KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"zarządzanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarządzanie" po polsku

zarządzanie

rzeczownik
 1. management ****   [niepoliczalny]
  He's experienced in human resource management. (On jest doświadczony w zarządzaniu zasobami ludzkimi.)
  I'm studying business management. (Studiuję zarządzanie biznesem.)
  The company lost a lot of money because of bad management. (Firma straciła dużo pieniędzy z powodu złego zarządzania.)
 2. administration *****
  • administrowanie, kierowanie, zarządzanie [niepoliczalny]
   Who is responsible for the administration of this establishment? (Kto jest odpowiedzialny za zarządzenie tą placówką?)
   The administration of the data is reserved only for the members with the password. (Zarządzenie danymi jest zastrzeżone tylko dla członków z hasłem.)
 3. governance *
 4. stewardship
  • zarządzanie (czymś) [niepoliczalny]
   Some Member States are primarily concerned with building their economies, but for others the issue of responsible environmental stewardship ranks with trade. (Niektóre państwa członkowskie zajmują się przede wszystkim budowaniem swojej gospodarki, ale dla niektórych kwestia odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem wiąże się z handlem.)
   The people are happy with our stewardship of the country. (Ludzie są zadowoleni z naszego zarządzania krajem.)
 5. charge , *****
  • nadzór, opieka (np. nad dzieckiem), odpowiedzialność (za coś lub kogoś), zarządzanie oficjalnie [niepoliczalny]
   My son is under her charge until I come back. (Mój syn jest pod jej opieką, dopóki nie wrócę.)
   As long as you are under my charge, you will listen to me. (Dopóki jesteś pod moją opieką, będziesz się mnie słuchać.)
   I have 20 employees in my charge. (Mam 20 pracowników pod swoim zwierzchnictwem.)
 6. housekeeping
 7. business administration
 8. managing
 9. trusteeship
 10. husbandry
 11. directing
 12. management studies
  • zarządzanie (kierunek studiów)
 13. ordaining
 14. business studies
 15. administering
 16. gestion
 17. officering
 18. manage ****   dawne użycie
czasownik
 1. stewarding
czasownik
 1. head ***** , head up
  • dowodzić, kierować, zarządzać
   He heads the army. (On dowodzi armią.)
   She has been heading up a team for a long time. (Ona dowodziła grupą przez długi czas.)
 2. manage ****
 3. direct ****
  • kierować, zarządzać, dowodzić [przechodni]
   I directed a group of 12 people in my previous job. (W mojej poprzedniej pracy kierowałem grupą 12 ludzi.)
   A captain of a team directs the game. (Kapitan drużyny dowodzi grą.)
   You should take one pill a day as directed by your doctor. (Powinieneś brać jedną tabletkę na dzień tak, jak zarządził twój lekarz.)
 4. officer , ****
 5. run *****
  • prowadzić, zarządzać, rządzić (np. firmę, samochód) [przechodni]
   I've been running this company for two years now. (Prowadzę tę firmę od dwóch lat.)
   Don't tell me how to drive. I'm running this car. (Nie mów mi jak prowadzić. Ja prowadzę ten samochód.)
 6. administer ** , także: administrate
 7. govern **
 8. decree *
 9. steward
 10. ordain
czasownik
 1. govern something **
 1. administer something **  
 2. be in command
 1. be in charge of something

"zarządzanie" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Business Administration
 1. business rzeczownik + administration rzeczownik = zarządzanie, kierowanie przedsiębiorstwem
  Bardzo silna kolokacja

  He was a business administration major in college, and learned about the future.

powered by  eTutor logo