"wyjaśniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyjaśniać" po polsku

wyjaśniać

czasownik
 1. explain ***** , także: 'splain
  • tłumaczyć, wyjaśniać (dawać powód) [przechodni/nieprzechodni]
   It doesn't explain how he was able to escape. (To nie tłumaczy jak udało mu się uciec.)
   He was trying to explain to her that it was just a joke. (On próbował jej wyjaśnić, że to był tylko żart.)
   You should explain to him that our company doesn't offer such services. (Powinieneś mu wyjaśnić, że nasza firma nie oferuje takich usług.)
   He explained that it wasn't his fault. (On wytłumaczył, że to nie była jego wina.)
 2. solve ***   [przechodni]
  We have to solve this, we can't argue every day. (Musimy to wyjaśnić, nie możemy kłócić się każdego dnia.)
  The police solved the crime. (Policja wyjaśniła przestępstwo.)
 3. clarify **
 4. put *****
  • przedstawiać, ujmować, wyjaśniać [przechodni]
   It doesn't sound attractive when you put it like this. (To nie brzmi atrakcyjnie, kiedy tak to przedstawiasz.)
   The way you put it makes me look like a horrible person. (Sposób w jaki ty to przedstawiasz sprawia, że wychodzę na okropną osobę.)
   I am not his type as he put it. (Jak to ujął, nie jestem w jego typie.)
 5. gloss
 6. illuminate * , illumine , illume termin literacki
 7. elucidate
 8. explicate
 9. unriddle
 10. uncloud
 11. rede   British English dialekt
 12. enucleate   przestarzale
phrasal verb
 1. get across
  • wyjaśniać (np. co się ma na myśli)
   I can't get across my ideas in English. (Nie umiem wyjaśnić moich pomysłów po angielsku.)
 2. straighten something out
 1. do the talking potocznie
  • wyjaśniać, porozmawiać, mówić
   Let me do the talking, and everything will be cool, all right? (Ja będę mówił, a wszystko będzie na luzie, w porządku?)
   If we bump into anybody, let me do the talking. (Jeśli wpadniemy na kogoś pozwól mi mówić.)
phrasal verb
 1. go into something ***  
 2. account for something ***
 3. clear something up
 4. put something across , także: put across something
 5. set something straight , put something straight
 6. set something forth
 7. spell something out
idiom
 1. make something clear , make explicit
  • wyjaśniać coś, stawiać sprawę jasno
   Let me make it clear - I want to see the report in two hours or you're fired. (Pozwól, że postawię sprawę jasno - chcę widzieć ten raport za dwie godziny, albo jesteś zwolniony.)
   I should make it clear - I don't want you to help me, I just want you to support me. (Powinienem to wyjaśnić - nie chcę, żebyś mi pomagał, chcę tylko, żebyś mnie wspierał.)
 2. drive something home  
 3. bring something into focus
 1. give an account of something

powered by  eTutor logo