Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"najważniejszy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najważniejszy" po polsku

najważniejszy

przymiotnik
 1. prime ***
  • zasadniczy, pierwszy, najważniejszy, najlepszy
   This cheese is of prime quality. (Ten ser ma najlepszą jakość.)
   Our prime rule is to love each other. (Naszą najważniejszą zasadą jest wzajemna miłość.)
   zobacz także: main, primary, principal
 2. principal **
  • zasadniczy, najważniejszy
   The principal rule is "Do not cheat". (Najważniejsza zasada to "Nie oszukiwać".)
   Harry Potter is the principal character in this book. (Harry Potter jest najważniejszą postacią tej książki.)
   Bananas are the country's principal export. (Banany są zasadniczym przedmiotem eksportu tego kraju.)
   przeciwieństwo: secondary
   zobacz także: prime
 3. central ****
  • centralny, najważniejszy (np. zagadnienie, temat)
   This was the central point of his presentation. (To był centralny punkt jego prezentacji.)
   Her participation will be central to project success. (Jej udział będzie najważnieszy dla sukcesu projektu.)
 4. ultimate **
  • najwyższy, najważniejszy, fundamentalny, podstawowy
   I believe that this decision will cost James the ultimate price. (Wierzę, że ta decyzja będzie kosztowała Jamesa najwyższą cenę.)
   The right to vote is our ultimate right. (Prawo do głosowania jest naszym fundamentalnym prawem.)
 5. paramount
 6. premier *
 7. first *** , 1st (skrót)
  • najważniejszy, najistotniejszy
   Lack of proper education is our first problem. (Brak odpowiedniej edukacji to nasz najistotniejszy problem.)
   Deal with your first problems and then help others. (Zajmij się swoimi najważniejszymi problemami, a potem pomagaj innym.)
 8. high *****
  • środkowy, najważniejszy (o momencie czasu, jakiejś porze)
   It was a high moment of my career. (To był najważniejszy moment w mojej karierze.)
   This is the high moment of the game, so focus. (To najważniejszy moment gry, więc się skup.)
 9. core , ***
  • podstawowy, główny, najważniejszy, najistotniejszy, kluczowy
   Lack of communication is our core problem. (Brak komunikacji to nasz główny problem.)
   I know the core information about this company. (Znam podstawowe informacje na temat tej firmy.)
   Chicken is the core ingredient in this recipe. (Kurczak to najważniejszy składnik w tym przepisie.)
   You are the core part of my existence. (Ty jesteś najważniejszą częścią mojej egzystencji.)
 10. meat-and-potatoes
 1. most important ***  
  She has always been the most important part of his life. (Ona zawsze była najważniejszą częścią jego życia.)
  This is the most important day in my whole life. (To jest najważniejszy dzień w całym moim życiu.)
 2. princeps latin old use
przymiotnik
 1. important *****  
  It's very important for me. (To jest dla mnie bardzo ważne.)
  Why is it so important to them? (Dlaczego to jest dla nich takie ważne?)
  He missed the most important meeting because of illness. (Opuścił najważniejsze spotkanie z powodu choroby.)
  link synonimy: significant, big
  przeciwieństwa: unimportant, insignificant
  zobacz także: considerable, essential, primary
 2. major *****
  • ważny, znaczny, podstawowy
   His promotion was a major accomplishment. (Jego awans był ważnym osiągnięciem.)
   Major issues were brought up during this meeting. (Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.)
   W tym znaczeniu "major" zawsze występuje z rzeczownikiem.
 3. big *****
  • ważny, istotny, wielki
   This job is a big chance for me. (Ta praca jest wielką szansą dla mnie.)
   The day of my graduation was big day for all of us. (Dzień mojego zakończenia studiów był ważnym dniem dla nas wszystkich.)
   link synonim: important
 4. crucial ***
  • kluczowy, niezbędny, istotny, ważny
   very important
   The crucial changes must come from within the country itself. (Istotne zmiany muszą nastąpić w samym kraju.)
   You have to answer that crucial question. (Musisz odpowiedzieć na to kluczowe pytanie.)
   He is our team's crucial player. (On jest kluczowym graczem naszej drużyny.)
   This is our crucial issue now. (To jest teraz nasza kluczowa kwestia.)
   zobacz także: vital
 5. great ***** , także: gt.
  • ważny, doniosły
   It's a great occasion, we should celebrate your new job. (To jest doniosła okazja, powinniśmy uczcić twoją nową pracę.)
   This great moment will be remembered by the next generations. (Ta doniosła chwila będzie wspominana przez następne pokolenia.)
 6. serious ****
  • ważny, poważny
   This is a serious matter. (To jest poważna sprawa.)
   This is a serious conversation, don't laugh. (To jest poważna rozmowa, nie śmiej się.)
 7. significant ****
  • ważny, istotny
   The scientists made a significant breakthrough. (Naukowcy dokonali istotnego przełomu.)
   link synonim: important
 8. valid **
  • aktualny, ważny (np. o bilecie, dokumencie)
   Your passport is not valid. (Twój paszport nie jest ważny.)
   This ticket is valid throughout Europe. (Ten bilet jest ważny w całej Europie.)
   My driving license is valid for ten years only. (Moje prawo jazdy jest ważne tylko przez dziesięć lat.)
   przeciwieństwo: invalid
   zobacz także: good for something
 9. substantial ***
  • znaczący (o wydarzeniu), ważny (np. o informacji), istotny (np. powód)
   I feel that the time has come for substantial changes. (Uważam, że nadszedł czas na znaczące zmiany.)
   This substantial event will go down in history. (To znaczące wydarzenie zostanie zapisane na kartach historii.)
 10. strong , *****
  • ważny, wpływowy
   She is a strong role model. (Ona jest ważnym modelem do naśladowania.)
   His religion is a strong influence for his political beliefs. (Jego religia jest ważnym wpływem na jego przekonania polityczne.)
 11. grand ***
  • ważny, bogaty
   My father is a grand businessman. (Mój ojciec jest ważnym biznesmenem.)
   This is a grand figure of the fashion industry. (To jest ważna osobistość w świecie mody.)
 12. momentous
  • doniosły, ważny, wielkiej wagi
   Going abroad was a momentous decision. (Wyjazd za granicę był decyzją wielkiej wagi.)
   We are impatiently waiting for the momentous news from the hospital. (Z niecierpliwością czekamy na ważne wiadomości ze szpitala.)
 13. instrumental *
 14. high-ranking
 15. weighty
 16. material ****
  • ważny, istotny formal
   Let's focus on the material matters. (Skupmy się nad istotnymi kwestiami.)
   You are a material member of our team. (Jesteś ważnym członkiem naszej drużyny.)
   Whenever we talk about material things, you turn around. (Za każdym razem, kiedy rozmawiamy o istotnych rzeczach, ty się odwracasz.)
   przeciwieństwo: unimportant
   zobacz także: essential, vital
 17. quintessential
 18. consequential
 19. moliminous
idiom
 1. of consequence
 1. in good standing
 2. of great moment
 1. of high rank , of high standing

"najważniejszy" — Słownik kolokacji angielskich

most important kolokacja
 1. most przysłówek + important przymiotnik = najważniejszy
  Bardzo silna kolokacja

  Perhaps most important, they do not like to stay in one place for too long.

powered by  eTutor logo