ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. draw from = wyciągnij draw from
2. draw on = upływać (zbliżać się do końca) draw on
3. draw up = sporządzić, sporządzać (np. list, raport) draw up
4. drawn into = pociągnięty drawn into
5. draw out = wyciągnąć (np. pieniądze z banku) draw out
6. draw upon = rysować na draw upon
7. draw down = pobierać środki w ramach kredytu, czerpać z zasobów finansowych draw down
8. draw near = przybliżyć się draw near
9. draw nearer = przysuń się jeszcze bliżej draw nearer
10. draw back = cofnąć się, cofać się draw back
11. drawn between = narysowany pośrodku drawn between
12. draw off = ściągać, odciągać draw off
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.