eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"wywołać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wywołać coś" po polsku

wywołać coś

phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off
  • wyzwalać coś, uruchamiać coś, powodować coś, wywołać coś, pociągać za sobą [przechodni]
   a trigger causes or makes another thing happen
   He triggers my worst instincts. (On wyzwala moje najgorsze instynkty.)
   This song always triggers my emotions. (Ta piosenka zawsze wyzwala moje emocje.)
   I wonder what triggered the alarm. (Zastanawiam się, co uruchomiło alarm.)
   Your cigarette triggered my fire detector. (Twój papieros uruchomił mój czujnik dymu.)
   link synonim: spark
 2. bring something on , także: bring on something *
  • wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę)
   The small cut brought the infection on. (Małe zadraśnięcie wywołało zakażenie.)
   What brought on the war in 1939? (Co wywołało wojnę w roku 1939?)
   link synonim: cause
 3. set something off
 4. touch something off
 5. bring something forth , także: bring forth something
 6. conjure something up
czasownik
 1. spark ** , spark something off , spark off something
idiom
 1. be the trigger point for something  
czasownik
 1. cause *****
 2. conjure *
 3. activate *
 4. unleash *
 5. inflame , także: enflame
 6. actuate
phrasal verb
 1. call out **
  • wywołać (np. wg kolejności)
   They call out their patients. (Oni wywołują pacjentów.)
   The participants are called out by the jury. (Uczestnicy są wywoływani przez jury.)
 2. touch off
obrazek do "develop" po polsku
czasownik
 1. bring *****
  • przynosić, powodować, wywoływać (np. zyski, kłopoty, uśmiech) [przechodni]
   This show brought him popularity. (Ten występ przyniósł mu popularność.)
   He brings joy to everyone. (On wszystkim przynosi radość.)
   Our new house brings us nothing but trouble. (Nasz nowy dom przynosi nam same kłopoty.)
   He is always able to bring a smile to my face. (On zawsze potrafi wywołać uśmiech na mojej twarzy.)
   This film will bring you tears, it's very sad. (Ten film wywoła u ciebie łzy, jest bardzo smutny.)
   link synonim: cause
 2. produce *****
  • powodować, wywoływać [przechodni]
   This book was written to produce fear in its readers. (Ta książka została napisana, aby wywoływać strach u jej czytelników.)
   That song produced tears among the audience. (Ta piosenka wywołała łzy pośród publiczności.)
 3. draw , *****
  • wywoływać (reakcję) [przechodni]
   My tears didn't draw the reaction I was expecting. (Moje łzy nie wywołały takiej reakcji, jakiej oczekiwałem.)
   The images drew sadness in the audience. (Obrazy wywołały smutek wśród widowni.)
 4. print ***
  • wywoływać (zdjęcia) [przechodni]
   I printed the photos from Greece. (Wywołałem zdjęcia z Grecji.)
   He printed the photo of his girlfriend and hung it on the wall. (On wywołał zdjęcie swojej dziewczyny i powiesił je na ścianie.)
   Let's print our photos from Spain! (Wywołajmy nasze zdjęcia z Hiszpanii!)
 5. create *****
  • wywoływać, spowodować (np. kryzys) [przechodni]
   The war created an international financial crisis. (Wojna wywołała międzynarodowy kryzys finansowy.)
   His behaviour created a huge argument. (Jego zachowanie spowodowało ogromną kłótnię.)
 6. generate ***
  • wywoływać, rodzić (np. emocje) [przechodni]
   Last attack generated the concern of city residents. (Ostatni atak wywołał niepokój mieszkańców miasta.)
   It's normal that public speaking may generate anxiety. (To normalne, że wystąpienia publiczne mogą wywoływać lęk.)
 7. provoke **
 8. call , *****
  • wyczytywać nazwiska, wywoływać (np. w szkole, na apelu) [przechodni]
   Her name has been called publically at the school function. (Jej nazwisko zostało wyczytane publicznie na szkolnym apelu.)
   When they called my name I blushed. (Kiedy wyczytali moje nazwisko, zarumieniłem się.)
 9. evoke **
  • wzbudzać, wywoływać (np. uśmiech, reakcję, zainteresowanie) [przechodni]
   New virtual reality solutions at work evoke my interest. (Nowe rozwiązania wirtualnej rzeczywistości w pracy wywołują moje zainteresowanie.)
 10. induce *
 11. elicit *
 12. give ***** , także: gie ScoE
  • sprawiać, wywoływać [przechodni]
   A picture of cake gave me an appetite. (Obrazek ciasta wywołał mój apetyt.)
   Your words gave me strength again. (Twoje słowa sprawiły, że znów mam siłę.)
 13. incur *
 14. prompt **
 15. develop ***** , także: develope dawne użycie
  • wywoływać (film, zdjęcie) [przechodni/nieprzechodni]
   I haven't had my holiday photos developed yet. (Jeszcze nie wywołałem zdjęć z wakacji.)
   I deleted the photos before I managed to develop them. (Usunęłam zdjęcia, zanim udało mi się je wywołać.)
 16. sensitize , sensitise BrE
 17. precipitate  
phrasal verb
 1. conjure up
  • wywoływać (np. ducha)
   We conjured up a demon instead of my late uncle. (Wywołaliśmy demona zamiast mojego zmarłego wujka.)
idiom
 1. bring to pass