ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"przekazywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekazywać" po polsku

przekazywać

czasownik
 1. communicate **
  • przekazywać (np. informację) [przechodni/nieprzechodni]
   She communicated him the news about his brother. (Ona przekazała mu wiadomości o jego bracie.)
   Do you want to communicate me some information? (Chcesz przekazać mi informację?)
 2. donate **
 3. convey **
  • przekazywać (np. rozkaz, wiadomość, podziękowania), komunikować [przechodni]
   to communicate something
   Convey my deepest condolences. (Przekaż moje najgłębsze kondolencje.)
   Can you convey this message to the boss? (Czy możesz przekazać tę wiadomość szefowi?)
  • oddawać, wyrażać, przekazywać (np. emocje, treść) [przechodni]
   The song conveys my every feeling. (Ta piosenka oddaje każde moje uczucie.)
   His poetry conveys his emotions. (Jego poezja wyraża jego emocje.)
   zobacz także: express
  • przekazywać, cedować, scedować (przekazać prawo własności do czegoś) oficjalnie [przechodni]
   The property was conveyed following a court order. (Mienie zostało przekazane zgodnie z wyrokiem sądu.)
 4. relay *
 5. transmit **
 6. mediate *
 7. pass , *****
  • przekazywać (np. informację, wiedzę) [przechodni]
   Let one of the students know, and he'll pass the information to all the others. (Daj znać jednemu z uczniów, a on przekaże tę informację wszystkim innym.)
   I can't come to your party - can you pass it to John? (Nie mogę przyjść na wasze przyjęcie - czy możesz przekazać to Johnowi?)
 8. surrender **
  • wydawać, przekazywać (np. dokumenty) oficjalnie [przechodni]
   They didn't want to surrender the documents to me. (Nie chcieli przekazać mi dokumentów.)
   Can you surrender the key to the office? (Czy możesz wydać klucz do biura?)
 9. impart ,
 10. bequeath
 11. break *****
  • przekazywać, wyjawiać (np. najnowsze wiadomości) [przechodni/nieprzechodni]
   I will break this story and make a fortune. (Wyjawię tę historię i zarobię majątek.)
   Did you break the sad news to her? (Czy przekazałeś jej już smutną wiadomość?)
 12. remit ,
  • przekazywać (coś gdzieś), oddawać (sprawę z powrotem do niższej instancji)
 13. excamb
 14. devolute oficjalnie , devolve
  • przekazywać (władzę, obowiązki)
phrasal verb
 1. pass on *  
  This house was passed on to me by will. (Ten dom został mi przekazany w testamencie.)
  The dying man wanted to pass on his knowledge to his children. (Umierający mężczyzna chciał przekazać swoją wiedzę swoim dzieciom.)
 2. pass along
  • przekazywać (np. informację)
   Can you pass that information along to the rest of the students? (Czy możesz przekazać tę informację reszcie studentów?)
 3. hand over
 4. get across
  • przekazywać (np. wiadomość, informację)
   What message do you want to get across to our customers? (Jaką wiadomość chcesz przekazać naszym klientom?)
phrasal verb
 1. get something over * , także: get over something *
 2. hand something on *
 3. hand something down  
  These legends have been handed down from generation to generation. (Te legendy były przekazywane z pokolenia na pokolenie.)
  Since you are now the new leader, I hand this key down to you. (Ponieważ ty jesteś nowym prezesem, przekazuję ci ten klucz.)
 4. get something across , także: get across something
 5. put something across , także: put across something
phrasal verb
 1. run something by somebody , run something past somebody
 2. get something over to somebody
  • przekazywać coś komuś (np. informację młodym ludziom)
   Can you get this information over to your boss? (Czy możesz przekazać tę informację swojemu szefowi?)
   Bill gave me this book and I have to get it over to my sister. (Bill dał mi tę książkę i muszę przekazać ją mojej siostrze.)
 3. settle something on somebody
  • przekazywać coś komuś (pieniądze) potocznie
   The nice lady, whom I helped from time to time, has settled a small amount on me. (Ta miła pani, której od czasu do czasu pomagałam, przekazała mi małą kwotę.)
 4. give something over to somebody  
  Grandma gave her flat over to Sara. (Babcia przekazała swoje mieszkanie Sarze.)
 5. come down to somebody
 6. turn something over to somebody  
 7. hand it over to somebody  
  to give someone else the responsibility or control
 8. devolve something to someone
 9. devolve something upon somebody
czasownik
 1. yield something over to someone

"przekazywać" — Słownik kolokacji angielskich

hand down kolokacja
 1. hand czasownik + down particle = przekazywać
  Bardzo silna kolokacja

  Handed down from father to, mother to daughter, I mean.

  Podobne kolokacje:
pass along kolokacja
 1. pass czasownik + along przyimek = przekazywać (np. informację)
  Bardzo silna kolokacja

  Instead, they just passed each other by a few hours along my personal time line.

  Podobne kolokacje:
pass on kolokacja
 1. pass czasownik + on przyimek = przekazywać
  Bardzo silna kolokacja

  The tax cut passed in the House on a vote of 389 to 43.

  Podobne kolokacje: