PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wywołać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wywołać" po polsku

wywołać

czasownik
 1. cause *****
 2. conjure *
 3. activate *
 4. unleash *
 5. inflame , także: enflame
 6. actuate
phrasal verb
 1. call out **
  • wywołać (np. wg kolejności)
   They call out their patients. (Oni wywołują pacjentów.)
   The participants are called out by the jury. (Uczestnicy są wywoływani przez jury.)
 2. touch off
phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off
 2. bring something on , także: bring on something *
  • wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę)
   The small cut brought the infection on. (Małe zadraśnięcie wywołało zakażenie.)
   What brought on the war in 1939? (Co wywołało wojnę w roku 1939?)
   link synonim: cause
 3. set something off
 4. touch something off
 5. bring something forth , także: bring forth something
 6. conjure something up
czasownik
 1. spark ** , spark something off , spark off something
idiom
 1. be the trigger point for something  
obrazek do "develop" po polsku
czasownik
 1. bring *****
  • przynosić, powodować, wywoływać (np. zyski, kłopoty, uśmiech) [przechodni]
   This show brought him popularity. (Ten występ przyniósł mu popularność.)
   He brings joy to everyone. (On wszystkim przynosi radość.)
   Our new house brings us nothing but trouble. (Nasz nowy dom przynosi nam same kłopoty.)
   He is always able to bring a smile to my face. (On zawsze potrafi wywołać uśmiech na mojej twarzy.)
   This film will bring you tears, it's very sad. (Ten film wywoła u ciebie łzy, jest bardzo smutny.)
   link synonim: cause
 2. produce *****
  • powodować, wywoływać [przechodni]
   This book was written to produce fear in its readers. (Ta książka została napisana, aby wywoływać strach u jej czytelników.)
   That song produced tears among the audience. (Ta piosenka wywołała łzy pośród publiczności.)
 3. draw , *****
  • wywoływać (reakcję) [przechodni]
   My tears didn't draw the reaction I was expecting. (Moje łzy nie wywołały takiej reakcji, jakiej oczekiwałem.)
   The images drew sadness in the audience. (Obrazy wywołały smutek wśród widowni.)
 4. print ***
  • wywoływać (zdjęcia) [przechodni]
   I printed the photos from Greece. (Wywołałem zdjęcia z Grecji.)
   He printed the photo of his girlfriend and hung it on the wall. (On wywołał zdjęcie swojej dziewczyny i powiesił je na ścianie.)
   Let's print our photos from Spain! (Wywołajmy nasze zdjęcia z Hiszpanii!)
 5. create *****
  • wywoływać, spowodować (np. kryzys) [przechodni]
   The war created an international financial crisis. (Wojna wywołała międzynarodowy kryzys finansowy.)
   His behaviour created a huge argument. (Jego zachowanie spowodowało ogromną kłótnię.)
 6. generate ***
  • wywoływać, rodzić (np. emocje) [przechodni]
   Last attack generated the concern of city residents. (Ostatni atak wywołał niepokój mieszkańców miasta.)
   It's normal that public speaking may generate anxiety. (To normalne, że wystąpienia publiczne mogą wywoływać lęk.)
 7. provoke **
 8. call , *****
  • wyczytywać nazwiska, wywoływać (np. w szkole, na apelu) [przechodni]
   Her name has been called publically at the school function. (Jej nazwisko zostało wyczytane publicznie na szkolnym apelu.)
   When they called my name I blushed. (Kiedy wyczytali moje nazwisko, zarumieniłem się.)
 9. evoke **
  • wzbudzać, wywoływać (np. uśmiech, reakcję, zainteresowanie) [przechodni]
   New virtual reality solutions at work evoke my interest. (Nowe rozwiązania wirtualnej rzeczywistości w pracy wywołują moje zainteresowanie.)
 10. induce *
 11. elicit *
 12. give ***** , także: gie ScoE
  • sprawiać, wywoływać [przechodni]
   A picture of cake gave me an appetite. (Obrazek ciasta wywołał mój apetyt.)
   Your words gave me strength again. (Twoje słowa sprawiły, że znów mam siłę.)
 13. incur *
 14. prompt **
 15. develop ***** , także: develope dawne użycie
  • wywoływać (film, zdjęcie) [przechodni/nieprzechodni]
   I haven't had my holiday photos developed yet. (Jeszcze nie wywołałem zdjęć z wakacji.)
   I deleted the photos before I managed to develop them. (Usunęłam zdjęcia, zanim udało mi się je wywołać.)
 16. sensitize , sensitise BrE
 17. precipitate  
phrasal verb
 1. conjure up
  • wywoływać (np. ducha)
   We conjured up a demon instead of my late uncle. (Wywołaliśmy demona zamiast mojego zmarłego wujka.)
idiom
 1. bring to pass

Powiązane zwroty — "wywołać"

czasownik
phrasal verb
idiom
inne
rzeczownik
wywołanie = development +7 znaczeń
walor szoku (coś wykorzystywane, aby wywołać skrajne odczucia u odbiorców) = shock value

"wywołać" — Słownik kolokacji angielskich

touch off kolokacja
 1. touch czasownik + off particle = powodować, wywoływać, wywołać, zaczynać, zacząć
  Bardzo silna kolokacja

  The news touched off a drop of nearly 14 percent in the company's stock.

  Podobne kolokacje:
trigger off kolokacja
 1. trigger czasownik + off particle = wyzwalać, uruchamiać, powodować, wywołać
  Zwykła kolokacja

  I don't know what movement of his, if any, triggered off that reaction in me.

  Podobne kolokacje: