"przedstawienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedstawienie" po polsku

przedstawienie

obrazek do "performance" po polsku obrazek do "play" po polsku Steppenwolf Theatre Company ...
rzeczownik
 1. performance **** , także: perf informal
  • przedstawienie, spektakl, występ [COUNTABLE]
   She wants to see you after the performance. (Ona chce się z tobą zobaczyć po spektaklu.)
   Tom videotaped the extraordinary performance. (Tom nagrał niezwykły występ na wideo.)
   The director praised my performance. (Reżyser pochwalił mój występ.)
   important nie mylić z: spectacle
  • awantura, scena, przedstawienie informal
   Please, don't make a performance. (Proszę cię, nie rób sceny.)
   Their performance was a highlight of the season. (Ich awantura była główną atrakcją sezonu.)
 2. play *****
  • sztuka (teatralna), przedstawienie [COUNTABLE]
   The play begins at 7.15. (Sztuka zaczyna się o 7.15.)
   How did you like the play? (Jak podobało ci się przedstawienie?)
 3. portrayal *
  • obraz, przedstawienie, ukazanie (np. postaci)
   The portrayal of the main character in this book doesn't correspond with the rest of the series. (Przedstawienie głównego bohatera w tej książce nie zgadza się z resztą serii.)
 4. presentation **
  • demonstracja, przedstawienie, okazanie [COUNTABLE]
  • przedstawienie (wystawienie sztuki teatralnej) [COUNTABLE]
   The presentation was great, I loved the actors! (Przedstawienie było świetne, bardzo podobali mi się aktorzy!)
   The presentation was so boring we left before the second act. (Przedstawienie było tak nudne, że wyszliśmy przed drugim aktem.)
 5. depiction *
  • przedstawienie, zobrazowanie, obraz formal
   It's a classic depiction of good versus evil. (To klasyczne przedstawienie walki dobra ze złem.)
 6. bit ****
 7. exposition
  • prezentacja, wyjaśnienie, wykład, przedstawienie (zagadnienia) formal
   We believe that this report is an excellent exposition. (Uważamy, że to sprawozdanie jest doskonałym wyjaśnieniem sytuacji.)
 8. imagery *
 9. enunciation
 10. dramatics
  • przedstawienie (zachowanie pełne nadmiernych emocji)
 11. depainting
 12. presentment
 13. submittal
 14. enunciating
 15. dramatising British English , dramatizing American English
przymiotnik
 1. playlike
rzeczownik
 1. introduction **   [COUNTABLE]
  There was an introduction of the guests, everybody said "hi" to one another, and the business meeting officially began. (Na początku było przedstawienie gości, wszyscy się ze sobą przywitali, i spotkanie biznesowe oficjalnie się rozpoczęło.)
czasownik
 1. show , *****
  • pokazywać, przedstawiać, wykazywać (udowadniać coś) [TRANSITIVE]
   This graph shows how much they earned each month. (Ten wykres pokazuje, jak dużo oni zarobili każdego miesiąca.)
   Your behaviour shows that you're jealous of her. (Twoje zachowanie pokazuje, że jesteś o nią zazdrosny.)
   link synonim: indicate
 2. introduce ****
  • przedstawiać (kogoś, np. znajomych) [TRANSITIVE]
   I'd like to introduce my husband. (Chciałabym przedstawić mojego męża.)
   You haven't been introduced to each other. (Nie byliście sobie przedstawieni.)
 3. picture ***** , pict. (skrót) , pic informal
  • przedstawiać, ukazywać [TRANSITIVE]
   The film which I saw yesterday pictured the life of an African tribe. (Film, który wczoraj widziałem, przedstawiał życie afrykańskiego plemienia.)
   My photographs picture the cruelty of war. (Moje zdjęcia ukazują okrucieństwo wojny.)
 4. present *****
  • przedstawiać, prezentować [TRANSITIVE]
   The board presented new solutions to our problem. (Zarząd przedstawił nowe rozwiązania naszego problemu.)
   I would like to present you my wife. (Chciałbym przedstawić wam moją żonę.)
   We present the facts in a way that points to the truth. (Prezentujemy fakty w sposób, który zmierza do prawdy.)
 5. feature ****
  • przedstawiać, prezentować (np. film) [TRANSITIVE]
   The movie features a love story between two best friends. (Film przedstawia historię miłosną dwóch najlepszych przyjaciół.)
   The film features the reality of Poland. (Film przedstawia realia Polski.)
 6. submit **
  • przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty) [TRANSITIVE]
   You must submit your application by January 1st. (Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia.)
   The developers submitted building plans for approval. (Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.)
 7. represent ****   [TRANSITIVE]
  This painting represents the painter's hopes for a better future. (Ten obraz przedstawia nadzieje malarza na lepszą przyszłość.)
  What does this sculpture represent? (Co przedstawia ta rzeźba?)
 8. portray **
 9. depict ** , także: depicture
 10. produce *****
  • wydawać, przedstawiać [TRANSITIVE]
   He's producing a magazine in London. (On wydaje magazyn w Londynie.)
   The company produced new solutions which will revolutionize the industry. (Firma przedstawiła nowe rozwiązania, które zrewolucjonizują przemysł.)
 11. symbolize * , symbolise British English
  • symbolizować, przedstawiać
   The deepest notes in music are often used to symbolise danger. (Najgłębsze tony w muzyce często używane są, aby przedstawić niebezpieczeństwo.)
 12. render **
 13. put *****
  • przedstawiać, ujmować, wyjaśniać [TRANSITIVE]
   It doesn't sound attractive when you put it like this. (To nie brzmi atrakcyjnie, kiedy tak to przedstawiasz.)
   The way you put it makes me look like a horrible person. (Sposób w jaki ty to przedstawiasz sprawia, że wychodzę na okropną osobę.)
   I am not his type as he put it. (Jak to ujął, nie jestem w jego typie.)
 14. cover ***** , także: kiver dialect
 15. delineate
 16. dramatize American English , dramatise British English  
 17. character ****
  • przedstawiać, opisywać old use
   I want you to character yourself. (Chcę, abyś opisał swoją osobę.)
   Can you character that picture? (Czy możesz opisać ten obrazek?)
 18. enunciate
 19. bring *****
 20. catch *****
  • uchwycać, przedstawiać (np. czyjąś charakterystykę) [TRANSITIVE]
   The painter was able to catch the mysterious gleam in her eyes. (Malarzowi udało się uchwycić tajemniczy błysk w jej oczach.)
   The photographer caught a beautiful sunset. (Fotograf uchwycił piękny zachód słońca.)
   link synonim: capture
 21. blazon
 1. lay before  
phrasal verb
 1. bring forward legislation , bring forward plans
phrasal verb
 1. set something out , set out something **
  • przedstawiać coś, wyłożyć coś (wyjaśniać), określać (w dokumentach prawnych)
   I set my demands out to my boss but he only laughed. (Wyłożyłem mojemu szefowi moje żądania, ale on tylko się zaśmiał.)
   Today I will set my brilliant plan out. (Dzisiaj przedstawię mój znakomity plan.)
   Such action isn't in accordance with the standards set out in the legal act. (Takie działanie nie jest zgodne ze standardami określonymi w akcie prawnym.)
 2. put forth something
 3. make something out * , make out something *
 4. lay something out  
  to present something clearly
  I will lay my requirements out. (Przedstawię wam moje wymagania.)
 5. put something on , także: put on something ***
 6. put something forward , także: put forward something
 7. set something forth
 8. spell something out
czasownik
 1. physicalise British English , physicalize American English
phrasal verb
 1. introduce somebody to somebody  
  I'll introduce you to my parents. (Przedstawię cię moim rodzicom.)
  Jane introduced him to her friends. (Jane przedstawiła go swoim przyjaciołom.)
czasownik
 1. introduce oneself  
  Let me introduce myself. (Pozwól, że się przedstawię.)
 2. identify oneself

Powiązane zwroty — "przedstawienie"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik

powered by  eTutor logo