"streszczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "streszczenie" po polsku

streszczenie

obrazek do "summary" po polsku
rzeczownik
 1. summary **
  • podsumowanie, streszczenie [policzalny]
   Susan, can you get the summary of today's meeting ready by five? (Susan, czy możesz przygotować streszczenie dzisiejszego spotkania na piątą?)
   It's not the entire report, it's just a summary. (To nie jest całe sprawozdanie, to tylko streszczenie.)
   I'm working on a summary of this document. (Pracuję nad streszczeniem tego dokumentu.)
 2. résumé
  • streszczenie, podsumowanie
   I need a résumé of yesterday's meeting. (Potrzebuję streszczenia wczorajszego spotkania.)
 3. digest
  • skrót, streszczenie
   I read the digest at the back cover and I didn't like it. (Przeczytałam skrót na tylnej okładce i mi się nie spodobał.)
 4. abstract **
  • streszczenie, skrót, abstrakt
   I prepared an abstract of the conference for you. (Przygotowałem skrót konferencji dla ciebie.)
   Students were asked to write an abstract of their favourite book. (Uczniowie zostali poproszeni o napisanie streszczenia ich ulubionej książki.)
   How much time would it take you to write this abstract? (Ile czasu potrzebowałbyś, żeby napisać to streszczenie?)
 5. précis BrE , abstract AmE  
  Give me your précis of the report at 3 pm, please. (Proszę daj mi twoje streszczenie raportu o 15.)
 6. synopsis
  • streszczenie (podsumowanie głównych wydarzeń w książce, filmie)
 7. epitome
 8. summation
 9. recap , recapitulation oficjalnie
 10. docket    AmE
 11. briefing paper  
 12. birdseye  
 13. encapsulating
 14. abridgement BrE , abridgment AmE
 15. epitomising , także: epitomizing BrE
czasownik
 1. abstract **
  • streszczać (np. jakiś dokument)
   She abstracted an article. (Ona streściła artykuł.)
   I abstracted all collected material in front of the class. (Streściłem cały zebrany materiał przed klasą.)
 2. capsule *
 3. summarise BrE , summarize AmE *
 4. recap
 5. encapsulate , encapsule
 6. epitomize , epitomise BrE  
 7. abridge  
 8. précis
 9. synopsize
 10. capsulize , także: capsule *  
obrazek do "hurry up" po polsku
phrasal verb
 1. snap it up
idiom
 1. be brief
  • mówić krótko, streszczać się
   I don't have much time - be brief. (Nie mam dużo czasu - streszczaj się.)
 2. hurry up , także: get a wriggle on BrE , także: get a wiggle on AmE
 3. get one's skates on
 1. keep it short
  • mówić krótko, streszczać się
   We've got only 10 minutes, so I will keep it short. (Mamy tylko 10 minut, zatem będę się streszczał.)
   Elaborateness in a speech should be avoided. It is better to keep it short. (Powinno się unikać zawiłości w przemówieniu. Lepiej jest mówić krótko.)

"streszczenie" — Słownik kolokacji angielskich

briefing paper kolokacja
 1. briefing rzeczownik + paper rzeczownik = streszczenie
  Zwykła kolokacja

  But the briefing papers also noted that there was risk in not acting.

  Podobne kolokacje: