eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"być ważnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być ważnym" po polsku

być ważnym

czasownik
 1. count ****
 2. run *****
  • obowiązywać, być ważnym (np. kontrakt) [nieprzechodni]
   The contract is running until next fall. (Kontrakt jest ważny do następnej jesieni.)
   I can't speak of the show until my contract runs. (Nie mogę mówić o programie, dopóki obowiązuje mnie umowa.)
 3. bulk large
 1. be valid
idiom
 1. walk heavy  
przymiotnik
 1. important *****  
  It's very important for me. (To jest dla mnie bardzo ważne.)
  Why is it so important to them? (Dlaczego to jest dla nich takie ważne?)
  He missed the most important meeting because of illness. (Opuścił najważniejsze spotkanie z powodu choroby.)
  link synonimy: significant, big
  przeciwieństwa: unimportant, insignificant
  zobacz także: considerable, essential, primary
 2. major *****
  • ważny, znaczny, podstawowy
   His promotion was a major accomplishment. (Jego awans był ważnym osiągnięciem.)
   Major issues were brought up during this meeting. (Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.)
   W tym znaczeniu "major" zawsze występuje z rzeczownikiem.
 3. big *****
  • ważny, istotny, wielki
   This job is a big chance for me. (Ta praca jest wielką szansą dla mnie.)
   The day of my graduation was big day for all of us. (Dzień mojego zakończenia studiów był ważnym dniem dla nas wszystkich.)
   link synonim: important
 4. crucial ***
  • kluczowy, niezbędny, istotny, ważny
   very important
   The crucial changes must come from within the country itself. (Istotne zmiany muszą nastąpić w samym kraju.)
   You have to answer that crucial question. (Musisz odpowiedzieć na to kluczowe pytanie.)
   He is our team's crucial player. (On jest kluczowym graczem naszej drużyny.)
   This is our crucial issue now. (To jest teraz nasza kluczowa kwestia.)
   zobacz także: vital
 5. great ***** , także: gt.
  • ważny, doniosły
   It's a great occasion, we should celebrate your new job. (To jest doniosła okazja, powinniśmy uczcić twoją nową pracę.)
   This great moment will be remembered by the next generations. (Ta doniosła chwila będzie wspominana przez następne pokolenia.)
 6. serious ****
  • ważny, poważny
   This is a serious matter. (To jest poważna sprawa.)
   This is a serious conversation, don't laugh. (To jest poważna rozmowa, nie śmiej się.)
 7. significant ****
  • ważny, istotny
   The scientists made a significant breakthrough. (Naukowcy dokonali istotnego przełomu.)
   link synonim: important
 8. valid **
  • aktualny, ważny (np. o bilecie, dokumencie)
   Your passport is not valid. (Twój paszport nie jest ważny.)
   This ticket is valid throughout Europe. (Ten bilet jest ważny w całej Europie.)
   My driving license is valid for ten years only. (Moje prawo jazdy jest ważne tylko przez dziesięć lat.)
   przeciwieństwo: invalid
   zobacz także: good for something
 9. substantial ***
  • znaczący (o wydarzeniu), ważny (np. o informacji), istotny (np. powód)
   I feel that the time has come for substantial changes. (Uważam, że nadszedł czas na znaczące zmiany.)
   This substantial event will go down in history. (To znaczące wydarzenie zostanie zapisane na kartach historii.)
 10. strong , *****
  • ważny, wpływowy
   She is a strong role model. (Ona jest ważnym modelem do naśladowania.)
   His religion is a strong influence for his political beliefs. (Jego religia jest ważnym wpływem na jego przekonania polityczne.)
 11. grand ***
  • ważny, bogaty
   My father is a grand businessman. (Mój ojciec jest ważnym biznesmenem.)
   This is a grand figure of the fashion industry. (To jest ważna osobistość w świecie mody.)
 12. momentous
  • doniosły, ważny, wielkiej wagi
   Going abroad was a momentous decision. (Wyjazd za granicę był decyzją wielkiej wagi.)
   We are impatiently waiting for the momentous news from the hospital. (Z niecierpliwością czekamy na ważne wiadomości ze szpitala.)
 13. instrumental *
 14. high-ranking
 15. weighty
 16. material ****
  • ważny, istotny oficjalnie
   Let's focus on the material matters. (Skupmy się nad istotnymi kwestiami.)
   You are a material member of our team. (Jesteś ważnym członkiem naszej drużyny.)
   Whenever we talk about material things, you turn around. (Za każdym razem, kiedy rozmawiamy o istotnych rzeczach, ty się odwracasz.)
   przeciwieństwo: unimportant
   zobacz także: essential, vital
 17. quintessential
 18. consequential
 19. moliminous
idiom
 1. of consequence
 1. in good standing
 2. of great moment
 1. of high rank , of high standing
czasownik
 1. be in order

Powiązane zwroty — "być ważnym"

rzeczownik
waga = scales BrE , scale AmE +16 znaczeń
ważność = importance +8 znaczeń
wielki wieczór (ważny dla kogoś) = big night
ważniak = hotshot +7 znaczeń
ważenie = weighing +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb
inne
przysłówek
przymiotnik
wagowy = weight , także: Wt , także: wt. , także: wt BrE +2 znaczenia

"być ważnym" — Słownik kolokacji angielskich

bulk large kolokacja
 1. bulk czasownik + large przymiotnik = być czegoś ważną częścią, być ważnym
  Luźna kolokacja

  Bulking large at home, he was the best-known representative of Hawaii abroad.

  Podobne kolokacje: