"wpływ" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpływ" po polsku

wpływ

rzeczownik
 1. impact ****   [tylko liczba pojedyncza]
  The government's decisions have an impact on the economy. (Decyzje rządu mają wpływ na gospodarkę.)
  She's got a great impact on our children. (Ona ma duży wpływ na nasze dzieci.)
 2. influence ****
  • wpływ, oddziaływanie [policzalny lub niepoliczalny]
   The mass media have a great influence on today's society. (Środki masowego przekazu mają duży wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.)
   You must have offended someone with a lot of influence. (Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
 3. debt ***
  • wpływ (czyjś na kogoś) [policzalny]
   He has no debt on me. (On nie ma na mnie żadnego wpływu.)
   Your debt on the boss is null. (Twój wpływ na szefa jest zerowy.)
 4. muscle ***
  • siła, wpływ [niepoliczalny]
   He has great muscle on you. (On ma na ciebie olbrzymi wpływ.)
   The weather has great muscle on me. (Pogoda ma na mnie duży wpływ.)
 5. effect *****   [policzalny]
  Exercising has a beneficial effect on your health. (Ćwiczenie ma korzystny wpływ na zdrowie.)
 6. leverage , *
 7. lobby , **
  • nacisk, wpływ (np. na parlament) [policzalny]
   There is a lobby for passing this bill from oil companies. (Są naciski ze strony koncernów naftowych na uchwalenie tej ustawy.)
 8. pull *****   potocznie
  He had an amazing pull on his environment. (On miał niesamowity wpływ na swoje środowisko.)
  You have a great pull on my children, thank you. (Masz świetny wpływ na moje dzieci, dziękuję ci.)
 9. heft
 10. sway **   termin literacki [niepoliczalny]
  Many people are under the church's sway. (Wielu ludzi jest pod wpływem kościoła.)
 11. full-court press
 12. ruboff
 13. earning
 14. pulling power
  • wpływ (np. polityczny)
obrazek do "influence" po polsku
czasownik
 1. influence ****
  • wywierać wpływ, wpływać, oddziaływać, mieć wpływ (na coś, na kogoś) [przechodni]
   to persuade, to change the way in which somebody behaves or thinks
   Don't try to influence my decision, I won't listen to you anyway. (Nie próbuj wywierać wpływu na moją decyzję, i tak cię nie posłucham.)
   You can't let your parents influence your choice of studies. (Nie możesz pozwolić rodzicom oddziaływać na twój wybór studiów.)
   That's the person who'll be in a position to influence him. (To jest osoba która będzie w stanie na niego wpłynąć.)
   He is the one who influenced me and my work. (On jest tym, który wpłynął na mnie i moją pracę.)
 2. weigh ***
  • mieć znaczenie, liczyć się, mieć wpływ oficjalnie [nieprzechodni]
   Don't worry about this mistake - it won't weigh to your final grade. (Nie martw się tym błędem - nie będzie miał wpływu na twoją ocenę końcową.)
   Your behaviour weighs - they won't give you that job if you're rude. (Twoje zachowanie ma znaczenie - nie dadzą ci tej pracy, jeśli będziesz niegrzeczny.)
 3. form ***** , forme dawne użycie
  • kształtować (kogoś), mieć wpływ
   His lectures formed me as a historian. (Jego wykłady ukształtowały mnie jako historyka.)
   This film strongly formed me. (Ten film silnie na mnie wpłynął.)
 4. enter ****   [przechodni]
  The demand enters the supply. (Popyt ma wpływ na podaż.)
  What you do now enters your future. (To, co zrobisz teraz, ma wpływ na twoją przyszłość.)
 5. carry weight  
 6. redound
phrasal verb
 1. factor into
idiom
 1. have currency
 1. make a difference , także: make the difference

Powiązane zwroty — "wpływ"

rzeczownik
siła (silny wpływ czegoś) = force
cień (zły efekt, zły wpływ) = shadow
rak (zły wpływ określonych zjawisk na ludzi, np. rak alkoholizmu, rak przemocy w rodzinie) = cancer +1 znaczenie
czasownik
przymiotnik
zły (np. wpływ, moc) = dark
szkodliwy (wpływ czegoś) = damaging
wpływowy = important +6 znaczeń
przemożny (wpływ) = profound
nadmierny (np. wpływ, pośpiech) = undue
zgubny (np. wpływ) = deleterious
phrasal verb
inne
idiom
inne

"wpływ" — Słownik kolokacji angielskich

full-court press kolokacja
 1. full-court przymiotnik + press rzeczownik = naciski, wpływ
  Silna kolokacja

  So a full-court press in 1999 became the media's predictable approach to 2000.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo