BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw" po angielsku

draw , *****
draw out ,

czasownik
Formy nieregularne: drew past tense, drawn past participle,
 1. wyciągnąć (np. pieniądze z banku) [przechodni]
  They accepted cash payment only, so the woman drew out the money from a cash machine. (Oni akceptowali tylko płatność gotówką, więc ta kobieta wyciągnęła pieniądze z bankomatu.)
  I can go to the bank and draw out £200 at a time. (Mogę iść do banku i wypłacić 200 funtów za jednym razem.)
  During the crisis people were queuing in front of cash machines, trying to draw the money. (Podczas kryzysu ludzie stali w kolejkach przed bankomatami, próbując wypłacić pieniądze.)
  Suddenly, she drew a gun and started shouting. (Nagle, ona wyciągnęła broń i zaczęła krzyczeć.)
  link synonim: withdraw

draw , *****

obrazek do "draw" po polsku obrazek do "draw" po polsku
rzeczownik
 1. remis [policzalny]
  The match ended in a draw. (Mecz zakończył się remisem.)
  Both teams are pleased with a draw. (Obie drużyny są zadowolone z remisu.)
  link synonim: tie
 2. losowanie [policzalny]
  I participated in a draw. (Wziąłem udział w losowaniu.)
  The results of the draw are still unknown. (Wyniki losowania są nadal nieznane.)
 3. atrakcja [policzalny]
  We have a few draws up our sleeve. (Mamy w zanadrzu kilka atrakcji.)
  The clown turned out to be the biggest draw for the children. (Klaun okazał się być dla dzieci największą atrakcją.)
 4. sztach [policzalny]
  link synonim: drag
 5. wynik losowania
  What is the draw? (Jaki jest wynik losowania?)
  When she heard the draw, her heart stopped. (Kiedy usłyszała wynik losowania, jej serce stanęło.)
 6. coś, co przyciąga uwagę klientów i sprawia, że wydają pieniądze slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: drew past tense, drawn past participle,
 1. rysować, szkicować [przechodni/nieprzechodni]
  He drew a picture on a napkin. (On narysował obrazek na serwetce.)
  She draws beautifully. (Ona pięknie rysuje.)
 2. wywoływać (reakcję) [przechodni]
  My tears didn't draw the reaction I was expecting. (Moje łzy nie wywołały takiej reakcji, jakiej oczekiwałem.)
  The images drew sadness in the audience. (Obrazy wywołały smutek wśród widowni.)
 3. przyciągać [przechodni]
  A good teacher can draw the attention of the whole class. (Dobry nauczyciel potrafi przyciągnąć uwagę całej klasy.)
  The picture on the wall drew my attention. (Zdjęcie na ścianie przyciągnęło moją uwagę.)
 4. otrzymywać, uzyskiwać (coś) [przechodni]
  I drew the money but it wasn't easy. (Otrzymałem pieniądze, ale nie było to proste.)
  I drew the master's degree after 5 years of studying. (Po 5 latach nauki otrzymałem magistra.)
 5. ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku) [nieprzechodni]
  The suspect was drawing up. (Podejrzany poruszał się w kierunku północnym.)
  In which direction are we drawing? (W jakim kierunku się poruszamy?)
 6. ciągnąć (np. pojazd) [przechodni]
  I think it is exhausting for horses to draw a carriage. (Myślę, że ciągnięcie powozu jest dla koni męczące.)
  A beautiful horse drew our cab. (Piękny koń ciągnął naszą dorożkę.)
  The child is drawing its sledge. (Dziecko ciągnie swoje sanki.)
 7. wyciągać (np. z kieszeni, z pojemnika) [przechodni]
  He drew all his money out of the pocket and gave it to Kate. (On wyciągnął z kieszeni wszystkie swoje pieniądze i dał je Kate.)
  She drew a gun out of her pocket. (Ona wyciągnęła z kieszeni pistolet.)
 8. otrzymywać pieniądze (regularnie) [przechodni]
  He draws a small pension. (On otrzymuje małą emeryturę.)
  He still draws money from his parents. (On ciągle otrzymuje pieniądze od rodziców.)
 9. wciągać do płuc (np. powietrze, dym) [przechodni/nieprzechodni]
  I drew smoke and started coughing. (Wciągnąłem dym do płuc i zacząłem kaszleć.)
  I drew some of the fresh air and felt much better. (Wciągnąłem do płuc trochę świeżego powietrza i poczułem się dużo lepiej.)
 10. czerpać wodę, wziąć wodę (np. z beczki, ze studni) [przechodni]
  He drew two buckets of water from the well. (On zaczerpnął dwa wiadra wody ze studni.)
  You can't draw water from here, it has been poisoned. (Nie możesz stąd brać wody, została zatruta.)
 11. mieć cug (np. komin, piec kaflowy) [nieprzechodni]
  Our fireplace draws, you can add a log. (Nasz kominek ma cug, możesz dołożyć kłodę.)
  Does this furnace draw? (Czy ten piec ma cug?)
 12. ciągnąć (np. los, kartę z talii) [przechodni]
  Draw one card and don't show it to anyone! (Wyciągnij jedną kartę i nikomu jej nie pokazuj!)
  I drew two cards instead of one. (Wyciągnąłem dwie karty zamiast jednej.)
 13. zremisować  BrE [przechodni/nieprzechodni]
  If we draw this match, we'll be promoted to the finals. (Jeśli zremisujemy ten mecz, awansujemy do finałów.)
  We managed to draw with one of the best teams in the city. (Udało się nam zremisować z jedną z najlepszych drużyn w tym mieście.)
  link synonim: tie
 14. zanurzać się termin techniczny [przechodni]
  He drew the cross in liquid gold. (On zanurzył krzyż w płynnym złocie.)
  The child drew an egg in boiling water. (Dziecko zanurzyło jajko we wrzącej wodzie.)
 15. pobierać (np. krew) [przechodni]
  A nurse has to draw my blood for a test. (Pielęgniarka musi mi pobrać krew na badanie.)
  Don't panic, having your blood drawn doesn't hurt! (Nie panikuj, pobieranie krwi nie boli!)
  The doctor drew my blood. (Doktor pobrał moją krew.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. losowanie
  The raffle winner will be decided by a draw. (Zwycięzca loterii zostanie wyłoniony przez losowanie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

re-entrant
draw , *

rzeczownik
 1. liniowe zagłębienie terenu
czasownik
 1. pociągnąć kogoś (np. w określonym kierunku)
  I drew him towards me. (Pociągnęłam go do siebie.)
  He drew her towards the house. (On pociągnął ją w stronę domu.)
czasownik
 1. przyciągać kogoś do czegoś, zainteresować kogoś czymś
  What first drew you to studying computer science? (Co na początku przyciągnęło cię do studiowania informatyki?)
  I was drawn to a charming sound of music. (Przyciągnął mnie czarujący dźwięk muzyki.)
  Her blue eyes really drew me to her. (Jej niebieskie oczy naprawdę mnie zainteresowały.)
 2. przyciągać kogoś do czegoś

Powiązane zwroty — "draw"

rzeczownik
phrasal verb
inne
draw up = naszkicować (przygotować najważniejsze informacje)
czasownik
inne
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo