"ważność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ważność" po polsku

ważność

rzeczownik
 1. importance ***
  • znaczenie, ważność, waga [niepoliczalny]
   What is the importance of this research? (Jakie jest znaczenie tych badań?)
   He emphasized the importance of regular practice. (On podkreślił znaczenie regularnej praktyki.)
   Age is of no importance for this job. (W tej pracy wiek nie ma znaczenia.)
 2. significance ** , także: significancy
  • ważność, doniosłość (np. wydarzenia) [niepoliczalny]
   She didn't grasp the significance of this ceremony, appearing there in casual clothes. (Ona nie pojęła doniosłości tego wydarzenia, pojawiając się tam w zwykłym, codziennym ubiorze.)
   The significance of the event made my heart pound. (Doniosłość wydarzenia sprawiła, że moje serce waliło.)
 3. magnitude **
  • ogrom, rozmiar, ważność, wielkość [niepoliczalny]
   the great size or extent of something
   He seems not to realize the magnitude of the problem. (On wydaje się, nie zdawać sobie sprawy z ogromu problemu.)
   Our forces cannot repel power of that magnitude. (Nasze siły nie mogą odeprzeć mocy o takim rozmiarze.)
   link synonim: extent
 4. consequence ***
  • znaczenie, ważność, waga oficjalnie
   Do you understand the consequence of your decision? (Czy rozumiesz znaczenie swojej decyzji?)
   The debate on the consequence of the new law is taking place right now. (Właśnie odbywa się debata na temat znaczenia nowego prawa.)
 5. validity **
  • ważność, zasadność, słuszność [niepoliczalny]
   He questioned the validity of the sentence. (On zakwestionował słuszność wyroku.)
   The validity of these accusations is dubitable. (Zasadność tych oskarżeń jest wątpliwa.)
 6. prominence *
  • waga, znaczenie, ważność
   The presidential debate will have a great prominence for the upcoming elections. (Debata prezydencka będzie miała wielkie znaczenie dla nadchodzących wyborów.)
   Their prominence for the European integration is crucial. (Ich znaczenie dla integracji europejskiej jest kluczowe.)
 7. relevancy , relevance *
 8. pith
  • waga, ważność, miara [niepoliczalny]
   Your mother and I are discussing matters of great pith at the moment. (Razem z twoją matką dyskutujemy w tym momencie o kwestiach dużej wagi.)
 9. consequentialness , także: consequentiality  
 10. effectuality
 11. effectualness , effectuality

Powiązane zwroty — "ważność"

przymiotnik
ważny = important +18 znaczeń
idiom
inne
ważny = in good standing +1 znaczenie
inne
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przysłówek

powered by  eTutor logo