2. dictate to somebody
  • rozkazywać komuś, dyktować komuś
   Don't dictate to me on how it should be done! (Nie dyktuj mi jak to ma być zrobione!)
   She doesn't like it when she's dictated to. (Ona nie lubi, jak się jej rozkazuje.)
 3. push somebody around
 4. boss somebody about British English , boss somebody around American English

powered by  eTutor logo