TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"kierowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kierowanie" po polsku

kierowanie

obrazek do "steering" po polsku
rzeczownik
 1. administration *****
  • administrowanie, kierowanie, zarządzanie [niepoliczalny]
   Who is responsible for the administration of this establishment? (Kto jest odpowiedzialny za zarządzenie tą placówką?)
   The administration of the data is reserved only for the members with the password. (Zarządzenie danymi jest zastrzeżone tylko dla członków z hasłem.)
 2. leadership ****
  • kierowanie, przewodzenie, przywództwo [niepoliczalny]
   People are going to look to you for leadership, to set an example. (Ludzie będą oczekiwać od ciebie przywództwa, szukać przykładu.)
   I will now take the leadership. (Teraz ja obejmę przywództwo.)
 3. steering *
  • kierowanie (np. samochodem) [niepoliczalny]
   This car's steering is very good, but the acceleration is low. (Kierowanie tym samochodem jest bardzo dobre, ale jego przyspieszenie jest niskie.)
 4. management ****
  • administracja, kierowanie [niepoliczalny]
   The management of the company is very hard. (Kierowanie firmą jest bardzo trudne.)
   He ventured the management of this establishment. (On podjął się kierowania tą placówką.)
 5. governance *
 6. direction ****
  • kierowanie, kierownictwo [niepoliczalny]
   The company is making a lot of money under her direction. (Firma zarabia dużo pieniędzy pod jej kierownictwem.)
 7. managing
 8. handling *
 9. supervising
  • kierowanie (czymś)
 10. conducting
 11. channeling , także: channelling
 12. directing
 13. guiding *  
  I'm going to need some guiding if I'm to get there. (Będę potrzebował kierowania jeżeli mam się tam dostać.)
 14. helmeting
 15. helming
 16. reining
 17. superintending
 18. funneling , także: funnelling
 19. officering
 20. quarterbacking
obrazek do "drive" po polsku
czasownik
 1. drive *****
  • prowadzić (samochód), kierować (pojazdem) [przechodni/nieprzechodni]
   I didn't teach you to drive like this! (Nie uczyłem cię jeździć w ten sposób!)
   Don't drive if you drink alcohol. (Nie prowadź, jeśli pijesz alkohol.)
   Do you want to drive that car around? (Czy chcesz się przejechać tamtym samochodem?)
  • kierować, pokierować, powodować [przechodni]
   The dog was trying to drive a lost sheep to the flock. (Pies próbował pokierować zagubioną owcę do stada.)
   I am driven by my ambition. (Kieruje mną moja ambicja.)
 2. head ***** , head up
  • dowodzić, kierować, zarządzać
   He heads the army. (On dowodzi armią.)
   She has been heading up a team for a long time. (Ona dowodziła grupą przez długi czas.)
 3. direct ****
  • wskazywać drogę, kierować (np. gdzieś, do celu) [przechodni]
   I was directed to room 206. (Zostałem skierowany do pokoju 206.)
   We direct our products to people who love skiing. (Kierujemy nasze produkty do ludzi, którzy uwielbiają jazdę na nartach.)
   A guide directed our attention at the old tower. (Przewodnik skierował naszą uwagę na starą wieżę.)
   He directed company to the highest income in the history. (Ona pokierował firmą do najwyższych zysków w historii.)
   link synonim: channel
  • kierować, zarządzać, dowodzić [przechodni]
   I directed a group of 12 people in my previous job. (W mojej poprzedniej pracy kierowałem grupą 12 ludzi.)
   A captain of a team directs the game. (Kapitan drużyny dowodzi grą.)
   You should take one pill a day as directed by your doctor. (Powinieneś brać jedną tabletkę na dzień tak, jak zarządził twój lekarz.)
 4. manage ****
 5. channel ***
  • kierować (np. wysiłek, energię)
   Can you channel it? (Czy możesz tym kierować?)
   Channel your energy into action. (Skieruj swoją energię do działania.)
   link synonimy: direct, funnel
  • doprowadzać, odprowadzać, kierować (np. wodę)
   They channelled water from the lake to the field. (Oni doprowadzili wodę z jeziora na pole.)
 6. lead ***** , także: leadeth dawne użycie
  • kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu) [przechodni]
   Do you want to lead the staff meeting this week? (Czy chcesz przewodniczyć zebraniu personelu w tym tygodniu?)
   I think we've chosen the right person to lead the expedition. (Myślę, że wybraliśmy odpowiednią osobę do prowadzenia wyprawy.)
   I like to lead a conversation. (Lubię prowadzić rozmowę.)
   The teacher led a discussion about healthy lifestyle. (Nauczyciel poprowadził dyskusję na temat zdrowego stylu życia.)
 7. target , ****
  • kierować (coś do kogoś) [przechodni]
   The advertisement is targeted at children. (Reklama skierowana jest do dzieci.)
   The money should be targeted at those who need it. (Pieniądze powinny być skierowane do potrzebujących.)
 8. route , ***
  • kierować (jakąś trasą)
   The navigation routed us in the wrong direction. (Nawigacja pokierowała nas w złym kierunku.)
 9. guide ****
  • kierować, wpływać [przechodni]
   The woman guided her husband not to move out. (Kobieta wpłynęła na męża, żeby się nie wyprowadzał.)
   I can't allow my parents to guide me anymore. (Nie mogę pozwolić rodzicom, by mną wciąż kierowali.)
 10. officer , ****
 11. motivate **
  • kierować, motywować (np. do zrobienia czegoś) [przechodni]
   What motivated you to find a new job? (Co motywowało cię do znalezienia nowej pracy?)
   She is motivated by the desire to win. (Ona jest motywowana chęcią zwycięstwa.)
   zobacz także: drive
 12. administer ** , także: administrate
 13. regulate **
 14. rein *
 15. govern **
 16. address ****
  • kierować (np. skargę do kogoś) oficjalnie [przechodni]
   You should address the complaint to the technical support. (Powinieneś skierować skargę do działu obsługi technicznej.)
   You need to address your complaints to the human resources department. (Musisz skierować swoje skargi do wydziału zasobów ludzkich.)
 17. conduct ****
  • kierować, zaprowadzać oficjalnie [przechodni]
   She conducted me into a white room. (Ona zaprowadziła mnie do białego pokoju.)
   Can you conduct our guests to their bedrooms? (Czy możesz zaprowadzić naszych gości do ich sypialni?)
 18. quarterback **
  • organizować, kierować (np. jakimś wydarzeniem) potocznie
   Will you quarterback this concert? (Będziesz organizować ten koncert?)
   My mother quarterbacks the fair this year. (Moja mama kieruje jarmarkiem w tym roku.)
 19. supervise *
 20. helm *
 21. funnel *
  • kierować (np. fundusze)
   I made them funnel all the money into my account. (Sprawiłem, że oni przekierowują wszystkie pieniądze na moje konto.)
   link synonim: channel
 22. handle ****
  • prowadzić, kierować (np. samochód, dorożkę) [przechodni]
   I can't talk right now, I'm handling the car. (Nie mogę teraz rozmawiać, prowadzę samochód.)
   You can't handle a cab. You don't even like horses. (Nie możesz prowadzić dorożki. Ty nawet nie lubisz koni.)
 23. relegate
 24. run the joint
 25. superintend
phrasal verb
 1. preside over something *
idiom
 1. be in authority
  • mieć władzę, kierować
   I want to talk to someone who is in authority here. (Chcę rozmawiać z kimś, kto ma tu władzę.)
 2. carry the ball AmE
 1. take the wheel
czasownik
 1. man *****
idiom
 1. run the show , także: run the whole show
czasownik
 1. head ***** , także: heid dialekt
  • kierować się, zmierzać [nieprzechodni]
   The flight is headed for Europe. (Lot jest skierowany do Europy.)
   I'm heading for a shop near your home. (Zmierzam do sklepu koło twojego domu.)
   Where are you heading? (Dokąd zmierzasz?)
 2. aim ***
 3. face *****
 4. bear , ****   [nieprzechodni]
  Bear left on the next junction. (Skieruj się w lewo na następnym skrzyżowaniu.)
 5. wend
 6. shrithe
czasownik
 1. turn , *****
  • zwracać się, skierować się (zacząć myśleć o czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   My thoughts turned to my most embarrassing moments. (Moje myśli skierowały się do moich najbardziej zawstydzających momentów.)
   Whenever I'm alone, my mind turns to you. (Zawsze kiedy jestem sam, mój umysł kieruje się do ciebie.)
   Then his thoughts turned to her. (Wtedy jego myśli skierowały się ku niej.)
phrasal verb
 1. boss somebody about BrE , boss somebody around AmE