Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"powodować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powodować" po polsku

powodować

czasownik
 1. bring *****
  • przynosić, powodować, wywoływać (np. zyski, kłopoty, uśmiech) [przechodni]
   This show brought him popularity. (Ten występ przyniósł mu popularność.)
   He brings joy to everyone. (On wszystkim przynosi radość.)
   Our new house brings us nothing but trouble. (Nasz nowy dom przynosi nam same kłopoty.)
   He is always able to bring a smile to my face. (On zawsze potrafi wywołać uśmiech na mojej twarzy.)
   This film will bring you tears, it's very sad. (Ten film wywoła u ciebie łzy, jest bardzo smutny.)
   link synonim: cause
 2. produce *****
  • powodować, wywoływać [przechodni]
   This book was written to produce fear in its readers. (Ta książka została napisana, aby wywoływać strach u jej czytelników.)
   That song produced tears among the audience. (Ta piosenka wywołała łzy pośród publiczności.)
 3. make *****
  • powodować [przechodni]
   What made you do that? (Co spowodowało, że to zrobiłeś?)
   He made me regret my decision. (On spowodował, że żałuję swojej decyzji.)
  • powodować, robić (np. hałas) [przechodni]
   Who is making so much noise? (Kto robi tyle hałasu?)
 4. present *****   [przechodni]
  These pills may present headaches. (Te tabletki mogą powodować bóle głowy.)
  The accident presented a major delay. (Wypadek spowodował znaczące opóźnienie.)
 5. occasion ***
  • spowodować, powodować oficjalnie
   He occasioned the accident. (On spowodował wypadek.)
   His return to Europe was occasioned by his wife's illness. (Jego powrót do Europy został spowodowany chorobą jego żony.)
 6. drive *****
  • kierować, pokierować, powodować [przechodni]
   The dog was trying to drive a lost sheep to the flock. (Pies próbował pokierować zagubioną owcę do stada.)
   I am driven by my ambition. (Kieruje mną moja ambicja.)
 7. lead ***** , także: leadeth dawne użycie
  • doprowadzać, powodować [przechodni]
   The brochure led me to believe that the price included home delivery. (Broszurka spowodowała, że uwierzyłam, że w cenę wliczony jest dowóz do domu.)
   His actions led to a disaster. (Jego działania doprowadziły do katastrofy.)
   Her promises lead me to believe her. (Jej obietnice powodują, że jej wierzę.)
 8. provoke **
 9. spark **
 10. spawn *
  • powodować (np. rozruchy), stwarzać (możliwości), pociągać za sobą (następstwa), dawać początek, płodzić (tworzyć coś)
   This decision may spawn additional problems. (Ta decyzja może pociągnąć za sobą dodatkowe problemy.)
   Her death spawned countless films and books. (Jej śmierć dała początek niezliczonej liczbie filmów i książek.)
 11. prompt **
  • powodować, skłaniać (do czegoś), doprowadzać (do czegoś) [przechodni]
   What prompted you to say that? (Co cię skłoniło do powiedzenia tego?)
   His affair prompted scandal in the neighbourhood. (Jego romans doprowadził do skandalu w okolicy.)
 12. induce *
 13. arouse *
  • powodować, wzniecać (np. wrogość, agresję) [przechodni]
   to cause emotion or a particular attitude or reaction
 14. move *****
  • poruszać, zmobilizować, powodować [przechodni]
   Her speech moved the crowd. (Jej przemowa poruszyła tłum.)
   That book moved me - I decided to change my life. (Ta książka mnie zmobilizowała - postanowiłem zmienić swoje życie.)
 15. fetch *    BrE [przechodni]
 16. fet    BrE
phrasal verb
 1. touch off
 2. stir something up , stir up
idiom
 1. bring to pass
phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off
 2. make for something **
 3. lie behind something  
 4. gin something up
czasownik
 1. cause *****
 2. create *****
  • wywoływać, spowodować (np. kryzys) [przechodni]
   The war created an international financial crisis. (Wojna wywołała międzynarodowy kryzys finansowy.)
   His behaviour created a huge argument. (Jego zachowanie spowodowało ogromną kłótnię.)
 3. breed **
 4. beget termin literacki
phrasal verb
 1. crank up
czasownik
 1. result *****
phrasal verb
 1. result in something ***
 2. bring about something * , także: bring something about
 3. bring something on , także: bring on something *
  • wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę)
   The small cut brought the infection on. (Małe zadraśnięcie wywołało zakażenie.)
   What brought on the war in 1939? (Co wywołało wojnę w roku 1939?)
   link synonim: cause
 4. set something off
idiom
 1. give rise to something

Powiązane zwroty — "powodować"

rzeczownik
inne
przysłówek
czasownik
phrasal verb
idiom
dobrze komuś zrobić (powodować, że ktoś czuje się lepiej np. odpoczynek) = do somebody a power of good
przymiotnik

"powodować" — Słownik kolokacji angielskich

stir up kolokacja
 1. stir czasownik + up particle = powodować (problemy), prowokować coś
  Bardzo silna kolokacja

  Others said they thought the police were trying to stir things up.

  Podobne kolokacje:
touch off kolokacja
 1. touch czasownik + off particle = powodować, wywoływać, wywołać, zaczynać, zacząć
  Bardzo silna kolokacja

  The news touched off a drop of nearly 14 percent in the company's stock.

  Podobne kolokacje:
trigger off kolokacja
 1. trigger czasownik + off particle = wyzwalać, uruchamiać, powodować, wywołać
  Zwykła kolokacja

  I don't know what movement of his, if any, triggered off that reaction in me.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo