Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"mieć wpływ" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć wpływ" po polsku

mieć wpływ

obrazek do "influence" po polsku
czasownik
 1. influence ****
  • wywierać wpływ, wpływać, oddziaływać, mieć wpływ (na coś, na kogoś) [przechodni]
   to persuade, to change the way in which somebody behaves or thinks
   Don't try to influence my decision, I won't listen to you anyway. (Nie próbuj wywierać wpływu na moją decyzję, i tak cię nie posłucham.)
   You can't let your parents influence your choice of studies. (Nie możesz pozwolić rodzicom oddziaływać na twój wybór studiów.)
   That's the person who'll be in a position to influence him. (To jest osoba która będzie w stanie na niego wpłynąć.)
   He is the one who influenced me and my work. (On jest tym, który wpłynął na mnie i moją pracę.)
 2. weigh ***
  • mieć znaczenie, liczyć się, mieć wpływ oficjalnie [nieprzechodni]
   Don't worry about this mistake - it won't weigh to your final grade. (Nie martw się tym błędem - nie będzie miał wpływu na twoją ocenę końcową.)
   Your behaviour weighs - they won't give you that job if you're rude. (Twoje zachowanie ma znaczenie - nie dadzą ci tej pracy, jeśli będziesz niegrzeczny.)
 3. form ***** , forme dawne użycie
  • kształtować (kogoś), mieć wpływ
   His lectures formed me as a historian. (Jego wykłady ukształtowały mnie jako historyka.)
   This film strongly formed me. (Ten film silnie na mnie wpłynął.)
 4. enter ****   [przechodni]
  The demand enters the supply. (Popyt ma wpływ na podaż.)
  What you do now enters your future. (To, co zrobisz teraz, ma wpływ na twoją przyszłość.)
 5. carry weight  
  The CEO's opinion will carry weight in the company. (Opinia prezesa będzie miała wpływ w firmie.)
 6. redound
phrasal verb
 1. factor into
idiom
 1. have currency
 1. make an impact
  • mieć wpływ, wywrzeć wpływ
   The product made a huge impact on the market. (Produkt wywarł ogromny wpływ na rynek.)
 1. make a difference , także: make the difference
rzeczownik
 1. impact ****   [tylko liczba pojedyncza]
  The government's decisions have an impact on the economy. (Decyzje rządu mają wpływ na gospodarkę.)
  She's got a great impact on our children. (Ona ma duży wpływ na nasze dzieci.)
 2. influence ****
  • wpływ, oddziaływanie [policzalny lub niepoliczalny]
   The mass media have a great influence on today's society. (Środki masowego przekazu mają duży wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.)
   You must have offended someone with a lot of influence. (Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
 3. debt ***
  • wpływ (czyjś na kogoś) [policzalny]
   He has no debt on me. (On nie ma na mnie żadnego wpływu.)
   Your debt on the boss is null. (Twój wpływ na szefa jest zerowy.)
 4. muscle ***
  • siła, wpływ [niepoliczalny]
   He has great muscle on you. (On ma na ciebie olbrzymi wpływ.)
   The weather has great muscle on me. (Pogoda ma na mnie duży wpływ.)
 5. effect *****   [policzalny]
  Exercising has a beneficial effect on your health. (Ćwiczenie ma korzystny wpływ na zdrowie.)
 6. leverage , *
 7. lobby , **
  • nacisk, wpływ (np. na parlament) [policzalny]
   There is a lobby for passing this bill from oil companies. (Są naciski ze strony koncernów naftowych na uchwalenie tej ustawy.)
 8. pull *****   potocznie
  He had an amazing pull on his environment. (On miał niesamowity wpływ na swoje środowisko.)
  You have a great pull on my children, thank you. (Masz świetny wpływ na moje dzieci, dziękuję ci.)
 9. heft
 10. sway **   termin literacki [niepoliczalny]
  Many people are under the church's sway. (Wielu ludzi jest pod wpływem kościoła.)
 11. full-court press
 12. ruboff
 13. earning
 14. pulling power

Powiązane zwroty — "mieć wpływ"

czasownik
phrasal verb
przymiotnik
szkodliwy (wpływ czegoś) = damaging
wpływowy = important +6 znaczeń
przemożny (wpływ) = profound
inne
idiom
inne
rzeczownik
wpływanie (mieć wpływ) = impacting +2 znaczenia
imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nie dające się określić, mogące jednak mieć znaczenie, wpływ) = imponderabilia , imponderable

"mieć wpływ" — Słownik kolokacji angielskich

carry weight kolokacja
 1. carry czasownik + weight rzeczownik = mieć wpływ
  Bardzo silna kolokacja

  What you and I think doesn't carry much weight around here.

make an impact kolokacja
 1. make czasownik + impact rzeczownik = mieć wpływ, wywrzeć wpływ
  Zwykła kolokacja

  He made little impact in the first and third test.