"spowodować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spowodować" po polsku

spowodować

czasownik
 1. cause *****
 2. occasion ***
  • spowodować, powodować oficjalnie
   He occasioned the accident. (On spowodował wypadek.)
   His return to Europe was occasioned by his wife's illness. (Jego powrót do Europy został spowodowany chorobą jego żony.)
 3. create *****
  • wywoływać, spowodować (np. kryzys) [przechodni]
   The war created an international financial crisis. (Wojna wywołała międzynarodowy kryzys finansowy.)
   His behaviour created a huge argument. (Jego zachowanie spowodowało ogromną kłótnię.)
 4. breed **
 5. beget termin literacki
  • spowodować, zrodzić (przyczynić się do jakiegoś wydarzenia)
phrasal verb
 1. crank up
czasownik
 1. result *****
phrasal verb
 1. result in something ***
 2. bring about something * , także: bring something about
 3. bring something on , także: bring on something *
  • wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę)
   The small cut brought the infection on. (Małe zadraśnięcie wywołało zakażenie.)
   What brought on the war in 1939? (Co wywołało wojnę w roku 1939?)
   link synonim: cause
 4. set something off
idiom
 1. give rise to something
czasownik
 1. bring *****
  • przynosić, powodować, wywoływać (np. zyski, kłopoty, uśmiech) [przechodni]
   This show brought him popularity. (Ten występ przyniósł mu popularność.)
   He brings joy to everyone. (On wszystkim przynosi radość.)
   Our new house brings us nothing but trouble. (Nasz nowy dom przynosi nam same kłopoty.)
   He is always able to bring a smile to my face. (On zawsze potrafi wywołać uśmiech na mojej twarzy.)
   This film will bring you tears, it's very sad. (Ten film wywoła u ciebie łzy, jest bardzo smutny.)
   link synonim: cause
 2. produce *****
  • powodować, wywoływać [przechodni]
   This book was written to produce fear in its readers. (Ta książka została napisana, aby wywoływać strach u jej czytelników.)
   That song produced tears among the audience. (Ta piosenka wywołała łzy pośród publiczności.)
 3. make *****   [przechodni]
  What made you do that? (Co spowodowało, że to zrobiłeś?)
  He made me regret my decision. (On spowodował, że żałuję swojej decyzji.)
 4. present *****   [przechodni]
  These pills may present headaches. (Te tabletki mogą powodować bóle głowy.)
  The accident presented a major delay. (Wypadek spowodował znaczące opóźnienie.)
 5. drive *****
 6. lead ***** , także: leadeth dawne użycie
  • doprowadzać, powodować [przechodni]
   The brochure led me to believe that the price included home delivery. (Broszurka spowodowała, że uwierzyłam, że w cenę wliczony jest dowóz do domu.)
   His actions led to a disaster. (Jego działania doprowadziły do katastrofy.)
   Her promises lead me to believe her. (Jej obietnice powodują, że jej wierzę.)
 7. provoke **
 8. spark **
 9. spawn *
  • powodować (np. rozruchy), stwarzać (możliwości), pociągać za sobą (następstwa), dawać początek, płodzić (tworzyć coś)
   This decision may spawn additional problems. (Ta decyzja może pociągnąć za sobą dodatkowe problemy.)
   Her death spawned countless films and books. (Jej śmierć dała początek niezliczonej liczbie filmów i książek.)
 10. prompt **
  • powodować, skłaniać (do czegoś), doprowadzać (do czegoś) [przechodni]
   What prompted you to say that? (Co cię skłoniło do powiedzenia tego?)
   His affair prompted scandal in the neighbourhood. (Jego romans doprowadził do skandalu w okolicy.)
 11. induce *
 12. arouse *
 13. move *****
  • poruszać, zmobilizować, powodować [przechodni]
   Her speech moved the crowd. (Jej przemowa poruszyła tłum.)
   That book moved me - I decided to change my life. (Ta książka mnie zmobilizowała - postanowiłem zmienić swoje życie.)
 14. fetch *    BrE [przechodni]
 15. fet    BrE
phrasal verb
 1. touch off
 2. stir something up , stir up
idiom
 1. bring to pass
phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off
 2. make for something **
 3. lie behind something  
 4. gin something up

Powiązane zwroty — "spowodować"

rzeczownik
inne
przysłówek
czasownik
phrasal verb