"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. shoot down = zestrzelić shoot down
2. shoot through = umknąć, wymknąć się shoot through
3. shoot up = wystrzelić w górę, wzrosnąć shoot up
4. shoot at = strzel shoot at
5. shoot off = wyruszyć, pędzić, wypaść, wyjść w pośpiechu shoot off
6. shoot out = wystrzel shoot out
9. shot outside = strzał zewnątrz shot outside
10. shoot from = strzelać z shoot from
11. shot during = strzał podczas shot during
12. shoot by = strzelać przez shoot by
13. shot near = strzelony blisko shot near
14. shoot toward = strzelać w kierunku shoot toward
15. shot in = postrzelony shot in
16. shoot over = strzelać ponad shoot over
17. shot on = strzał na shot on
18. shoot with = postrzel się shoot with
  • I could have shot him with no trouble at all.
  • The film was shot on 16mm in less than a month with a budget of only $110,000.
  • He shot the film in 18 days with no budget.
  • It was shot in 3D with a budget of $8 million.
  • Shot him right between the eyes with his own gun.
  • Much of the film was shot on location, with three main areas being used.
  • He died after being shot in the head during an argument at home with his wife.
  • The film was shot on April 2009 with 170 000€ budget.
  • Others said they had no idea who was shooting at them or with what.
  • Bird said he didn't know, and then shot back with a question of his own.
19. shot to = strzał aby shot to
20. shoot for = rozstrzelaj shoot for
21. shot after = strzelony potem shot after
22. shot around = strzelony wokół shot around
23. shoot under = strzel poniżej shoot under
24. shoot without = strzel na zewnątrz shoot without
25. shot against = strzał przeciwko shot against
26. shot before = strzał wcześniej shot before
27. shoot of = strzelać z shoot of
28. shoot about = strzelać około shoot about
29. shoot past = kiełek przeszłość shoot past
31. shoot between = strzel pośrodku shoot between
32. shoot out of = wystrzeliwać z shoot out of
33. shoot behind = strzel z tyłu shoot behind
34. shoot out from = wystrzeliwać z shoot out from
35. shot inside = strzał wewnątrz shot inside
36. shot within = strzał wewnątrz shot within
37. shoot above = strzel wyżej shoot above
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.