BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zarządzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarządzać" po polsku

zarządzać

czasownik
 1. head ***** , head up
  • dowodzić, kierować, zarządzać
   He heads the army. (On dowodzi armią.)
   She has been heading up a team for a long time. (Ona dowodziła grupą przez długi czas.)
 2. manage ****
  • kierować, zarządzać [przechodni]
   I manage a team of people. (Zarządzam zespołem ludzi.)
   This division is difficult to manage. (Ten oddział jest trudny do kierowania.)
 3. direct ****
  • kierować, zarządzać, dowodzić [przechodni]
   I directed a group of 12 people in my previous job. (W mojej poprzedniej pracy kierowałem grupą 12 ludzi.)
   A captain of a team directs the game. (Kapitan drużyny dowodzi grą.)
   You should take one pill a day as directed by your doctor. (Powinieneś brać jedną tabletkę na dzień tak, jak zarządził twój lekarz.)
 4. officer , ****
  • pokierować, kierować, zarządzać
   How can I contact the person who officers this place? (Jak mogę się skontaktować z osobą, która zarządza tym miejscem?)
 5. run *****
  • prowadzić, zarządzać, rządzić (np. firmę, samochód) [przechodni]
   I've been running this company for two years now. (Prowadzę tę firmę od dwóch lat.)
   Don't tell me how to drive. I'm running this car. (Nie mów mi jak prowadzić. Ja prowadzę ten samochód.)
 6. administer ** , także: administrate
 7. govern **
 8. decree *
 9. steward
 10. ordain
czasownik
 1. govern something **
 1. administer something **  
 2. be in command
 1. be in charge of something

"zarządzać" — Słownik kolokacji angielskich

head up kolokacja
 1. head czasownik + up particle = dowodzić, kierować, zarządzać
  Bardzo silna kolokacja

  I'll take the other two and head up the east.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo