"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. draw crowds = przyciągać tłumy draw crowds
5. draw inspiration = czerpać natchnienie, czerpać inspirację draw inspiration
8. draw fire = być ostro krytykowanym draw fire
9. draw parallels = wykazywać podobieństwa draw parallels
10. draw support = losowanie wsparcie draw support
11. draw thousands = tysiące losowania draw thousands
13. draw praise = uzyskać pochwałę draw praise
14. draw applause = brawa losowania draw applause
15. draw cartoons = filmy rysunkowe losowania draw cartoons
16. draw protests = protesty losowania draw protests
17. draw lessons = lekcje losowania draw lessons
18. draw water = losowanie woda draw water
20. draw power = losowanie moc draw power
22. draw air = losowanie powietrze draw air
23. draw opposition = losowanie sprzeciw draw opposition
32. draw one's hand = rysować czyjś ręka draw one's hand
33. draw several viewers = zaciągnij kilku widzów draw several viewers
35. draw several fans = zaciągnij kilku fanów draw several fans
36. draw trumps = trąby losowania draw trumps
38. draw one's revolver = rysować czyjś rewolwer draw one's revolver
39. draw one's face = rysować czyjś twarz draw one's face
40. draw plans = plany losowania draw plans
41. draw characters = charaktery losowania draw characters
42. draw men = ludzie losowania draw men
43. draw inferences = wyciągać wnioski (oparte na własnym doświadczeniu lub wiedzy) draw inferences
44. draw one's head = rysować czyjś głowa draw one's head
45. draw several percent = rysować kilka procent draw several percent
46. draw notice = ogłoszenie losowania draw notice
48. draw ratings = wskaźniki losowania draw ratings
49. draw one's name = rysować czyjś imię draw one's name
50. draw one's bow = rysować czyjś łuk draw one's bow
52. draw energy = losowanie energia draw energy
53. draw figures = liczby losowania draw figures
54. draw votes = głosy losowania draw votes
55. draw up plans = sporządzać plany draw up plans
59. draw one's arm = rysować czyjś ramię draw one's arm
60. draw one's cloak = rysować czyjś peleryna draw one's cloak
61. draw scrutiny = analiza losowania draw scrutiny
62. draw complaints = skargi losowania draw complaints
66. draw an audience = przyciągnij publiczność draw an audience
67. draw a circle = narysuj kółko draw a circle
68. draw a map = pociągnij plan draw a map
69. draw hundreds = sto losowania draw hundreds
71. draw laughter = śmiech losowania draw laughter
72. draw boundaries = granice losowania draw boundaries
78. draw rein = lejce losowania draw rein
81. draw level = zrównać się (z kimś) draw level
82. draw images = losowanie obrazy draw images
83. draw a number = wylosuj liczbę draw a number
84. draw a walk = narysuj spacer draw a walk
85. draw money = losowanie pieniądze draw money
86. draw comfort = wygoda losowania draw comfort
87. draw an analogy = przeprowadzić analogię, wysnuć analogię, wykazać analogię, wykazać podobieństwo draw an analogy
88. draw reviews = przeglądy losowania draw reviews
89. draw members = losowanie członkowie draw members
90. draw a lot = narysuj dużo draw a lot
91. draw cheers = okrzyki losowania draw cheers
92. draw players = gracze losowania draw players
93. draw women = kobiety losowania draw women
95. draw one's knees = rysować czyjś kolana draw one's knees
96. draw one's legs = rysować czyjś nogi draw one's legs
97. draw back one's hand = odsuwać się czyjś ręka draw back one's hand
98. draw comment = komentarz losowania draw comment
99. draw districts = regiony losowania draw districts
100. draw acclaim = uznanie losowania draw acclaim
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.