"pull" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pull czasownik

pull + rzeczownik
Kolokacji: 190
pull one's hand • pull one's head • pull one's arm • pull one's leg • pull one's hair • pull one's punches • pull one's weight • ...
czasownik + pull
Kolokacji: 28
start pulling • begin pulling • keep pulling • manage to pull • try to pull • begin to pull • start to pull • help pull • decide to pull • ...
pull + przyimek
Kolokacji: 93
pull out • pull off • pull up • pull down • pull into • pull back • pull onto • ...
pull + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 109
pull away • pull together • pull apart • pull aside • pull hard • pull free • pull ahead • gently pull • slowly pull • quickly pull • finally pull • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. pull away = ruszać z miejsca pull away
3. pull apart = daj się rozłączyć pull apart
4. pull aside = pociągnij na bok pull aside
5. pull hard = pociągnij mocno pull hard
6. pull ahead = wysunąć się na przód pull ahead
7. finally pull = w końcu pociągnij finally pull
  • I finally pulled myself together enough to talk to her.
  • They stayed like that for a long time before she finally pulled back to look at him.
  • He has finally pulled himself together enough to buy a house in Queens.
  • I was still awake when she finally pulled in the drive.
  • When he finally pulled away, she frowned up at him.
  • But it was her eyes that finally pulled at me like a black hole.
  • By the time he was finally pulled, the Royals had a 5-0 lead.
  • I finally pulled the collar free and dropped the phone.
  • I finally pulled the rest of the plastic away from the sandwich.
  • A waiter finally pulled himself from the television set in the bar and told us the fish of the day.
8. gently pull = łagodnie pociągnij gently pull
9. quickly pull = szybko pociągnij quickly pull
10. slowly pull = wolno pociągnij slowly pull
11. pull free = wyciągnąć pull free
13. pull through = powracać do zdrowia, wylizać się, wyjść z choroby pull through
14. pull low = ciągnąć niski pull low
16. pull clear = ciągnąć czysty pull clear
18. simply pull = po prostu pociągnij simply pull
19. pull taut = ciągnąć naprężony pull taut
20. pull tightly = pociągnij mocno pull tightly
22. eventually pull = ostatecznie pociągnij eventually pull
23. pull open = ciągnąć otwarty pull open
25. carefully pull = ostrożnie pociągnij carefully pull
26. pull slightly = pociągnij nieznacznie pull slightly
27. actually pull = faktycznie pociągnij actually pull
28. later pull = później pociągnij later pull

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.