"odciągać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odciągać" po polsku

odciągać

czasownik
 1. abstract **  
  Any other activity abstracts me from my main subject of interest. (Każde inne działanie odciąga mnie od mojego głównego przedmiotu zainteresowań.)
 2. pull *****   [przechodni]
  You are pulling me away from my work. (Odciągasz mnie od mojej pracy.)
  He kept pulling my attention off the issue. (On nie przestawał odciągać mojej uwagi od problemu.)
phrasal verb
 1. detract from
  • odwracać, odciągać (np. uwagę)
   He tried to detract my attention from work. (On próbował odciągnąć moją uwagę od pracy.)
 2. tear away
 3. drag off
  • odciągać (często siłą)
 4. draw off
  • ściągać, odciągać
 5. drag away
czasownik
 1. sway **
  • odciągnąć (kogoś od czegoś), odwieść (od planu, pomysłu)
   Don't let anyone sway you from your goal. (Nie pozwól nikomu odwieść cię od twojego celu.)
phrasal verb
 1. pry away  

"odciągać" — Słownik kolokacji angielskich

drag off kolokacja
 1. drag czasownik + off particle = odciągać (często siłą)
  Bardzo silna kolokacja

  He would order her dragged off and killed now, she decided.

  Podobne kolokacje:
draw off kolokacja
 1. draw czasownik + off particle = ściągać, odciągać
  Bardzo silna kolokacja

  The others can draw them off and meet up with us later.

  Podobne kolokacje:
tear away kolokacja
Popularniejsza odmiana: torn away
 1. tear czasownik + away przysłówek = odrywać, odciągać
  Silna kolokacja

  It was as if part of himself had been torn away.

  Podobne kolokacje:
drag away kolokacja
Popularniejsza odmiana: dragged away
 1. drag czasownik + away przysłówek = odciągnąć, odciągać
  Luźna kolokacja

  One girl is seen to be dragged away into another room.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo