BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uderzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uderzenie" po polsku

uderzenie

obrazek do "stroke" po polsku obrazek do "stroke" po polsku 1_Zmp karate chop
rzeczownik
 1. hit *****
  • uderzenie, cios [policzalny]
   A strong hit in the face could break your nose. (Mocny cios w twarz mógłby złamać ci nos.)
   That was your best hit! (To był twój najlepszy cios!)
   His hit broke my nose. (Jego uderzenie złamało mi nos.)
   link synonim: blow
 2. impact ****
  • siła uderzenia, uderzenie, zderzenie, wstrząs [niepoliczalny]
   The impact was so big, the driving wheel crushed his arm. (Siła uderzenia była tak wielka, że kierownica zmiażdżyła jego rękę.)
   The impact of the asteroid destroyed the town. (Siła uderzenia asteroidy zniszczyła miasto.)
 3. stroke ***
  • uderzenie, ruch (w czasie pływania, np. ręką lub wiosłem) [policzalny]
   Jane swam with fast strokes. (Jane płynęła szybkimi uderzeniami.)
   The strokes of the paddles were irregular. (Ruchy wioseł były nierówne.)
  • uderzenie (np. w golfie) [policzalny]
   Mr Smith leads by four strokes. (Pan Smith prowadzi czterema uderzeniami.)
   The golfer won by 4 strokes. (Golfista wygrał 4 uderzeniami.)
  • cios, uderzenie [policzalny]
   This stroke knocked him out. (Ten cios pozbawił go przytomności.)
   He received many strokes before the police arrived. (On otrzymał wiele ciosów zanim nadjechała policja.)
   link synonim: blow
 4. strike ****
  • atak, uderzenie [policzalny]
   With every strike of his sword, he was losing strength. (Z każdym uderzeniem miecza tracił siły.)
   His strike was so unexpected that I didn't have a chance to defend myself. (Jego atak był tak niespodziewany, że nie miałem szans się obronić.)
   They're going to organize a military strike on your aircraft. (Oni zamierzają zorganizować zbrojny atak na twój samolot.)
 5. beat ****
  • uderzenie (np. serca) [policzalny]
   Can you hear the beats of my heart? (Słyszysz uderzenia mojego serca?)
   I can feel your heartbeats when I hug you. (Czuję uderzenia twojego serca, kiedy cię przytulam.)
   Prawidłowym zapisem hasła ,,bicie serca" jest forma łączna, czyli "heartbeat".
   zobacz także: heartbeat
 6. blow , ****
  • cios, uderzenie (np. pięścią) [policzalny]
   The blow in the face knocked him out. (Uderzenie w twarz znokautowało go.)
   The boxer gave his opponent a powerful blow. (Bokser zadał swojemu przeciwnikowi silny cios.)
   The victim received a powerful blow to the stomach. (Ofiara otrzymała potężne uderzenie w brzuch.)
   link synonim: hit
 7. charge , *****
  • szarża, atak, uderzenie (np. militarny) [policzalny]
   After the infantry's charge, the enemy fled from the battlefield. (Po szarży piechoty, wróg uciekł z pola bitwy.)
   The charge was completely unexpected and that is why we lost. (Atak był całkowicie niespodziewany i dlatego przegraliśmy.)
 8. chop **
  • uderzenie, cięcie (np. w karate) [policzalny]
   The martial artist cut through a pile of wooden boards with a karate chop. (Mistrz sztuk walki przeciął stos drewnianych desek ciosem karate.)
   He lost consciousness after my chop. (Stracił przytomność po moim uderzeniu.)
  • uderzenie, cięcie (ostrym narzędziem) [policzalny]
   He severed the meat into two parts with a single chop of a cleaver. (On rozciął mięso na dwie części jednym cięciem tasaka.)
   He killed the goat with one chop of the axe. (On zabił kozę jednym uderzeniem siekiery.)
 9. pulse **
 10. buffet *
 11. sock **
 12. bump **
  • wstrząs, uderzenie, stłuczka
   Are you hurt after this bump? (Jesteś ranny po tej stłuczce?)
 13. lash *
  • smagnięcie, uderzenie, raz
   He got twenty lashes for his disobedience. (On dostał dwadzieścia razów za swoje nieposłuszeństwo.)
 14. clout *
  • uderzenie, walnięcie potocznie
   His clout could knock out five people at once. (Jego uderzenie mogło powalić pięciu ludzi naraz.)
 15. slug *
  • uderzenie (np. pałą), cios (z pięści) potocznie
   She picked up a baseball bat and knocked him out with one slug. (Ona podniosła kij bejsbolowy i znokautowała go jednym uderzeniem.)
 16. lunge *
 17. percussion
 18. smack *
  • uderzenie (pięścią)  BrE potocznie
   She replied to his taunts with a smack in the stomach. (Ona odpowiedziała na jego drwiny uderzeniem w brzuch.)
 19. swipe
 20. throb
 21. lick **
 22. wallop
 23. pulsation
 24. thwack
 25. facer
 26. belt ***
 27. bonk , boink AmE
 28. whamming  
 29. baff
 30. swatting
 31. thacking
 32. swiping
 33. slugging
 34. develing ScoE
 35. clobbering
 36. impaction  
 37. socking
 38. smacking
 39. jowing ScoE   dialekt
obrazek do "strike" po polsku Calling Balls and Strikes: A
czasownik
 1. hit *****
  • uderzyć, bić (np. ręką, kijem) [przechodni]
   I didn't do anything, why did you hit me? (Nic nie zrobiłem, dlaczego mnie uderzyłeś?)
   You can't hit him without a reason. (Nie możesz bić go bez powodu.)
   My friend hit me so hard with her bag she broke my nose. (Moja koleżanka tak mocno uderzyła mnie torbą, że złamała mi nos.)
   I hit my brother because he took my toy. (Uderzyłem mojego brata, bo zabrał mi zabawkę.)
   She told me to hit this guy. (Ona powiedziała mi, żebym przyłożył temu facetowi.)
  • uderzyć, uderzyć w, trafić w, potrącić (coś z impetem) [przechodni]
   I hit the wall and broke my nose. (Uderzyłem w ścianę i złamałem nos.)
   I've hit my foot on the bed corner. (Uderzyłem stopą o róg łóżka.)
   I always hit my head on the cupboard. (Zawsze uderzam się w głowę o szafkę kuchenną.)
   I hit my head and now I'm not feeling well. (Uderzyłem się w głowę i teraz nie czuję się dobrze.)
   I lost the control of the car and hit the tree. (Straciłem kontrolę nad autem i uderzyłem w drzewo.)
 2. strike ****
  • uderzyć (w coś), spaść (na coś) język pisany [przechodni]
   I've never seen lightning bolt strike so close to me. (Nigdy nie widziałem, żeby błyskawica uderzyła tak blisko mnie.)
   A brick struck her head. (Cegła spadła jej na głowę.)
   zobacz także: hit
  • uderzyć, dźgnąć (przy pomocy noża) oficjalnie [przechodni]
   The woman struck the man eight times. (Kobieta dźgnęła mężczyznę osiem razy.)
   He wanted to strike me in the heart but he missed. (On chciał mnie dźgnąć w serce, ale chybił.)
  • uderzyć, zaatakować [przechodni/nieprzechodni]
   You have to strike him first or you'll lose! (Musisz zaatakować go pierwszy albo przegrasz!)
   He tried to strike me but I was faster. (On próbował mnie uderzyć, ale ja byłem szybszy.)
 3. bump **
 4. whale **
 5. smash **
  • walnąć (np. pięścią w stół), uderzyć (np. samochodem w drzewo) [przechodni/nieprzechodni]
   He stands there, you smash his teeth in, or he does it to you. (Stoi tak, walisz go w zęby, albo on ciebie.)
   He was driving too fast, skidded and smashed into a tree. (On jechał za szybko, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo.)
 6. batter **
 7. swat *
 8. clap *
 9. sock **
 10. swipe
 11. slug *
  • uderzyć (kogoś pięścią), walnąć (coś z dużą siłą) potocznie
   He got slugged in the face and fell to the ground. (On został uderzony w twarz i upadł na ziemię.)
 12. smack *
 13. whack
 14. hammer , **
  • kopnąć, uderzyć (np. piłkę) potocznie
   I hammered the ball and it landed on the balcony. (Kopnąłem piłkę i wylądowała na balkonie.)
 15. clump * , także: clomp
 16. crease
 17. clip ***
  • walnąć, uderzyć  BrE potocznie
   If he tries to kiss you, clip him. (Jeśli spróbuje cię pocałować, walnij go.)
   Why did you clip me? I just wanted to hug you. (Czemu mnie uderzyłaś? Chciałem cię tylko przytulić.)
 18. clobber potocznie
 19. thwack
 20. wallop
 21. catch *****
 22. bonk , boink AmE
 23. jow ScoE   dialekt
phrasal verb
 1. slam into
 2. lash out
czasownik
 1. strike somebody ****
  • uderzyć kogoś (np. kijem, kamieniem) oficjalnie
   He struck his brother with a rock. (On uderzył swojego brata kamieniem.)
   I would never strike my dog with a stick. (Nigdy nie uderzyłbym mojego psa kijem.)
 2. pop ***
 3. let somebody have it
 4. land a punch , land a blow
idiom
 1. paste someone one  
  Paste him one if he's rude. (Uderz go, jeśli będzie niegrzeczny.)
  Say one more word and I'll paste you one. (Powiedz jeszcze jedno słowo, a cię uderzę.)
 2. take a swipe at somebody  
 3. raise one's hand against somebody
 4. catch somebody a blow   potocznie
czasownik
 1. beat ****
 2. ram **
  • uderzać (w coś), walić w coś (z dużą siłą), taranować (coś)
   They rammed the door and went into the building. (Oni staranowali drzwi i weszli do budynku.)
   You have to ram that tree if you want it to fall down. (Musisz walić w to drzewo z dużą siłą, jeśli chcesz, żeby upadło.)
 3. stroke ***   [przechodni]
  He stroked the teacher and silence fell on the class. (On uderzył nauczycielkę i w klasie zapadła cisza.)
  Her initial plan was to stroke him right away, but when she saw his face she couldn't do it. (Jej początkowym planem było uderzyć go od razu, ale kiedy zobaczyła jego twarz, nie umiała tego zrobić.)
 4. whip **
 5. crack ***
  • trzaskać, uderzać (np. drzwiami) [przechodni]
   He cracked the door and left. (On trzasnął drzwiami i wyszedł.)
   Don't crack the door, my child is sleeping. (Nie trzaskaj drzwiami, moje dziecko śpi.)
   He cracked the whip over the horse's head. (On trzasnął z bicza nad głową konia.)
 6. pepper ***
  • bombardować, uderzać (czymś w powierzchnię)
   The city's walls were peppered with bullets. (Mury miara były bombardowane pociskami.)
 7. pound ****
 8. lunge *
  • rzucać się, robić wypad, uderzać
   She literally almost hit the ceiling when the dog lunged at us. (Ona dosłownie prawie uderzyła w sufit kiedy pies rzucił się na nas.)
 9. lash *
  • wysmagać, bić, uderzać (np. wiatr, morze)
   The wind lashed the people standing on the street. (Wiatr smagał ludzi stojących na ulicy.)
 10. throb
 11. thump *
 12. saber
 13. slog
 14. putt *
 15. impinge
 16. pulsate
 17. break *****
  • rozbijać się, uderzać (o fali, np. o falochron) [nieprzechodni]
   The waves broke upon the shore. (Fale rozbiły się na brzegu.)
   The wind was breaking against my umbrella. (Wiatr rozbijał się o moją parasolkę.)
 18. baff
 19. devel ScoE
 20. batter **
 21. hammer , **
  • uderzać (np. kryzys, zapaść)
   The crisis hammered our company. (Kryzys uderzył w naszą firmę.)
phrasal verb
 1. bung up
czasownik
 1. stub

Powiązane zwroty — "uderzenie"

rzeczownik
czasownik
trafiać (uderzyć w coś, np. w piłkę) = connect
walnąć (uderzyć kogoś czymś w głowę) = bean
podkręcać (piłkę, uderzenie) = curl
przymiotnik

powered by  eTutor logo