"mieć czas" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć czas" po polsku

mieć czas

 1. have time **  
  I'd like to go to the party but I don't have time. (Chciałbym pójść na imprezę, ale nie mam czasu.)
  I hope I'll have time to meet you tomorrow. (Mam nadzieję, że będę mieć czas, aby się z tobą jutro spotkać.)
  Do you have time tomorrow? (Masz jutro czas?)
obrazek do "time" po polsku ... named by TIME Magazine as one of ... Czy czas to pieniądz?
rzeczownik
 1. time *****
  • czas [niepoliczalny]
   I don't have time for that. (Nie mam na to czasu.)
   How much time do we have? (Ile mamy czasu?)
  • czas (okres, przedział czasowy) [tylko liczba pojedyncza]
   Christmas is my favorite time of the year. (Święta Bożego Narodzenia to mój ulubiony czas w roku.)
   Vacation is the time when I am the busiest. (Wakacje są czasem, gdy jestem najbardziej zajęty.)
  • czas (wolny do wykorzystania) [niepoliczalny]
   We have an hour of free time, what can we do? (Mamy godzinę wolnego czasu, co możemy zrobić?)
   She spends her free time reading. (Ona spędza swój wolny czas czytając.)
  • czas (wynik, np. w biegu) [niepoliczalny]
   He finished the race with the best time. (Ukończył wyścig z najlepszym wynikiem.)
   She ran the marathon in a record time. (Ona przebiegła maraton w rekordowym czasie.)
 2. period *****
  • okres, czas [policzalny]
   We didn't make much progress during that period. (Nie zrobiliśmy zbyt dużego postępu w tym okresie.)
   It was one of the worst periods in my life. (To był jeden z najgorszych okresów w moim życiu.)
   link synonim: span
   zobacz także: round, term
 3. day *****
  • czas, czasy (o przeszłości) [policzalny]
   In my day a motel room cost about twelve dollars. (Za moich czasów pokój w motelu kosztował około dwunastu dolarów.)
   There were no computers in her days. (W jej czasach nie było komputerów.)
 4. stretch ***
  • okres, czas [policzalny]
   They haven't seen each other for a long stretch of time. (Oni nie widzieli się przez długi okres czasu.)
 5. tense *
  • czas (w gramatyce) [policzalny]
   How many tenses are there in English? (Ile czasów jest w angielskim?)
   Past Perfect Continuous is one of the less common tenses. (Czas zaprzeszły ciągły jest jednym z rzadziej używanych czasów.)
   I just cannot remember names of all those tenses. (Po prostu nie mogę spamiętać nazw tych wszystkich czasów.)
 6. timescale , time scale BrE
  • czas (potrzebny na wykonanie czegoś)
   an overall period of time during which something should happen or be completed
 7. fourth dimension
rzeczownik
 1. while *** , a while ***
  • chwila, jakiś czas [policzalny]
   I'm going to sit here for a while. (Posiedzę tutaj chwilę.)
   After a while, I was tired of his company. (Po jakimś czasie byłam zmęczona jego towarzystwem.)
   After a while, she started crying again. (Po chwili ona znów zaczęła płakać.)
   It may take a while. (To może zająć chwilę.)
   Słowo "while" może być rozumiane jako "chwila", czyli krótki odcinek czasu, chwilka (trwająca kilka minut) lub pewien okres, który może zajmować dłużej niż parę dni, tygodni lub miesięcy. Warto pamiętać, że "while" nie jest definiowane jako "długi" lub "krótki" okres w czasie, a więc to słowa, które je bezpośrednio poprzedzają, precyzują tę informację.
   important nie mylić z: awhile

Powiązane zwroty — "mieć czas"

czasownik
zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) = keep
spędzać (czas) = spend +1 znaczenie
mieć (czas) = have
ustalać (czas, datę, miejsce) = fix
ograniczać (czas) = scant
poświęcać (czas, energię, pieniądze) = expend
marnować (czas, pieniądze) = frivol away
rzeczownik
spójnik
przyimek
podczas = during +3 znaczenia
phrasal verb
inne
przymiotnik
przeszły (czas) = past
spokojny (czas) = uneventful , także: non-eventful
czasowy = tidal +2 znaczenia
ponadczasowy = timeless +1 znaczenie
przysłówek
czasami = sometimes +2 znaczenia
czasowo = casually +2 znaczenia
inne