ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. draw to = pociągnij draw to
2. draw toward = rysować w kierunku draw toward
4. drawn by = narysowany przez drawn by
5. draw across = narysuj wszerz draw across
7. draw in = skracać się (dzień w porze zimowej) draw in
8. draw over = zatrzymaj się draw over
9. draw against = rysować przeciwko draw against
10. draw along = narysuj wzdłuż draw along
11. draw through = narysuj całkowicie draw through
12. draw within = narysuj wewnątrz draw within
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.