"podstawowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podstawowy" po polsku

podstawowy

przymiotnik
 1. essential ***
  • niezbędny, podstawowy, konieczny
   He was the essential element in the show. (On był niezbędnym elementem pokazu.)
   Breathing is essential to life. (Oddychanie jest niezbędne do życia.)
   It's essential that you have a first-aid kit in your car. (Jest niezbędne, żebyś miał apteczkę pierwszej pomocy w samochodzie.)
   Milk is the essential ingredient of that cocktail. (Mleko to podstawowy składnik tego koktajlu.)
   Sport is essential for being healthy. (Sport jest niezbędny do bycia zdrowym.)
   Oxygen is essential for living. (Tlen jest niezbędny do życia.)
   Eating healthy food is essential to stay in good shape. (Jedzenie zdrowej żywności jest konieczne, żeby pozostać w dobrej formie.)
   link synonim: necessary
   zobacz także: integral, material
  • zasadniczy, podstawowy
   The essential rule here is not to make noise. (Podstawowa zasada tutaj to nie robić hałasu.)
   The essential difference is that you are wrong and I'm not. (Zasadnicza różnicajest taka, że ty się mylisz a ja nie.)
   link synonimy: fundamental, vital
 2. major *****
  • ważny, znaczny, podstawowy
   His promotion was a major accomplishment. (Jego awans był ważnym osiągnięciem.)
   Major issues were brought up during this meeting. (Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.)
   W tym znaczeniu "major" zawsze występuje z rzeczownikiem.
 3. basic ****  
  They only gave us very basic information. (Oni udzielili nam tylko bardzo podstawowych informacji.)
  The basic question is, what will they do? (Podstawowe pytanie brzmi: co oni zrobią?)
  This book will teach you basic computer skills. (Ta książka nauczy cię podstawowych umiejętności komputerowych.)
 4. primary , ****
  • główny, podstawowy
   What is your primary source of income? (Jakie jest twoje podstawowe źródło dochodu?)
   My children's safety is my primary aim. (Bezpieczeństwo moich dzieci jest moim podstawowym celem.)
   Smoking is one of the primary causes of cancer. (Palenie jest jedną z głównych przyczyn raka.)
   link synonimy: main, chief
   zobacz także: important
 5. fundamental ***
  • podstawowy, fundamentalny
   Our research is of fundamental importance to biology. (Nasze badania mają fundamentalne znaczenie dla biologii.)
   Freedom of speech is our fundamental right. (Wolność słowa jest naszym podstawowym prawem.)
 6. elementary ***
  • podstawowy, zasadniczy, elementarny
   It's elementary knowledge, you must have heard about it! (To podstawowa wiedza, musiałeś o tym słyszeć!)
   You have to obey elementary rules if you want to stay here. (Musisz przestrzegać podstawowych zasad, jeśli chcesz tu zostać.)
  • elementarny, podstawowy (np. szkoła)  BrE przestarzale
   My wife is a teacher at the local elementary school. (Moja żona jest nauczycielką w miejscowej szkole podstawowej.)
   This course is elementary so it should be easy for you. (Ten kurs jest podstawowy, więc powinien być dla ciebie łatwy.)
 7. standard ****
  • podstawowy, standardowy
   This is our standard offer. (To nasza podstawowa oferta.)
   Do I get the second pair in the standard offer? (Czy otrzymam drugą parę w ramach oferty standardowej?)
 8. ultimate **
  • najwyższy, najważniejszy, fundamentalny, podstawowy
   I believe that this decision will cost James the ultimate price. (Wierzę, że ta decyzja będzie kosztowała Jamesa najwyższą cenę.)
   The right to vote is our ultimate right. (Prawo do głosowania jest naszym fundamentalnym prawem.)
 9. underlying **
  • zasadniczy, podstawowy, fundamentalny
   The underlying rule here is to be obedient. (Podstawową zasadą tutaj jest bycie posłusznym.)
 10. vital **
  • podstawowy (np. potrzeba, narząd)
   The heart is a vital organ in our body. (Serce jest podstawowym organem w naszym ciele.)
 11. cardinal **
  • kardynalny, główny, zasadniczy, podstawowy
   You made a cardinal mistake - you have to learn more. (Zrobiłeś zasadniczy błąd - musisz się więcej pouczyć.)
   There are seven cardinal sins. (Jest siedem grzechów głównych.)
   zobacz także: main
 12. rudimentary
 13. primal
 14. foundational
 15. quintessential
 16. primordial
 17. entry-level , także: enter-level
  • dla początkujących, podstawowy (nie wymagający szczegółowej wiedzy do użycia, np. o sprzęcie komputerowym)
 18. constitutive
 19. stripped-down , także: stripped , także: stripped-back
 20. core , ***
  • podstawowy, główny, najważniejszy, najistotniejszy, kluczowy
   Lack of communication is our core problem. (Brak komunikacji to nasz główny problem.)
   I know the core information about this company. (Znam podstawowe informacje na temat tej firmy.)
   Chicken is the core ingredient in this recipe. (Kurczak to najważniejszy składnik w tym przepisie.)
   You are the core part of my existence. (Ty jesteś najważniejszą częścią mojej egzystencji.)
 21. no-frills
 22. rudimental
 23. non-advanced
 24. staple *
 25. underived
 26. meat-and-potatoes
 27. gut **
  • podstawowy, zasadniczy potocznie
   There is a gut difference between me and you - I'm honest and you're not. (Między nami jest zasadnicza różnica - ja jestem szczery, a ty nie.)
 28. fiducial
idiom
 1. bread-and-butter