"Waga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Waga" po polsku

Waga

rzeczownik
 1. Libra , Libran
obrazek do "scales" po polsku Justice, Scale - Free images on Pixabay obrazek do "weight" po polsku obrazek do "balance" po polsku
rzeczownik
 1. scales British English ** , scale American English ****  
  She weighed herself on the scales in the bathroom. (Ona zważyła się na wadze w łazience.)
  Jane put the scales back under her bed. (Jane włożyła wagę z powrotem pod łóżko.)
  Don't lean on the wall while you are standing on the scales. (Nie opieraj się o ścianę, kiedy stoisz na wadze.)
 2. extent ***
  • zakres, zasięg, rozmiar, stopień, waga (np. problemu, zniszczenia) [niepoliczalny]
   He didn't realize the full extent of the problem. (On nie zdawał sobie sprawy z pełnego rozmiaru problemu.)
   We were wrong about the extent of his crime. (Myliliśmy się co do wagi jego przestępstwa.)
   What was the extent of the damage? (Jaki był rozmiar zniszczeń?)
   The extent of our words was so big it reached Africa. (Zasięg naszych słów był tak duży, że dosięgnął Afrykę.)
   The extent of our services is very big. (Zakres naszych usług jest bardzo duży.)
   link synonim: magnitude
 3. weight **** , także: Wt , także: wt. , także: wt British English
  • waga, ciężar (miara tego, ile coś waży) [policzalny lub niepoliczalny]
   These sweets are sold by weight. (Te cukierki są sprzedawane na wagę.)
   What is the weight of this cheese? I want only 40 grams. (Jaka jest waga tego sera? Chcę tylko 40 gram.)
   zobacz także: burden
  • waga (człowieka) [niepoliczalny]
   What is your height and weight? (Jaki jest twój wzrost i waga?)
   Her weight was dangerously low. (Jej waga była niebezpiecznie niska.)
  • waga, znaczenie, ranga [niepoliczalny]
   I didn't realise weight of the meeting. (Nie zdawałem sobie sprawy z wagi tego spotkania.)
   She attaches too much weight to petty problems. (Ona przywiązuje zbyt dużo wagi do błahych problemów.)
 4. importance ***
  • znaczenie, ważność, waga [niepoliczalny]
   What is the importance of this research? (Jakie jest znaczenie tych badań?)
   He emphasized the importance of regular practice. (On podkreślił znaczenie regularnej praktyki.)
   Age is of no importance for this job. (W tej pracy wiek nie ma znaczenia.)
 5. force *****
  • moc, waga, siła (silny wpływ czegoś) [niepoliczalny]
   She was able to control herself by force of will. (Ona była w stanie kontrolować się siłą woli.)
   He then realized the force of her statement. (Wtedy on uświadomił sobie wagę jej oświadczenia.)
 6. balance ****
  • waga, szala [policzalny]
   He put a pat on a balance. (On położył kawałek masła na wadze.)
   He placed a pig on the balance. (On położył świnię na wadze.)
 7. consequence ***
  • znaczenie, ważność, waga oficjalnie
   Do you understand the consequence of your decision? (Czy rozumiesz znaczenie swojej decyzji?)
   The debate on the consequence of the new law is taking place right now. (Właśnie odbywa się debata na temat znaczenia nowego prawa.)
 8. value ***** , val. (skrót) *
  • wartość, znaczenie, waga [niepoliczalny]
   This monument is of a great value for our nation. (Ten pomnik ma wielkie znaczenie dla naszego narodu.)
   Your gift will always have a very personal value for me. (Twój podarunek zawsze będzie miał dla mnie bardzo osobistą wartość.)
 9. import **
 10. prominence *
  • waga, znaczenie, ważność
   The presidential debate will have a great prominence for the upcoming elections. (Debata prezydencka będzie miała wielkie znaczenie dla nadchodzących wyborów.)
   Their prominence for the European integration is crucial. (Ich znaczenie dla integracji europejskiej jest kluczowe.)
 11. heft  
 12. salience , saliency
 13. pith
  • waga, ważność, miara [niepoliczalny]
   Your mother and I are discussing matters of great pith at the moment. (Razem z twoją matką dyskutujemy w tym momencie o kwestiach dużej wagi.)
 14. weightage
  • waga (ważność, znaczenie czegoś) [niepoliczalny]
   Class attendance carries 25% weightage of a student's final mark. (Uczestnictwo w zajęciach stanowi 25% wagi w końcowej ocenie studenta.)
 15. weighing machine , weighing scales  
 16. weightiness
 17. weight function
 18. weighing instrument  
 19. portentousness

Powiązane zwroty — "Waga"

przymiotnik
ważny = important +17 znaczeń
sama (np. rozmiar, waga czegoś) = sheer
określony (np. waga, wielkość) = known
idiom
inne
inne
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przysłówek

powered by  eTutor logo