"odwołać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwołać" po polsku

odwołać

obrazek do "cancel" po polsku
czasownik
 1. cancel **
  • anulować, odwołać (wycieczkę, rezerwację) [przechodni/nieprzechodni]
   I'm very sorry, but I have to cancel our meeting. (Jest mi bardzo przykro, ale muszę odwołać nasze spotkanie.)
   The weather was horrible, so we cancelled the trip and stayed at home. (Pogoda była okropna, więc odwołaliśmy wycieczkę i zostaliśmy w domu.)
   The concert was cancelled. (Koncert został odwołany.)
 2. unsay
 3. scratch **
 4. crater *
 5. countermand
 6. disaffirm
 7. redline
phrasal verb
 1. cry off   potocznie
  link synonim: cancel
phrasal verb
 1. call something off , także: call off something
 1. revoke something
phrasal verb
 1. call somebody away
czasownik
 1. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 2. withdraw **
  • odwoływać, wycofywać (wypowiedziane słowa, uwagi) [przechodni]
   Even if I wanted to, I can't withdraw the words I said. (Nawet jeślibym chciał, nie mogę cofnąć słów, które powiedziałem.)
   He withdrew the words that hurt me. (On odwołał słowa, które mnie zraniły.)
 3. invoke * , także: invocate
 4. remove ****
  • zwalniać, zdejmować, odwoływać (np. ze stanowiska, ze służby) [przechodni]
   I'll remove you if you don't finish this by tomorrow. (Zwolnię cię, jeśli nie skończysz tego do jutra.)
   They removed me from the teacher post. (Oni zwolnili mnie ze stanowiska nauczyciela.)
 5. recall ****
  • odwoływać (urzędnika przed końcem kadencji) [przechodni]
   Leslie Knope got recalled from city council. (Leslie Knope została odwołana z rady miejskiej.)
   You can be recalled for such behaviour. (Za takie zachowanie mogą cię odwołać.)
 6. revoke
 7. rescind
 8. retract
 9. miss *****
 10. recant
 11. unmake
 12. unspeak
phrasal verb
 1. swear off  
czasownik
 1. reference *** , ref. (skrót)
  • odwołać się, cytować język pisany
   To support his thesis, he referenced to Plato. (Aby podeprzeć swoją teorię, on cytował Platona.)
   Do you know that Francis Underwood references in his soliloquies to Shakespeare? (Czy wiesz, że Francis Underwood odwołuje się w swoich solilokwiach do Szekspira?)
czasownik
 1. appeal to something **

Powiązane zwroty — "odwołać"

czasownik
phrasal verb
idiom
rzeczownik
inne
przymiotnik
inne

"odwołać" — Słownik kolokacji angielskich

cry off kolokacja
 1. cry czasownik + off particle = odwołać
  Luźna kolokacja

  "Either you cry off on our engagement or I will."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo