"doniosły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doniosły" po polsku — Słownik angielsko-polski

doniosły

przymiotnik
 1. great ***** , gt. (skrót)
  • ważny, doniosły
   It's a great occasion, we should celebrate your new job. (To jest doniosła okazja, powinniśmy uczcić twoją nową pracę.)
   This great moment will be remembered by the next generations. (Ta doniosła chwila będzie wspominana przez następne pokolenia.)
 2. far-reaching
  • obszerny, daleko idący, doniosły
   Your decision may have far-reaching consequences. (Twoja decyzja może mieć daleko idące skutki.)
 3. fateful  
 4. momentous
 5. all-important
 6. weighty
 7. landmark **
  • przełomowy, doniosły
   This day marks a landmark achievement for our company. (W tym dniu ma miejsce przełomowe osiągnięcie dla naszej firmy.)
 1. of great importance  
czasownik
 1. report *****
  • donosić, informować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He reports to me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
   You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
   zobacz także: tell
 2. rat **
  • sypać, donosić, zdradzać informal
   Are you the one who ratted to the police? (Czy to ty sypałeś policji?)
   Are you sure he won't rat on us? (Jesteś pewny, że on na nas nie doniesie?)
 3. denounce *
 4. squeal
 5. yap
 6. snitch
 7. tattle
 8. tell tales British English , tattle American English
 9. delate
czasownik
 1. shop ****
  • donieść, donosić British English informal [TRANSITIVE]
   The members of his former gang shopped for him. (Członkowie jego byłego gangu na niego donieśli.)
   You can't let him talk to the police because he'll shop. (Nie możecie pozwolić mu rozmawiać z policją, bo doniesie.)