ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. expected to draw = spodziewać się, że narysować expected to draw
2. need to draw = potrzebuj narysować need to draw
3. intended to draw = mieć zamiar narysować intended to draw
4. involve drawing = wymagaj rysowania involve drawing
5. ask to draw = poproś by narysować ask to draw
(4) seem
Kolokacji: 2
(5) want, hope, enjoy, like
Kolokacji: 4
(6) help, tend
Kolokacji: 2
(7) study, teach
Kolokacji: 2
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.