BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"czasami" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czasami" po polsku

czasami

przysłówek
 1. sometimes *****
  • czasami, niekiedy
   This happens sometimes - there's nothing you can do about it. (To się czasami zdarza - nic na to nie poradzisz.)
   Sometimes you have to do the wrong thing for the right reason. (Czasami trzeba zrobić złą rzecz dla dobra sprawy.)
 2. at times **  
  Yet even now he found himself thinking of the problem at times. (Ale nawet teraz łapał się czasami na myśleniu o problemie.)
  zobacz także: occasionally
 3. on occasion
 4. otherwhile   dawne użycie
 1. now and again , every now and then , every now and again , every now and then and again , now and then
 2. every once in a while
idiom
 1. at one time or another
obrazek do "time" po polsku ... named by TIME Magazine as one of ... Czy czas to pieniądz?
rzeczownik
 1. time *****
  • czas [niepoliczalny]
   I don't have time for that. (Nie mam na to czasu.)
   How much time do we have? (Ile mamy czasu?)
  • czas (okres, przedział czasowy) [tylko liczba pojedyncza]
   Christmas is my favorite time of the year. (Święta Bożego Narodzenia to mój ulubiony czas w roku.)
   Vacation is the time when I am the busiest. (Wakacje są czasem, gdy jestem najbardziej zajęty.)
  • czas (wolny do wykorzystania) [niepoliczalny]
   We have an hour of free time, what can we do? (Mamy godzinę wolnego czasu, co możemy zrobić?)
   She spends her free time reading. (Ona spędza swój wolny czas czytając.)
  • czas (wynik, np. w biegu) [niepoliczalny]
   He finished the race with the best time. (Ukończył wyścig z najlepszym wynikiem.)
   She ran the marathon in a record time. (Ona przebiegła maraton w rekordowym czasie.)
 2. period *****
  • okres, czas [policzalny]
   We didn't make much progress during that period. (Nie zrobiliśmy zbyt dużego postępu w tym okresie.)
   It was one of the worst periods in my life. (To był jeden z najgorszych okresów w moim życiu.)
   link synonim: span
   zobacz także: round, term
 3. day *****
  • czas, czasy (o przeszłości) [policzalny]
   In my day a motel room cost about twelve dollars. (Za moich czasów pokój w motelu kosztował około dwunastu dolarów.)
   There were no computers in her days. (W jej czasach nie było komputerów.)
 4. stretch ***
  • okres, czas [policzalny]
   They haven't seen each other for a long stretch of time. (Oni nie widzieli się przez długi okres czasu.)
 5. tense *
  • czas (w gramatyce) [policzalny]
   How many tenses are there in English? (Ile czasów jest w angielskim?)
   Past Perfect Continuous is one of the less common tenses. (Czas zaprzeszły ciągły jest jednym z rzadziej używanych czasów.)
   I just cannot remember names of all those tenses. (Po prostu nie mogę spamiętać nazw tych wszystkich czasów.)
 6. timescale , time scale BrE
  • czas (potrzebny na wykonanie czegoś)
   an overall period of time during which something should happen or be completed
 7. fourth dimension
rzeczownik
 1. while *** , a while ***
  • chwila, jakiś czas [policzalny]
   I'm going to sit here for a while. (Posiedzę tutaj chwilę.)
   After a while, I was tired of his company. (Po jakimś czasie byłam zmęczona jego towarzystwem.)
   After a while, she started crying again. (Po chwili ona znów zaczęła płakać.)
   It may take a while. (To może zająć chwilę.)
   Słowo "while" może być rozumiane jako "chwila", czyli krótki odcinek czasu, chwilka (trwająca kilka minut) lub pewien okres, który może zajmować dłużej niż parę dni, tygodni lub miesięcy. Warto pamiętać, że "while" nie jest definiowane jako "długi" lub "krótki" okres w czasie, a więc to słowa, które je bezpośrednio poprzedzają, precyzują tę informację.
   important nie mylić z: awhile
 1. have time **  
  I'd like to go to the party but I don't have time. (Chciałbym pójść na imprezę, ale nie mam czasu.)
  I hope I'll have time to meet you tomorrow. (Mam nadzieję, że będę mieć czas, aby się z tobą jutro spotkać.)
  Do you have time tomorrow? (Masz jutro czas?)

Powiązane zwroty — "czasami"

spójnik
podczas = while , whilst BrE +1 znaczenie
przyimek
podczas = during +3 znaczenia
rzeczownik
dzień (czas, kiedy się nie śpi) = waking hours , waking day
opóźnienie (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi) = latency
czasomierz = timer +1 znaczenie
dżaga (czasami obraźliwie) = tomato
pęcherzyk (czasami pojawiający się na spojówce) = phlyctena
osiąganie (mieć czasami jakąś wartość, np. wiatr osiągający 100 km/h) = reaching
użycie drastycznej metody w danej sytuacji (czasami jedynej przynoszącej rezultaty) = nuclear option
czasownik
móc (używane do określenia, że coś czasami ma miejsce, czasami się dzieje) = can , can
spędzać (czas) = spend +1 znaczenie
mieć (czas) = have
ustalać (czas, datę, miejsce) = fix
ograniczać (czas) = scant
poświęcać (czas, energię, pieniądze) = expend
osiągać (mieć czasami jakąś wartość, np. wiatr osiągający 100 km/h) = reach
phrasal verb
zajmować (czas) = take up
mijać (czas) = move on
przymiotnik
przeszły (czas) = past
spokojny (czas) = uneventful , także: non-eventful
czasowy = tidal +2 znaczenia
wzbudzający podziw (godny podziwu, chociaż czasami nieco straszny) = awe-inspiring
przysłówek
czasowo = casually +1 znaczenie
inne
zaimek

"czasami" — Słownik kolokacji angielskich

on occasion kolokacja
Popularniejsza odmiana: on occasions
 1. on przyimek + occasion rzeczownik = okazyjnie, czasami
  Bardzo silna kolokacja

  On occasion, they happened to be in the wrong place.

  Podobne kolokacje:
at times kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the time
 1. at przyimek + time rzeczownik = czasami
  Bardzo silna kolokacja

  Cases are held at different times to any other case being heard by the court on the day.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo