BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"czas" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czas" po polsku

czas

Czy czas to pieniądz?
rzeczownik
 1. time *****
  • czas [UNCOUNTABLE]
   I don't have time for that. (Nie mam na to czasu.)
   How much time do we have? (Ile mamy czasu?)
  • czas (okres, przedział czasowy) [SINGULAR]
   Christmas is my favorite time of the year. (Święta Bożego Narodzenia to mój ulubiony czas w roku.)
   Vacation is the time when I am the busiest. (Wakacje są czasem, gdy jestem najbardziej zajęty.)
  • czas (wolny do wykorzystania) [UNCOUNTABLE]
   We have an hour of free time, what can we do? (Mamy godzinę wolnego czasu, co możemy zrobić?)
   She spends her free time reading. (Ona spędza swój wolny czas czytając.)
  • czas (wynik, np. w biegu) [UNCOUNTABLE]
   He finished the race with the best time. (Ukończył wyścig z najlepszym wynikiem.)
   She ran the marathon in a record time. (Ona przebiegła maraton w rekordowym czasie.)
 2. period *****
  • okres, czas [COUNTABLE]
   We didn't make much progress during that period. (Nie zrobiliśmy zbyt dużego postępu w tym okresie.)
   It was one of the worst periods in my life. (To był jeden z najgorszych okresów w moim życiu.)
   link synonim: span
   zobacz także: round, term
 3. day *****
  • czas, czasy (o przeszłości) [COUNTABLE]
   In my day a motel room cost about twelve dollars. (Za moich czasów pokój w motelu kosztował około dwunastu dolarów.)
   There were no computers in her days. (W jej czasach nie było komputerów.)
 4. stretch ***
  • okres, czas [COUNTABLE]
   They haven't seen each other for a long stretch of time. (Oni nie widzieli się przez długi okres czasu.)
 5. tense *
  • czas (w gramatyce) [COUNTABLE]
   How many tenses are there in English? (Ile czasów jest w angielskim?)
   Past Perfect Continuous is one of the less common tenses. (Czas zaprzeszły ciągły jest jednym z rzadziej używanych czasów.)
   I just cannot remember names of all those tenses. (Po prostu nie mogę spamiętać nazw tych wszystkich czasów.)
 6. timescale , time scale British English
  • czas (potrzebny na wykonanie czegoś)
   an overall period of time during which something should happen or be completed
 7. fourth dimension
rzeczownik
 1. while *** , a while ***
  • chwila, jakiś czas [COUNTABLE]
   I'm going to sit here for a while. (Posiedzę tutaj chwilę.)
   After a while, I was tired of his company. (Po jakimś czasie byłam zmęczona jego towarzystwem.)
   After a while, she started crying again. (Po chwili ona znów zaczęła płakać.)
   It may take a while. (To może zająć chwilę.)
   Słowo "while" może być rozumiane jako "chwila", czyli krótki odcinek czasu, chwilka (trwająca kilka minut) lub pewien okres, który może zajmować dłużej niż parę dni, tygodni lub miesięcy. Warto pamiętać, że "while" nie jest definiowane jako "długi" lub "krótki" okres w czasie, a więc to słowa, które je bezpośrednio poprzedzają, precyzują tę informację.
   important nie mylić z: awhile
 1. have time **  
  I'd like to go to the party but I don't have time. (Chciałbym pójść na imprezę, ale nie mam czasu.)
  I hope I'll have time to meet you tomorrow. (Mam nadzieję, że będę mieć czas, aby się z tobą jutro spotkać.)
  Do you have time tomorrow? (Masz jutro czas?)

Powiązane zwroty — "czas"

rzeczownik
chwila (krótki czas) = moment
godzina (czas pokazywany przez zegar) = time
działalność (czas działania) = operation , op (skrót) informal
okres (czas trwania czegoś) = span
sesja (czas przeznaczony na określoną czynność) = session
studia (czas nauki na uniwersytecie) = school , także: skool informal
praca (czas spędzony na danej czynności) = stint
dzień (czas, kiedy się nie śpi) = waking hours +1 znaczenie
opóźnienie (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi) = latency
czasomierz = timer +2 znaczenia
przysłówek
na czas = in time +1 znaczenie
za (jakiś czas) = away +1 znaczenie
czasami = sometimes +2 znaczenia
czasowo = casually +3 znaczenia
inne
przyimek
przez (jakiś czas) = through , także: thru American English informal , także: thro , także: thro'
podczas = during +3 znaczenia
przymiotnik
wolny (mający wolny czas) = available
dodatkowy (w większej ilości, np. pieniądze, czas) = extra
przeszły (czas) = past
spokojny (czas) = uneventful , także: non-eventful
czasowy = tidal +2 znaczenia
ponadczasowy = timeless +1 znaczenie
czasownik
wystarczać (na jakiś czas) = last
zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) = keep
wypożyczyć (coś na krótki czas, np. samochód, pokój) = hire British English , rent American English
zmieniać (czas spotkania) = rearrange
spędzać (czas) = spend
mieć (czas) = have
ustalać (czas, datę, miejsce) = fix
spędzać (czas na robieniu czegoś), wypełniać (czas czymś) = fill
ograniczać (czas) = scant
poświęcać (czas, energię, pieniądze) = expend
spójnik
phrasal verb

"czas" — Słownik kolokacji angielskich

time scale kolokacja
 1. time rzeczownik + scale rzeczownik = czas (potrzebny na wykonanie czegoś)
  Bardzo silna kolokacja

  In experience, the only time scale which held any real meaning.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo