BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"odwołać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwołać kogoś" po polsku

czasownik
 1. cancel **
  • anulować, odwołać (wycieczkę, rezerwację) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'm very sorry, but I have to cancel our meeting. (Jest mi bardzo przykro, ale muszę odwołać nasze spotkanie.)
   The weather was horrible, so we cancelled the trip and stayed at home. (Pogoda była okropna, więc odwołaliśmy wycieczkę i zostaliśmy w domu.)
   The concert was cancelled. (Koncert został odwołany.)
 2. recall ****
  • odwołać (ambasadora) [TRANSITIVE]
  • odwołać (urzędnika przed końcem kadencji) [TRANSITIVE]
   Leslie Knope got recalled from city council. (Leslie Knope została odwołana z rady miejskiej.)
   You can be recalled for such behaviour. (Za takie zachowanie mogą cię odwołać.)
 3. unsay
 4. scratch **
 5. crater *
 6. countermand
 7. disaffirm
 8. redline
phrasal verb
 1. cry off   informal
  link synonim: cancel
phrasal verb
 1. call something off , także: call off something
 1. revoke something

odwołać kogoś

phrasal verb
 1. call somebody away
  • odwołać kogoś (np. od wykonywanego zajęcia)
czasownik
 1. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 2. withdraw **
  • odwoływać, wycofywać (wypowiedziane słowa, uwagi) [TRANSITIVE]
   Even if I wanted to, I can't withdraw the words I said. (Nawet jeślibym chciał, nie mogę cofnąć słów, które powiedziałem.)
   He withdrew the words that hurt me. (On odwołał słowa, które mnie zraniły.)
 3. invoke * , także: invocate
 4. remove ****
  • zwalniać, zdejmować, odwoływać (np. ze stanowiska, ze służby) [TRANSITIVE]
   I'll remove you if you don't finish this by tomorrow. (Zwolnię cię, jeśli nie skończysz tego do jutra.)
   They removed me from the teacher post. (Oni zwolnili mnie ze stanowiska nauczyciela.)
 5. revoke
 6. rescind
 7. retract
 8. miss *****
 9. recant
 10. unmake
 11. unspeak
phrasal verb
 1. swear off  
czasownik
 1. reference *** , ref. (skrót)
  • odwołać się, cytować written
   To support his thesis, he referenced to Plato. (Aby podeprzeć swoją teorię, on cytował Platona.)
   Do you know that Francis Underwood references in his soliloquies to Shakespeare? (Czy wiesz, że Francis Underwood odwołuje się w swoich solilokwiach do Szekspira?)
czasownik
 1. appeal to something **

powered by  eTutor logo