Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"znaczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znaczenie" po polsku

znaczenie

rzeczownik
 1. importance ***
  • znaczenie, ważność, waga [niepoliczalny]
   What is the importance of this research? (Jakie jest znaczenie tych badań?)
   He emphasized the importance of regular practice. (On podkreślił znaczenie regularnej praktyki.)
   Age is of no importance for this job. (W tej pracy wiek nie ma znaczenia.)
 2. meaning ***
  • znaczenie, sens [policzalny lub niepoliczalny]
   What is the meaning of this word? (Jakie jest znaczenie tego słowa?)
   The meaning of what he said was crystal clear. (Znaczenie jego słów było jasne jak słońce.)
   I don't understand the meaning of it. (Nie rozumiem znaczenia tego.)
  • znaczenie
   This ring has a huge meaning for me. (Ten pierścionek ma dla mnie ogromne znaczenie.)
   These symbols have a meaning. (Te symbole mają znaczenie.)
 3. use *****
 4. consequence ***
  • znaczenie, ważność, waga oficjalnie
   Do you understand the consequence of your decision? (Czy rozumiesz znaczenie swojej decyzji?)
   The debate on the consequence of the new law is taking place right now. (Właśnie odbywa się debata na temat znaczenia nowego prawa.)
 5. significance ** , także: significancy
  • znaczenie (np. wypowiedzi), sens (np. słów) [niepoliczalny]
   It took me some time to fully understand the significance of her speech. (Zajęło mi nieco czasu, aby całkowicie zrozumieć znaczenie jej przemowy.)
   I didn't understand the significance of his words until it was too late. (Nie rozumiałem sensu jego słów, aż było za późno.)
 6. value ***** , val. (skrót) *
  • wartość, znaczenie, waga [niepoliczalny]
   This monument is of a great value for our nation. (Ten pomnik ma wielkie znaczenie dla naszego narodu.)
   Your gift will always have a very personal value for me. (Twój podarunek zawsze będzie miał dla mnie bardzo osobistą wartość.)
 7. implication ***
 8. sense *****
  • sens, znaczenie [policzalny]
   What I said has more than one sense. (To co powiedziałem ma więcej niż jedno znaczenie.)
   I know this is true but it doesn't make sense. (Wiem, że to prawda, ale to nie ma sensu.)
  • sens, znaczenie (sposób, w jaki coś może być prawdziwe) [policzalny]
   There is no making sense of it. (Nie można z tego wyciągnąć znaczenia.)
 9. clout *
  • siła oddziaływania, znaczenie (np. polityczne), siła przebicia, duże wpływy
   I should still have enough clout to pull that off. (Wciąż mam wystarczające znaczenie, by to przepchnąć.)
   It turned out that his ideas have an unexpected clout in the Parliament. (Okazało się, że jego idee mają nieoczekiwane znaczenie w parlamencie.)
 10. substance ***   oficjalnie [tylko liczba pojedyncza]
  She explained to me the substance of the first chapter. (Ona wyjaśniła mi znaczenie pierwszego rozdziału.)
  Did you grasp the substance of this film? (Czy załapałeś znaczenie tego filmu?)
 11. import **
  • znaczenie, waga oficjalnie [niepoliczalny]
   Explain to me why this case is of much greater import. (Wyjaśnij mi, dlaczego ta sprawa ma aż tak wielkie znaczenie.)
 12. weight **** , także: Wt , także: wt. , także: wt BrE
  • waga, znaczenie, ranga [niepoliczalny]
   I didn't realise weight of the meeting. (Nie zdawałem sobie sprawy z wagi tego spotkania.)
   She attaches too much weight to petty problems. (Ona przywiązuje zbyt dużo wagi do błahych problemów.)
 13. prominence *
  • waga, znaczenie, ważność
   The presidential debate will have a great prominence for the upcoming elections. (Debata prezydencka będzie miała wielkie znaczenie dla nadchodzących wyborów.)
   Their prominence for the European integration is crucial. (Ich znaczenie dla integracji europejskiej jest kluczowe.)
 14. bearing , *
  • znaczenie (czegoś)
   This agreement has no legal bearing. (Ta umowa nie ma znaczenia prawnego.)
   Money is important, but it hasn't the most bearing for me. (Pieniądze są ważne, ale nie mają dla mnie największego znaczenia.)
 15. account ****   oficjalnie [niepoliczalny]
  Don't bother, he is of no account. (Nie zawracaj sobie głowy, on jest bez znaczenia.)
  Your opinion is of little account. (Twoja opinia jest małego znaczenia.)
 16. heft
 17. signification
 18. relevancy , relevance *
 19. signifying
 20. earmarking
czasownik
 1. matter *****
  • liczyć się, mieć znaczenie [nieprzechodni]
   It doesn't matter anymore. (To nie ma już znaczenia.)
   That was all that mattered for him. (To było wszystko, co się dla niego liczyło.)
   It doesn't matter how you feel. (Nie ma znaczenia, jak się czujesz.)
 2. mean *****   [przechodni]
  His words don't mean a thing. (Jego słowa nie mają znaczenia.)
  Your gift means a lot to me. (Twój prezent ma dla mnie duże znaczenie.)
 3. count ****
 4. weigh ***
  • mieć znaczenie, liczyć się, mieć wpływ oficjalnie [nieprzechodni]
   Don't worry about this mistake - it won't weigh to your final grade. (Nie martw się tym błędem - nie będzie miał wpływu na twoją ocenę końcową.)
   Your behaviour weighs - they won't give you that job if you're rude. (Twoje zachowanie ma znaczenie - nie dadzą ci tej pracy, jeśli będziesz niegrzeczny.)
 5. signify *   [nieprzechodni]
  Her opinion doesn't signify. (Jej opinia nie ma znaczenia.)
 6. reck
 1. be of importance  
 2. make a difference , także: make the difference  
  Does it really make a difference? (Czy to naprawdę ma znaczenie?)
czasownik
 1. mean *****
  • znaczyć, oznaczać, wyrażać [przechodni]
   This word means entirely something else in her language. (To słówko oznacza zupełnie coś innego w jej języku.)
   This means we can't go. (To znaczy, że nie możemy pójść.)
   Following a diet means being careful about what you eat. (Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.)
 2. score ****
  • nacinać, znaczyć (np. ostrym narzędziem) [przechodni]
   He scored the bench with a knife. (On naciął ławkę przy pomocy noża.)
   Score this tree so that we remember which one it was. (Natnij to drzewo, żebyśmy pamiętali, które to było.)
 3. signify *
 4. earmark *

Powiązane zwroty — "znaczenie"

przysłówek
znacznie = much +9 znaczeń
rzeczownik
znak = sign +11 znaczeń
czasownik
oznaczać = mark +7 znaczeń
interpretować (znaczenie czegoś) = interpret
podkreślać (znaczenie czegoś) = underline , underscore AmE
doceniać (np. ważność problemu, znaczenie czegoś) = appreciate
umniejszać (znaczenie czegoś) = deflate +2 znaczenia
przekręcić (np. znaczenie słowa) = twist
przymiotnik
znaczny = major +4 znaczenia
znaczący = significant +4 znaczenia
szeroki (np. znaczenie, skojarzenie) = broad
bliski (np. znaczenie, troska, przyjaciel) = especial