Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"rozpocząć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpocząć" po polsku

rozpocząć

phrasal verb
 1. set out ** , set off *
  • wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
   I set out on a journey to Africa. (Wyruszyłem w podróż do Afryki.)
   We will set out at noon. (Wyruszymy w podróż w południe.)
   She'll set off for Warsaw in the evening. (Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.)
   I have to set off early to get there. (Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.)
 2. set about
czasownik
 1. commence
 2. unleash *
 3. go , *****
 4. kick-start
 1. set on foot
phrasal verb
 1. enter into something *  
 2. kick off something informal *
 3. set about doing something
idiom
 1. get something under way
 2. get the show on the road

rozpocząć, rozpocząć się

 1. get going
  • rozpocząć się, rozpocząć, zacząć
   Would you like anything to drink before we get going? (Czy chcesz się czegoś napić zanim rozpoczniemy?)
czasownik
 1. begin *****
 2. launch ***
  • rozpoczynać (akcję, kampanię), wprowadzić (produkt na rynek) [TRANSITIVE]
   The campaign was launched to prevent breast cancer. (Kampania rozpoczęła się, żeby uchronić przed rakiem piersi.)
   They launched a new Ferrari model in 2014. (Oni wprowadzili nowy model Ferrari w 2014 roku.)
 3. start *****   [TRANSITIVE]
  Let's start our meeting. (Rozpocznijmy nasze spotkanie.)
  I'll be late, you can start without me. (Spóźnię się, możecie rozpocząć beze mnie.)
 4. forge **
 5. set *****
 6. inaugurate
 7. enter ****
  • rozpoczynać (okres, kiedy coś się dzieje) [TRANSITIVE]
   We entered the time of crisis. (Rozpoczęliśmy kryzysowy okres.)
   My son is twelve, he enters his puberty. (Mój syn ma dwanaście lat, rozpoczyna okres dojrzewania.)
 8. lead-off , także: leadoff
phrasal verb
 1. set off *
 2. start out **
 3. embark on something * , embark upon something
 4. open up **
 5. kick off *   informal
  to start or begin
  The band kicked off with my favourite song. (Zespół rozpoczął moją ulubioną piosenką.)
  Let's kick off our meeting, shall we? (Rozpocznijmy nasze spotkanie.)
  zobacz także: kick off something
 6. strike up
 7. enter on , enter upon
 8. bully off , bully-off
 9. launch out
phrasal verb
 1. start something off  
 2. open something up
idiom
 1. get the ball rolling  
czasownik
 1. commence
 1. be under way  
czasownik
 1. dawn **
  • zaczynać się, rozpoczynać się, nastać (np. nowa era) literary [INTRANSITIVE]
   A new era has just dawned. You'll see what happens. (Nowa era właśnie nastała. Zobaczysz, co się stanie.)
   A new chapter has dawned and I can't wait for the future. (Rozpoczął się nowy rozdział i nie mogę doczekać się przyszłości.)
 2. get underway  
 3. break *****
  • rozpętywać się, rozpoczynać się (np. burza, sztorm) [INTRANSITIVE]
   Let's get inside before the storm breaks. (Wejdźmy do środka zanim rozpęta się burza.)
   We were in the middle of the sea when the storm broke. (Byliśmy na środku morza, kiedy rozpoczął się sztorm.)

"rozpocząć" — Słownik kolokacji angielskich

set off kolokacja
 1. set czasownik + off particle = wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
  Bardzo silna kolokacja

  And thus is set off the rest of the story.

  Podobne kolokacje:
set out kolokacja
 1. set czasownik + out particle = wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
  Bardzo silna kolokacja

  Only then did he set out on his own way.

  Podobne kolokacje:
set about kolokacja
 1. set czasownik + about przyimek = rozpocząć, zacząć
  Silna kolokacja

  She turned everyone else out of her room and set about it.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo