"abstract" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "abstract" po angielsku

abstract **

czasownik
 1. wydobywać, wychwycać (np. sens czegoś)
  Students were able to abstract the main idea of this paragraph. (Studenci byli w stanie wychwycić główną ideę tego paragrafu.)
  Can you abstract a key point of this presentation? (Czy możesz wydobyć kluczowy punkt tej prezentacji?)
 2. odciągać
  Any other activity abstracts me from my main subject of interest. (Każde inne działanie odciąga mnie od mojego głównego przedmiotu zainteresowań.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

abstract **

przymiotnik
 1. oderwany, zbyt ogólny, abstrakcyjny
  Stop talking abstract and give me some facts. (Przestań mówić zbyt ogólnie i podaj mi jakieś fakty.)
  There are abstract nouns like time or beauty. (Istnieją rzeczowniki abstrakcyjne jak czas czy piękno.)
  zobacz także: theoretical
 2. abstrakcyjny
  Do you like abstract art? (Czy lubisz sztukę abstrakcyjną?)
  What an abstract theory! (Co za abstrakcyjna teoria!)
  przeciwieństwo: concrete
 3. niejasny, niezrozumiały
  Some terms are abstract for me. (Niektóre pojęcia są dla mnie niezrozumiałe.)
 4. abstraktowy
 5. niekonkretny (abstrakcyjny, nieścisły)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. abstrakcja, abstrakt
  What you are saying seems like an abstract. (To, co mówisz, wydaje się być abstrakcją.)
 2. streszczenie, skrót, abstrakt
  I prepared an abstract of the conference for you. (Przygotowałem skrót konferencji dla ciebie.)
  Students were asked to write an abstract of their favourite book. (Uczniowie zostali poproszeni o napisanie streszczenia ich ulubionej książki.)
  How much time would it take you to write this abstract? (Ile czasu potrzebowałbyś, żeby napisać to streszczenie?)
 3. wyciąg, wypis
  A bank sends an abstract of an account every month. (Bank wysyła każdego miesiąca wyciąg z konta.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. streszczać (np. jakiś dokument)
  She abstracted an article. (Ona streściła artykuł.)
  I abstracted all collected material in front of the class. (Streściłem cały zebrany materiał przed klasą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

précis BrE
abstract AmE

rzeczownik
 1. streszczenie
  Give me your précis of the report at 3 pm, please. (Proszę daj mi twoje streszczenie raportu o 15.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.