"wpływać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpływać" po polsku

wpływać

obrazek do "influence" po polsku
czasownik
 1. influence ****
  • wywierać wpływ, wpływać, oddziaływać, mieć wpływ (na coś, na kogoś) [przechodni]
   to persuade, to change the way in which somebody behaves or thinks
   Don't try to influence my decision, I won't listen to you anyway. (Nie próbuj wywierać wpływu na moją decyzję, i tak cię nie posłucham.)
   You can't let your parents influence your choice of studies. (Nie możesz pozwolić rodzicom oddziaływać na twój wybór studiów.)
   That's the person who'll be in a position to influence him. (To jest osoba która będzie w stanie na niego wpłynąć.)
   He is the one who influenced me and my work. (On jest tym, który wpłynął na mnie i moją pracę.)
 2. guide ****
  • kierować, wpływać [przechodni]
   The woman guided her husband not to move out. (Kobieta wpłynęła na męża, żeby się nie wyprowadzał.)
   I can't allow my parents to guide me anymore. (Nie mogę pozwolić rodzicom, by mną wciąż kierowali.)
 3. bias **
  • uprzedzać, nastawiać (kogoś), wpływać [przechodni]
   We can't bias the judge in favour of us. (Nie możemy nastawić sędziego przychylnie do nas.)
   Environmental factors could have biased the results. (Czynniki środowiskowe mogły wpłynąć na wyniki.)
 4. appeal to something **
 5. sway **
  • wpływać, wywierać wpływ (na kogoś)
   I was surprised, too, that money would not sway Yoshimura. (Zaskoczyło mnie to również, że pieniądze nie wywarły żadnego wpływu na Yoshimurze.)
   There are plenty of elaborate techniques to sway the customer. (Istnieje wiele wyszukanych technik, aby wywrzeć wpływ na klienta.)
 6. govern **
 7. operate ***
  • wpływać, mieć skutek (np. prawo, zasady) [nieprzechodni]
   The new law will start operating in 5 months. (Nowe prawo wpłynie za 5 miesięcy.)
 8. disgorge
phrasal verb
 1. flow in
 2. factor into
czasownik
 1. overget BrE

"wpływać" — Słownik kolokacji angielskich

flow in kolokacja
 1. flow czasownik + in przyimek = wpływać, napływać
  Bardzo silna kolokacja

  There are many ways for events to flow forward in time.

  Podobne kolokacje: