"mieć wpływ" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć wpływ" po polsku

mieć wpływ

czasownik
 1. weigh ***
  • mieć znaczenie, liczyć się, mieć wpływ formal [INTRANSITIVE]
   Don't worry about this mistake - it won't weigh to your final grade. (Nie martw się tym błędem - nie będzie miał wpływu na twoją ocenę końcową.)
   Your behaviour weighs - they won't give you that job if you're rude. (Twoje zachowanie ma znaczenie - nie dadzą ci tej pracy, jeśli będziesz niegrzeczny.)
 2. form ***** , forme old use
  • kształtować (kogoś), mieć wpływ
   His lectures formed me as a historian. (Jego wykłady ukształtowały mnie jako historyka.)
   This film strongly formed me. (Ten film silnie na mnie wpłynął.)
 3. enter ****   [TRANSITIVE]
  The demand enters the supply. (Popyt ma wpływ na podaż.)
  What you do now enters your future. (To, co zrobisz teraz, ma wpływ na twoją przyszłość.)
 4. carry weight  
 5. redound
phrasal verb
 1. factor into
idiom
 1. have currency
 1. make a difference , także: make the difference
rzeczownik
 1. impact ****   [SINGULAR]
  The government's decisions have an impact on the economy. (Decyzje rządu mają wpływ na gospodarkę.)
  She's got a great impact on our children. (Ona ma duży wpływ na nasze dzieci.)
 2. influence ****
  • wpływ, oddziaływanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The mass media have a great influence on today's society. (Środki masowego przekazu mają duży wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.)
   You must have offended someone with a lot of influence. (Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
 3. debt ***
  • wpływ (czyjś na kogoś) [COUNTABLE]
   He has no debt on me. (On nie ma na mnie żadnego wpływu.)
   Your debt on the boss is null. (Twój wpływ na szefa jest zerowy.)
 4. muscle ***
  • siła, wpływ [UNCOUNTABLE]
   He has great muscle on you. (On ma na ciebie olbrzymi wpływ.)
   The weather has great muscle on me. (Pogoda ma na mnie duży wpływ.)
 5. leverage , *
 6. lobby , **
  • nacisk, wpływ (np. na parlament) [COUNTABLE]
   There is a lobby for passing this bill from oil companies. (Są naciski ze strony koncernów naftowych na uchwalenie tej ustawy.)
 7. pull *****   informal
  He had an amazing pull on his environment. (On miał niesamowity wpływ na swoje środowisko.)
  You have a great pull on my children, thank you. (Masz świetny wpływ na moje dzieci, dziękuję ci.)
 8. heft
 9. sway **   literary [UNCOUNTABLE]
  Many people are under the church's sway. (Wielu ludzi jest pod wpływem kościoła.)
 10. full-court press
 11. ruboff
 12. earning
 13. pulling power

Powiązane zwroty — "mieć wpływ"

czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
szkodliwy (wpływ czegoś) = damaging
wpływowy = important +6 znaczeń
przemożny (wpływ) = profound
inne
idiom
rzeczownik
wpływanie (mieć wpływ) = impacting +2 znaczenia
imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nie dające się określić, mogące jednak mieć znaczenie, wpływ) = imponderabilia , imponderable

"mieć wpływ" — Słownik kolokacji angielskich

carry weight kolokacja
 1. carry czasownik + weight rzeczownik = mieć wpływ
  Bardzo silna kolokacja

  What you and I think doesn't carry much weight around here.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo