ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"wyrażać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrażać" po polsku

wyrażać

emotions – so good that at
czasownik
 1. express ****
  • wyrażać [przechodni]
   Don't be afraid to express your views! (Nie bój się wyrażać swojego zdania!)
   I'd like to express thanks to my mother for her support. (Chciałbym wyrazić podziękowanie mojej mamie za jej wsparcie.)
   I can't find words to express my feelings. (Nie mogę znaleźć słów, aby wyrazić moje uczucia.)
   Kids express emotions easily. (Dzieci wyrażają emocje z łatwością.)
   She expressed disappointment and concern. (Ona wyraziła rozczarowanie i niepokój.)
   zobacz także: convey
  • wyrażać (np. za pomocą procentów) [przechodni]
   The research results are expressed as a percentage. (Wyniki badania są wyrażone za pomocą procentów.)
   Should these values be expressed as centimeters? (Czy te wartości powinny być wyrażone w centymetrach?)
 2. mean *****
  • znaczyć, oznaczać, wyrażać [przechodni]
   This word means entirely something else in her language. (To słówko oznacza zupełnie coś innego w jej języku.)
   This means we can't go. (To znaczy, że nie możemy pójść.)
   Following a diet means being careful about what you eat. (Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.)
 3. phrase *** , także: phr
  • wyrażać, formułować
   She can phrase complex sentences. (Ona umie formułować zdania złożone.)
   You have to learn how to phrase your thoughts. (Musisz nauczyć się wyrażać swoje myśli.)
   His speeches are always great - he can phrase everything in simple words. (Jego przemowy zawsze są świetne - potrafi wyrazić wszystko prostymi słowami.)
 4. articulate **
  • artykułować, wyrażać (np. myśli, poglądy) oficjalnie [przechodni]
   Stop making faces and articulate your thoughts! (Przestań robić miny i wyraź swoje poglądy!)
   Can you articulate your opinion on my new haircut? (Czy możesz wyrazić swoją opinię o mojej nowej fryzurze?)
 5. convey **
  • oddawać, wyrażać, przekazywać (np. emocje, treść) [przechodni]
   The song conveys my every feeling. (Ta piosenka oddaje każde moje uczucie.)
   His poetry conveys his emotions. (Jego poezja wyraża jego emocje.)
   zobacz także: express
 6. formulate *
 7. embody ** , także: imbody dawne użycie
 8. utter *
 9. register ***   oficjalnie [przechodni]
 10. signify *
 11. resonate with something
  • wyrażać, oddawać [przechodni]
   This painting fully resonates with my spirit. (Ten obraz całkowicie wyraża mojego ducha.)
 12. vocalize , vocalise BrE
czasownik
 1. say *****
  • wyrazić, mieć na myśli
   A picture says more than a word. (Zdjęcie wyraża więcej niż słowo.)
   Think about what you want to say. (Pomyśl co chcesz wyrazić.)
 2. voice *****
  • wyrazić (np. obawy, strach) [przechodni]
   May I voice my concerns? (Czy mogę wyrazić swoje obawy?)
   You are free to voice your opinion, but we do not promise we will respect it. (Masz prawo do wyrażenia swojej opinii, ale nie obiecujemy, że ją uszanujemy.)
 3. unload *
 4. opine
czasownik
 1. explain oneself
czasownik
 1. express oneself   [przechodni]
  I express myself through dance and music. (Wyrażam swoje emocje poprzez taniec i muzykę.)